Tutumlu olmak!

 

ocukluk d旦nemimden hat脹rlar脹m. Yerli mal脹 kullan g端nleri tertiplenirdi okullarda. rencilerden, evlerindeki yerli 端r端nlerden bir eyler getirmeleri istenirdi: Annelerimiz de, mutfakta kullan脹lmadan kenara k旦eye s脹k脹m脹 bezelye, fas端lye gibi yiyecekleri bir torbaya doldururlard脹. Yan脹nda birka巽 portakal ve elma da olsa fena olmazd脹. B旦ylece 旦rencilerin getirdii yerli 端r端nler s脹n脹fta sergilenir, portakallar kolektif bir 巽abayla soyulup yenir, mercimekleri falan da galiba 旦retmenler evlerine g旦t端r端rlerdi.

Bu yerli mal脹 g端nleri ayn脹 zamanda tutumluluk g端nleriyle el ele giderdi. Milli ekonomimizi gelitirmek i巽in tutumluluk artt脹. rnein kalemlerimizin ucu iyice k端tleene ve yazamaz hale gelinceye kadar a巽脹lmamal脹yd脹 ki, 巽abuk t端kenmesinler. B旦ylece milli ekonomimize k端巽端k de olsa bir katk脹da bulunduumuzu d端端nerek mutlu olmaya 巽al脹脹rd脹k. Her ne kadar k端t kalemle yazmak zor olsa ve sayfalar脹n y脹rt脹lmas脹na yol a巽脹p yeni bir israfa yol a巽sa da!

G端n端m端zde tutumluluun erdemleri unutulmu g旦r端n端yor. ocuklar fazla 巽ikolata t端ketiyor 旦rnein. Yerli mal脹 kullan g端nleri de yok art脹k. Her ey global d端nya ekonomisinin hizmetinde. Zaten pek yerli mal脹 端r端n de kalmam脹 gibi. Portakal 聴talyadan, muz Afrikadan, avokado Latin Amerikadan, t端t端n Virjinyadan geliyor. Milli davalar konusunda g旦sterdiimiz hassasiyet, bu global al脹veri ortam脹nda eriyip gidiyor. Silah end端strimiz bile milli olmaktan uzak. Ge巽en g端n Babakan, silah脹 paras脹yla alal脹m diyoruz, yine de bize satm脹yorlar diye yak脹n脹yordu. Ge巽mi yerli mal脹 kullan g端nlerinde, evlerimizden milli silahlar getirmemizi istememiti 旦retmenlerimiz. O zaman milli silahlar konusunda bir duyarl脹l脹k edinseydik bug端n belki durum biraz daha farkl脹 olurdu.

Tutumlu olmamak televizyon programlar脹nda da g旦ze 巽arp脹yor, 旦zellikle milli hislerin galeyana geldii u g端nlerde. Zaten niyetim de laf脹 oraya getirmek. A巽t脹脹m b端t端n kanallarda b端t端n konumac脹lar ayn脹 eyleri s旦yl端yor, ayn脹 milli hassasiyetleri dile getiriyorlar. Mevzu sava olduu i巽in a脹rl脹kl脹 olarak erkek olan ama arada bir erkeksi kad脹n g旦revlilerin de sahne ald脹脹 televizyon tart脹ma programlar脹nda Emekli generaller, sava stratejisi uzmanlar脹, ter旦r ekspertleri, akademide d脹ileriyle ilgili arat脹rmalar yapan akademisyenler, milli gazeteciler, milli politikac脹lar, emekli milli istihbarat巽脹lar, d脹ilerinden emekli diplomatlar hep bir a脹zdan ayn脹 d端端nceleri ve ayn脹 milli duygular脹 dile getiriyorlar. Bu b端y端k bir israf, milli ekonomiye a脹r bir y端k deil mi sizce? D端端n端n, o kadar uzman ve bilirkii arabalarla bulunduklar脹 yerlerden al脹n脹p v脹z脹r v脹z脹r kanallara ta脹n脹yor, programdan sonra da yine arabalarla yerlerine b脹rak脹l脹yor? Ne i巽in? Birbirinin ayn脹s脹 milli hassasiyetleri neredeyse kelimesi kelimesine ayn脹 ekilde dile getirmek i巽in. Giden benzin paras脹n脹 d端端n端n. Ayr脹ca tek tek her bir kanal脹n bu ayn脹 eyler i巽in yapt脹klar脹 旦demeleri d端端n端n!

Oysa hepsinin s旦yledii tek ve ayn脹 ey. Hepsi yeni balayan askeri harek但t脹 destekliyor ve bu konuda 端巽 aa脹 be yukar脹 ayn脹 uzmansal g旦r端leri dile getiriyor. Ben olsam her eyden 旦nce tart脹mac脹 say脹s脹n脹 bire indirirdim; dahas脹 kanallar脹 ortak yay脹na balar ve tek kanaldan yay脹n yapard脹m. Ayr脹ca her gece ayn脹 eyler s旦ylenecei i巽in, u malum f脹krada olduu gibi, s旦ylenecek eyleri rakamlard脹m. rnein tek ortak kanaldaki tek ortak konumac脹 1 dedii zaman b端t端n seyirciler milli birlik ve beraberlie en fazla ihtiyac脹m脹z olduu u g端nlerde c端mlesini duymu ya da okumu gibi olurlard脹. Herkesin ve b端t端n kanallar脹n ad脹na konuan konumac脹, 2 dediinde, ABDnin g端neyimizdeki ter旦r 旦rg端t端n端 nas脹l besledii ve destekledii bilinmektedir c端mlesi otomatik olarak beyinlerimizde canlan脹rd脹 vb. D端端nebiliyor musunuz bundan elde edilecek milli tasarrufun boyutlar脹n脹? Hatta bana soracak olursan脹z, bir ayl脹k b旦yle bir tasarruftan elde edilecek y端ksek tasarrufla yeni yeni silahlar sat脹n al脹r ve TSKn脹n 旦n端nde alana s端r端len SO elemanlar脹ndan 巽ok daha fazla say脹da kiralayabilirdik.

Bunun k端t kalemle yazmaktan pek de farkl脹 olmad脹脹n脹 m脹 s旦ylediniz? 聴te bu t端r muz脹r eyler d端端nd端端n端z ve ifade ettiiniz i巽in sizi televizyon programlar脹na 巽a脹rm脹yorlar. Benden s旦ylemesi.

 

G端n Zileli

27 Ocak 2018

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI