Fikret Bakaya/襤nsanlar覺n nefes almas覺n覺 da yasaklayabilir misiniz?

 

M羹sl羹man Kardelerin T羹rkiye versiyonu olan Politik 襤slamc覺 Adalet ve Kalk覺nma Partisi (AKP), 3 Y ile m羹cadele vaadiyle iktidara geldi: Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar… Daha sonra ad覺n覺 fiilen deitirdi, AK Parti oldu… Herhalde bunu adaleti ve kalk覺nmay覺 parantez i癟ine almak i癟in yapm覺lard覺. Adalet ve Kalk覺nma b繹ylece g繹r羹n羹r olmaktan 癟覺kt覺. stelik yeni ad覺n覺 s繹ylemeyeni d羹man sayd覺lar… Bir bildikleri varm覺 NETEK襤M!… Geride kalan 15 y覺lda art覺k adaletin esamesi okunmad覺. Zaten kalk覺nma diye bir kayg覺lar覺 da yoktu ve olamazd覺… Politik 襤slamc覺 bir iktidar覺n o tarakta bezi olmas覺 m羹mk羹n deildir. Zira Politik 襤slamc覺lar覺n bir toplum projesi yoktur. Kald覺 ki, d羹nyay覺 anlamaktan da acizdirler. 繹z羹m羹 geride, eskide aramak gibi bir aymazl覺kla mal羶ld羹rler… Onlar kalk覺nmadan bu 羹lkenin var覺n覺-younu talan etmeyi, yamalamay覺, kendilerini ve kendilerine benzeyenleri zengin etmeyi anl覺yorlar… Ve art覺k yamalanmam覺, talan edilmemi bir ey de b覺rakmad覺lar. Ak覺l almaz bir “rant d羹zeni” kurdular. Bo bulduklar覺 her yeri betonlat覺rd覺lar, kentleri 繹ld羹rd羹ler, ‘B羹y羹k Projelerle’ ekolojik dokuyu, eko-sistemi mahvettiler…

 

Bir de 羹lkeyi ‘askeri vesayetten’ kurtarmay覺 vadetmilerdi. Tabii askeri vesayete halisane 繹zg羹rl羹k癟羹/demokratik kayg覺larla kar覺 deillerdi. Kendi vesayetlerini tesis etmede askeri vesayeti bir engel olarak g繹rd羹kleri i癟in… Ger癟ek niyetlerinin ne olduunun anla覺lmas覺 i癟in fazla zaman gerekmedi. Banaz 繹zg羹rl羹k ve demokrasi d羹man覺 olan Politik 襤slamc覺lar覺n 繹ylesi kayg覺lara sahip olmas覺 zaten eyan覺n tabiat覺na ayk覺r覺d覺r. Haklar覺n, 繹zg羹rl羹klerin, hukukun, adaletin k覺r覺nt覺s覺na bile tahamm羹l羹 olmayan bir dinci iktidar覺n kendi vesayetini dayatmaktan baka bir kayg覺s覺 olabilir miydi? Netice itibariyle kendi dinci/gerici/yamac覺/talanc覺 vesayetlerini dayatmak i癟in bakalar覺n覺n vesayetini bahane etmilerdi…

 

Kendileri ve 癟evreleri zenginletik癟e, toplum 癟ounluu yoksullat覺. Zaten kapitalizm dahilinde baka t羹rl羹 olamazd覺… Birilerinin (az覺nl覺k) zenginleebilmesi i癟in, bakalar覺n覺n (癟ounluk) yoksullamas覺 gerekir… L璽kin, ekonomik b羹y羹me rakamlar覺n覺 ve istatistikleri manip羹le ederek, yoksulluu ve skandal gelir da覺l覺m覺 dengesizliini g繹r羹n羹r olmaktan 癟覺kard覺lar… Bu konuda “konunun uzmanlar覺” iyi i g繹rd羹… Yalan覺 b羹y羹t羹p-yaymakta kusur etmediler… Tabii yalanla bir yere kadar denecektir. Yoksullukla m羹cadele vaadiyle yola 癟覺kt覺lar ve hi癟 bir zaman olmad覺覺 kadar yoksul ve yoksulluk yaratt覺lar. 襤sizlik bahsinde de durum vahim olmak kayd覺yla…

 

Yolsuzluklara gelince, k覺rd覺klar覺 rekorla kimse boy 繹l癟羹emezdi. “Uluslararas覺 bir yar覺ma a癟覺lsa”, a癟覺k ara ampiyonluu kimseye b覺rakmazlard覺… Hi癟bir hukuk, hi癟bir kanun, hi癟bir kural, hi癟bir ahlak k覺r覺nt覺s覺, hi癟bir 繹l癟羹, hi癟bir s覺n覺r tan覺mad覺lar. Oysa etik, s覺n覺r demektir. Potansiyel olarak yap覺labilir olan覺 yapmamak, sak覺nmak anlam覺ndad覺r. Fakat bir eyi daha baard覺lar, t羹m yolsuzluklar覺, dini, 襤slam’覺 referans g繹stererek “merulat覺rma” yoluna gittiler…Geride kalan d繹nemde din, M羹sl羹man 癟ounluu aldatman覺n, kand覺rman覺n etkili bir arac覺 oldu… Ne demeli, tuhaf bir “merulat覺rma” y繹ntemi… Bu ama癟la fetvac覺 din alimleri sahaya s羹r羹ld羹 ve o zevat, yap覺lan onca yolsuzluu, h覺rs覺zl覺覺, yama ve talan覺 Kur’an ayetlerine ve hadislere dayand覺rarak ‘merulat覺rma’, kabullendirme yoluna gittiler… yle ya din alimi ne i癟in var? Asl覺nda din bir ideolojidir ve yoruma tabidir… Yorumcu din aliminin, uleman覺n insaf覺na kalm覺t覺r…

 

Yasaklara gelince, art覺k yasak olanlar覺 deil, olmayanlar覺 saymak daha mant覺kl覺 olurdu, zira, yasak olmayan pek bir ey kalmad覺… Yak覺nda baz覺 s繹zc羹kleri s繹zl羹klerden 癟覺karmak i癟in bir hamle yapmalar覺 a覺rt覺c覺 olmaz. Herhalde ilk 癟覺kar覺lacak olanlar da, bar覺, 繹zg羹rl羹k, hak, hukuk, adalet, demokrasi, vb. olurdu… Elbette bu 羹lkede bas覺n 繹zg羹rl羹羹 her zaman sorunluydu ama hi癟bir zaman AK-PAK iktidar d繹nemindeki kadar yerlerde s羹r羹nmemiti. Politik 襤slamc覺 AKP iktidar覺 bas覺n 繹zg羹rl羹羹n羹n k繹k羹ne kibrit suyu d繹kt羹. Bir AK medya oluturdu… D羹nyada bir 繹rnei var m覺d覺r bilinmez… ok s覺n覺rl覺 birka癟 istisna d覺覺nda art覺k gazeteler gazete deil, tabii gazeteciler de gazeteci deil. AK tetik癟i… Utanma ve arlanma duygusundan, asgari etik kayg覺dan yoksun insanlara gazeteci denemeyeceine g繹re… Mal羶m, gazetelerin toplum 癟ounluunun, 繹zellikle de ezilen ve s繹m羹r羹len s覺n覺flar覺n vicdan覺 olmas覺 gerektii s繹ylenir. Zira egemenlerin gazeteye ihtiya癟lar覺 yoktur. Onlar haberlemenin baka imk璽n ve ara癟lar覺na sahiptirler.Tabii televizyonlar覺n durumu da vahim. Etkin bir yalan makinas覺 ilevi g繹r羹yorlar. 襤nsanlar覺 aldatma, kand覺rma, al覺klat覺rma misyonuna koulmu durumdalar… Velhas覺l, her eyin varl覺k nedenine yabanc覺lat覺覺, kar覺t覺na d繹nd羹羹 bir zamanday覺z… Acaba bu 羹lkede utanma duygusunun bu kadar yerlerde s羹r羹nd羹羹 bir zaman olmu mudur? Elbette toplumun maruz kald覺覺 ‘etik-ahl璽k簾 癟羹r羹meyi’ k羹lliyen AKP’ye fatura etmek doru olmaz. Kapitalizm k羹lt羹r羹 癟羹r羹t羹yor ve AKP de o zemin 羹zerinde dans ediyor asl覺nda…

 

襤yi de neden bu kadar yalan, bu kadar yasak, bu kadar bask覺, bu kadar ter繹r, bu kadar zul羹m? Zira, asgari hukuk, adalet, 繹zg羹rl羹k ve demokrasi… koullar覺nda y繹netebilmeleri art覺k m羹mk羹n deil. 羹nk羹 15 y覺lda 羹lkeyi ‘y繹netilemez’ hale getirdiler… “Olaan羹st羹 iler” yapmaya devam edebilmeleri i癟in, “olaan羹st羹 hale” ihtiya癟lar覺 var… Bunun i癟in de “olaan羹st羹” bir eylerin olmas覺 gerekiyor. 15 Temmuz Fetullah癟覺 darbe giriimi, AK iktidar覺n覺n “olaan羹st羹 hali” s羹rekli k覺lmas覺n覺 salad覺. imdilerde yeni bir “imk璽n” daha ortaya 癟覺km覺 bulunuyor: Zeytin Dal覺… Ter繹rle m羹cadele gerek癟esiyle Afrin’e girmek, “olaan羹st羹 hali” s羹rd羹rmenin yeni gerek癟esi olabilir… Art覺k bar覺 demek yasak ve yasaklar覺n ba覺nda geliyor…

 

“Olaan羹st羹halde” 覺srarc覺 olmalar覺n覺n iki nedeni var: Birincisi, art覺k ‘normal koullarda’, ‘olaan koullarda’ y繹netemiyorlar, y繹netebilme yetenekleri a覺nd覺, zira, 羹lkeyi y繹netilemez hale getirdiler…; 襤kincisi, ‘normal koullarda’ yap覺lacak bir se癟imi kaybedeceklerini biliyorlar… O zaman ne yay覺p-edip ‘olaan羹st羹 hali’ s羹rd羹rmek zorundalar! Zira, d覺 politikadan i癟 politikaya, ekonomiden siyasete, tar覺mdan sanayiye, eitimden sal覺a… t羹m alanlarda tam bir iflas tablosu ortaya 癟覺kt覺… Ger癟ek durum b繹yle ama AK politikac覺lar覺n, AK “uzmanlar覺n” ve AK medyan覺n sunduu fotoraf farkl覺… T羹rkiye’nin harikalar yaratt覺覺 yalan覺n覺 yaymakla meguller… L璽kin yalanla, bask覺yla, iddetle, ter繹rle bir yere kadar… B繹ylesi bir genel iflas tablosu ortaya 癟覺km覺ken veka癟覺n覺lmaz olarak kitlelerin memnuniyetsizlii de b羹y羹mekteyken, 癟areyi “olaan羹st羹 hali” olaanlat覺rmakta” g繹r羹yorlar… Ad覺 羹st羹nde ‘olaan羹st羹’ ve bir s羹re sonra ‘olaana’, ‘normale’ d繹n羹羹 ima ediyor… 襤te o ka癟覺n覺lmaz sondan korkuyorlar ama ‘korkunun ecele faydas覺 yoktur’ denmitir… 襤nsanlar覺n ‘nefes almas覺n覺’ engellemek m羹mk羹n olmad覺覺 gibi, bask覺yla, ter繹rle, zul羹mle 繹zg羹rl羹kleri yok etmek de, 繹zg羹rl羹k ve haysiyet bilincine sahip inanlar覺n m羹cadelesini etkisizletirmek de m羹mk羹n deildir…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI