Fikret Bakaya / Muhalefet akl覺n覺 ba覺na almazsa….

 

 

M羹sl羹man Kardelerin T羹rkiye versiyonu olanPolitik 襤slamc覺 AKP, her ne surette olursa olsun, iktidar覺 b覺rakmak istemiyor. 襤ki nedenle: Birincisi, geride kalan 15-16 y覺lda s繹m羹r羹n羹n, yama ve talan覺n tad覺na 繹ylesine vard覺lar ki, ball覺 b繹rei b覺rakmak istemiyorlar; ikincisi, iktidardan d羹t羹kleri anda mutlaka yarg覺lanacaklar覺n覺, hesap vereceklerini biliyorlar… L璽kin, oy taban覺 eriyor ve AKP’nin se癟imi kazanmas覺, %50 s覺n覺r覺n覺 amas覺 art覺k m羹mk羹n deil… Ayn覺 ekilde oy kaybeden, oy taban覺n覺n 癟ounu 襤yi Parti’ye kapt覺ran MHP de, %10 se癟im baraj覺 korkusuna kap覺lm覺 durumda. Her ikisi de kendi sorunun 癟繹zmek 羹zere bir se癟im ittifak覺 oluturdular… G繹r羹ld羹 ki, AKP-MHP ittifak覺 da derde deva olmuyor… O zaman se癟imi ‘mutlak zafere d繹n羹t羹rmenin’ bir yolu bulunmal覺yd覺 ve se癟im kanunu deitirerek kaybetme riskini ortadan kald覺rd覺lar… yle bir kanun ki, iktidar partisine kazanma garantisi veriyor…Bu yeni Se癟im Kanunu d羹nya siyaset tarihinde bir ilk, ei g繹r羹lmemi bir ey… Her hal羹k璽rda iktidar partisi AKP’nin iktidarda kalmas覺n覺 g羹vence alt覺na al覺yor, MHP’yi de %10 baraj s覺k覺nt覺s覺ndan kurtar覺yor.

 

O halde b繹yle bir tablo s繹z konusuyken, muhalefet cephesi hangi durumda ve nas覺l bu oyunu bozabilir? Muhalefetin bu soruya gereken cevab覺 verebilmesi i癟in 繹ncelikle, 羹lkenin nas覺l bir zemin 羹zerine durduu, ‘rejimin niteliine’dair bilin癟 a癟覺kl覺覺na kavumas覺, bir dizi yan覺lsamadan yakay覺 kurtarmas覺 gerekiyor… Muhalefet h璽l璽 T羹rkiye’ de ‘hukuk’ olduunu san覺yor… Oysa 癟oktan hukukun yerinde yeller esiyor… Olmayan eyi varm覺 sayman覺n ne alemi var?u anda T羹rkiye’deki rejim despotik bir rejim… T羹m bask覺 rejimlerinde, diktat繹rl羹klerde [faizm, asker-polis diktat繹rl羹羹, Bonapartizm, vb.] asgari bir hukuk vard覺r. Bir tek despotizmde hukukun -adaletin k覺r覺nt覺s覺na bile yer yoktur, hi癟 esamesi okunmaz… Onun i癟in ite, 癟覺kar覺lan bu kanunu Anayasa Mahkemesine g繹t羹rmek t羹r羹 giriimler abesle itigal etmektir… Ortada bir Anayasa Mahkemesi mi var da ondan medet umacaks覺n覺z!Kald覺 ki, b繹yle bir kanunu 癟覺kar覺labilmek ancak hukukun, adaletin olmad覺覺, keyfilii kural olduu yerde ve durumda m羹mk羹nd羹r…

 

Esasen g繹zden ka癟an bir ey var: Hi癟 bir despot kazanamayaca覺 bir se癟ime izin vermez… Ancak, mutlaka kazanmay覺 garanti alt覺na ald覺覺nda se癟ime izin verir. Ve 癟覺kar覺lan kanun da zaten se癟imi kazanma garantisi demek… Dolay覺s覺yla muhalefetin b繹yle bir oyuna dahil olmas覺, oyuna gelmek olur, sonu mutlaka h羹sran olur… O halde yap覺lmas覺 gereken ey,kategorik olarak se癟im oyununa dahil olmamak, uzak durmak,bu sefil oyunu bozmakt覺r… AKP ve orta覺 taraf覺ndan kurulan tuzaa d羹memektir… Beladan uzak durmakt覺r… B繹ylesi bir kanuna ramen hala se癟im kazanmay覺 d羹lemek abestir…

 

Art覺k bildik t羹m kurumlar 癟繹kertilmi bulunuyor. Parlamento da bilinen anlamda parlamento olmaktan 癟覺kal覺 癟ok oldu. Elbette bu eskiden mataht覺 demek deil… Burjuva parlamentolar覺 oldum-olas覺, bidayetten itibaren kitleleri oyalamak, aldatmak, kitlelere tuzak kurmak 羹zere peydahlanm覺t覺. S繹ylendii gibi asla ‘milli iradenin’, ‘halk iradesinin’, ‘genel iradenin’ tecelli ettii bir yer deildir… AKP asl覺nda Meclis’i by-pass edeli 癟ok oldu ama muhalefet partileri h璽l璽 Meclis var san覺yorlar… Onu bir ‘demokratik mevzi’ olarak g繹r羹yorlar… Oysa mevzi dedikleri 癟oktan AKP taraf覺ndan idi edilmiti… Dolay覺s覺yla T羹rkiye’de hayli zamand覺r ad覺 konmam覺 bir tek parti diktat繹rl羹羹 ge癟erliydi… imdilerde yap覺lmak istenen, ‘tek parti diktat繹rl羹羹n羹’ olan’despotik rejimi’kurumsallat覺rmak, kal覺c覺lat覺rmak… Dolay覺s覺yla ne ile cebelletiini bilmek 繹nemlidir…

 

Art覺k ‘eski kafayla’, ‘eski y繹ntem ve ara癟larla’ siyaset yapman覺n, bir eyleri baarman覺n imk璽n覺 yok… Zira, hi癟bir ey eskisi gibi deil… Ayaklar覺m覺z覺n alt覺ndaki zemin kaym覺 bulunuyor… AKP geride kalan 15-16 y覺lda rejimi 癟繹kertti, ekonomiyi 癟繹kertti, 羹lkeyi sanayisizletirdi, tar覺m覺 癟繹kertti, eitim ve sal覺k sistemi yerlerde s羹r羹n羹yor, hukukun/adaletin yerinde yeller esiyor… D羹羹nce 繹zg羹rl羹羹, bas覺n 繹zg羹rl羹羹 diye bir ey yok! stelik devlet ayg覺t覺 ve toplum dinci gericilik taraf覺ndan kuat覺lm覺 bulunuyor… Velhas覺l t羹m g繹sterge 覺覺klar覺 k覺rm覺z覺da…

 

AKP’nin tar覺m覺 ve sanayiyi 癟繹kerttii bir vak覺a olmakla birlikte, yine de n羹anse edilmesi, hat覺rlanmas覺 gereken bir ey var. Asl覺nda ekonominin temelinin a覺nmas覺 羹nl羹 24 Ocak Kararlar覺 ve 12 Eyl羹l Amerikanc覺/NATO’cuKemalist ordu darbesiyle balad覺. Ve yap覺lan da tam bir yeniden kompradorlama tercihiydi… Her t羹rl羹 ulusal kalk覺nmac覺l覺a elveda demek, neoliberalizme teslim olmak, 羹lkenin kaderini ve geleceini k羹resel irketlere, emperyalizmin hizmetindeki IMF, D羹nya Bankas覺, D羹nya Ticaret rg羹t羹… gibi kurumlara, ihale etmekti… O tarihten sonra ekonominin temeli a覺nmaya devam etti. AKP iktidar覺yla daha da h覺zland覺 ve derinleti… Komprador bir rejim s繹z konusu olduunda ekonominin ‘i癟 eklemlenmesi’ m羹mk羹n olmaz ve ekonomi d覺 belirleyiciliklere a癟覺k, dolay覺s覺yla k覺r覺lgan hale gelir…

 

yle ki, AKP iktidar覺 her seferinde 癟繹zd羹羹nden daha 癟ok sorun yarat覺yor. Esasen politik 襤slamc覺lar覺n bir toplum projesi yoktur. 繹z羹m羹 geride, ge癟mite ararlar… Oysa, tarihte geriye d繹n羹 hem m羹mk羹n deildir ve hem de zaten arzulan覺r bir ey de olmamal覺d覺r… Ellerinde iddeti, ter繹r羹 ve paray覺 manip羹le etmekten baka bir koz yok! 襤yi de bunlarla nereye kadar… Ger癟ek durum b繹yle olsa da s繹ylem farkl覺… Tam tersine ‘T羹rkiye’nin harikalar yaratt覺覺’ s繹yleniyor ve bu yalana inananlar覺n say覺s覺 da az deil… Asl覺nda rakamlar ve istatistikler manip羹le ediliyor. 襤statistiklere, rakamlara istediiniz yalan覺 s繹yletebilirsiniz… En 癟ok da ekonomik b羹y羹me rakamlar覺/oranlar覺 manip羹le ediliyor… Oysa, b羹y羹me 繹l癟羹s羹 olan GSYH [Gayri Safi Yurti癟i Has覺la] paran覺n hareketini izler, para her el deitirildiinde GSYH de b羹y羹m羹 g繹r羹n羹r… Neyin b羹y羹d羹羹, ne pahas覺na b羹y羹d羹羹, b羹y羹menin sonu癟lar覺n覺n nas覺l b繹l羹羹ld羹羹, insana, topluma ve doaya verilen zararlar dikkate al覺nmaz… Dolay覺s覺yla baz覺 durumlarda ‘b羹y羹me’ bir y覺k覺ma bile d繹n羹ebilir… Esasen iktidar hesab覺na yalan 羹reten bir ‘uzmanlar’ taifesi var… Onlara ‘konunun uzmanlar覺’ diyorlar ve iki 癟eidi var: ‘Konunun uzmanlar覺” ve “her konunun uzmanlar覺”… Bilhassa bu ikincilere s繹zde tart覺ma programlar覺nda s覺k癟a rastlars覺n覺z… Medya da seferber edilerek, olup-biteni farkl覺 sunmay覺, farkl覺 bir g繹r羹nt羹 yaratmay覺, yalan覺 b羹y羹tmeyi imdilik baar覺yorlar… Tabii iktisat癟覺 tayfas覺 ba rolde olmak kayd覺yla…

 

B繹ylesi bir tablo ortaya 癟覺km覺ken, rejim 癟羹r羹m羹, toplum kritik bir eie gelip dayanm覺, riskler b羹y羹m羹ken, art覺k siyaset yapma zeminini, y繹ntem ve ara癟lar覺n覺 deitirmek gerekiyor. Bir kere ve ivedilikle muhalefet partilerinin zaten olmayan Meclis’ten 癟ekilmeleri gerekiyor. B繹yle bir karar, fotoraf覺n netlemesini salar. Yan覺lsamay覺 ortadan kald覺r覺r. M羹cadeleyi as覺l bulunmas覺 zemine 癟ekmeyi kolaylat覺r覺r. Daha dorusu ‘Meclisi’ halk覺n yaad覺覺 yere ta覺mak gerekiyor. B繹ylece politika yapma eylemini’sahte bir sirk oyunu’ olmaktan 癟覺karmak m羹mk羹n olabilir… Baka t羹rl羹 s繹ylersek, ‘politika yapma eylemini’ kaarlanm覺 profesyonel burjuva politikac覺lar覺n覺n elinden al覺p, as覺l bulunmas覺 yere ta覺mak, as覺l sahiplerine tevdi etmek gerekiyor. B繹yle bir ey kitlelerin ilk defa ve ger癟ekten s羹rece dahil olmalar覺n覺, ger癟ek politik 繹zneler olmalar覺n覺, ger癟ek yurttalar olmalar覺n覺 salar… Onlar覺 pasif, edilgen “say覺n seyirciler” olmaktan kurtar覺r…

 

Bir kere politika yapma y繹ntem ve ara癟lar覺 deitiinde, insanlar bata olmak 羹zere her ey h覺zla deiir, dolay覺s覺yla perspektifin ve paradigman覺n deimesiyle, bir bilin癟 s覺癟ramas覺 olanakl覺 hale gelir… Her kentte, k繹yde kasabada, mahallede… ‘halk meclisleri’, ‘halk konseyleri’, ‘tart覺ma gruplar覺’, ‘halk okullar覺’, ‘radikal eletirel d羹羹ncenin yeerdii’ ger癟ek 羹niversiteler, sanat ve edebiyat kurumlar覺, yard覺mlamay覺-b繹l羹meyi-paylamay覺, dayan覺may覺 esas alan ortak yaam alanlar覺 oluturulabilir… B羹rokratik olmayan politik 繹rg羹tlenme modelleri gelitirilebilir… Asl覺nda perspektif deitiinde insanlar覺n 繹n羹ne yeni ufuklar a癟覺l覺r… Al覺覺lm覺 olan覺n d覺覺na 癟覺kmak, baka bir ey, farkl覺 bir ey yapmak neden m羹mk羹n olmas覺n! Ellerimiz ilelebet armut toplamak zorunda olmad覺覺na g繹re… Velhas覺l, yaz覺n覺n bal覺覺ndaki gibi, akl覺m覺z覺 ba覺m覺za almaz ve gereini yapmay覺 baaramaz isek, olabilecekleri tahayy羹l etmek zor deil… Zira, radikal 癟繹z羹mlerin gerekli olduu bir zamanday覺z… Muhalefetin amac覺 asla AKP 繹ncesine veya AKP’nin ‘ger癟ek y羹z羹n羹 g繹sterdii’ d繹nem 繹ncesined繹n羹 olmamal覺d覺r. 羹r羹m羹 ve 癟羹r羹ten bu sefil d羹zeni radikal olarak amak olmal覺d覺r… Bouna ‘ehveni er erlerin en k繹t羹s羹d羹r’ denmemitir… K繹t羹yle az k繹t羹 aras覺nda se癟im yapman覺n ne alemi var…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI