K端rt Devleti Referandumu !

25 Eyl端l g端n端 K端rt B旦lgesel Y旦netiminin ba脹ms脹zl脹k referandumu var ve ortal脹k toz duman. B端t端n b旦lge devletleri ayakta. Hepsi de kendi devletsel 巽脹karlar脹 a巽脹s脹ndan b旦lgede bir K端rt devleti kurulmas脹na iddetle kar脹. En bata da T端rkiye geliyor. Oysa bildiimiz gibi, K端rt devletinin kurulmas脹, T端rkiyenin ulusal s脹n脹rlar脹yla ilgili deil; Irak脹n ulusal s脹n脹rlar脹yla ilgili bir olay s旦z konusu. Irak脹n hop oturup hop kalkmas脹 ve silahl脹 m端dahaleden s旦z etmesi de pek ho deil ama hadi diyelim ki, bu devlet kendi ulusal s脹n脹rlar脹n脹n i巽inde bir baka devlet kurulmas脹ndan rahats脹z oluyor olsun; evet ama 聴ranla T端rkiyeye ne oluyor? u oluyor ki, K端rtlerin uzun zamandan beri ilk kez ba脹ms脹z bir devlet kurmaya kalkmas脹n脹n kendi ulusal s脹n脹rlar脹 i巽indeki K端rtleri tevik etmesinden ve K端rtlerin bu devletin taraftar脹 olmas脹ndan ya da bu devletin K端rt n端fusunun youn olduu yerlere yay脹lmas脹ndan korkuyorlar. Tamam da, I. Cihan Harbinin sonunda, diyelim ki Rusya, yeni kurulan T端rk devletinin kendi i巽indeki T端rk樽 n端fusa da yay脹lmas脹ndan korkup T端rk devletinin kurulmas脹n脹 zorbal脹kla engellemeye 巽al脹sayd脹, bu doru olur muydu?

Her eyi bir yana b脹rak脹n bu, bir baka 端lkenin i巽 ilerine kar脹mak anlam脹na gelir. Ne var ki, kurulduu g端nden beri irredantist bir politika izleyen T端rk devleti bu politikas脹n脹 2010lu y脹llardan beri art脹k iyice resmiletirmitir ve halen Suriyenin i巽 ilerine fiili m端dahalelerde bulunarak s端rd端rmektedir. Bu y端zden T端rk devletinin kopard脹脹 k脹z脹lca k脹yamette a脹lacak pek bir ey yoktur. Devletin ba脹ndaki AKP iktidar脹 da b端t端n yandalar脹yla birlikte bu konuda en 巽脹脹rtkan politikalar脹 s端rd端rmekte ve yak脹n zamanlara kadar ittifak aray脹脹nda olduu Barzani K端rt y旦netimini a巽脹k巽a tehdit etmektedir. T端rk devletinin ve devletin ba脹 AKPnin arkas脹nda baka baz脹 g端巽ler de vard脹r: MHP, CHP, ulusalc脹lar ve Nasyonal Sosyalist Vatan Partisi.

MHPnin durumu malum. MHP Bakan脹 Bah巽eli, b旦lgesel yay脹lmac脹l脹脹n m脹zrak ucu ya da ko巽ba脹 rol端 oynamaktan son derece memnundur. Her seferinde s旦z端n 旦ncelikle kendisine d端t端端 d端端ncesiyle 旦ne f脹rlamakta ve bu konuda kendi faist ideolojisi ve politikas脹 i巽in alt脹n f脹rsatlar doduu zehab脹yla K端rt referandumunu 旦rg端tleyenlere sa巽ma sapan sald脹rgan laflar etmektedir.

CHP, her zamanki gibi, vatan kurtaran aslanl脹脹 AKPye kapt脹rmama g端d端s端yle bu konudaki sokak yaygaras脹nda 旦nlerde (MHPnin bir ad脹m gerisinde) gitmeye 巽al脹maktad脹r. Hatta AKPyi, vakti zaman脹nda Barzaniyle ibirlii yapmakla su巽layarak ucuz politika yapmaktan da geri kalmamaktad脹r. Ulusalc脹lar ise (S旦zc端 vb.) her zamanki gibi gayretke siyasetler peindedirler. Bir de komik bir ekilde bu y旦nelimlerini anti-emperyalizmle yald脹zlamaya 巽al脹malar脹 var ki, insan g端lmekten yerlere yatmaktad脹r. Efendim, ABD emperyalizmi Ortadouda K端rt kart脹na oynuyormu. Asl脹nda K端rt kart脹na deil, bize oyna demek istedikleri 巽ok a巽脹kt脹r. ABD yar脹n 旦b端r g端n K端rtlerden y端z 巽evirip T端rk devletinin yay脹lmac脹 emellerine y端r端 ya kulum dese (ge巽mite iine geldiinde bunu yapm脹t脹r, yar脹n da yapmas脹 hi巽 ihtimal d脹脹 deildir) hepsi celebin 旦n端nde kouan koyunlar gibi emperyalist siyasetlerin peinden giderler.

Nasyonal Sosyalist Vatan Partisine gelince. 脹kartt脹脹 g端r端lt端yle boyu posu ters orant脹l脹 olan ve bug端n art脹k Hitlerin 1920lerdeki Nasyonal Sosyalist 聴巽i Partisinden bile daha a脹r脹 sa bir profil veren bu parti ii g端c端 b脹rakm脹, b端t端n gayretiyle K端rt referandumunu, daha dorusu K端rt halk脹n脹 hedef g旦stermektedir. nerileri aras脹nda ambargo uygulamaktan tutun silahl脹 m端dahaleye kadar her t端rl端 al巽ak巽a sald脹r脹 mevcuttur. Bunlar da gerek巽elerini, dier ulusalc脹lar gibi anti-emperyalist arg端manlara dayand脹rmaktad脹r. Ortadouda ikinci bir 聴sraile izin verilemezmi. Tamam da, ABDnin Ortadoudaki tek dayana脹 聴srail midir ki? Tamam, 聴srail ABDnin salam bir m端ttefikidir ama dier Ortadou devletleri de u veya bu 旦l巽端de ABDnin dayana脹 konumundad脹r. Buna, kapitalist sistemin i巽inde yer ald脹脹 i巽in en ABD aleyhtar脹 g旦z端ken 聴ran devleti bile dahildir. ii a脹rl脹kl脹 bug端nk端 Irak devleti, 2003 y脹l脹ndaki, ABDnin Irak脹 igaliyle birlikte Saddam脹n Baas rejiminin y脹k脹lmas脹n脹n ard脹ndan ABD taraf脹ndan dizayn edilmi ve kurulmutur. T端rkiye ise, NATOnun Ortadoudaki aya脹 rol端n端 oynayan, herdaim emperyalist politikalara cevaz vermi bir devlettir. Eer Ortadouda 聴kinci bir 聴srail istemiyorsan脹z, Ortadoudaki, 聴srail benzeri b端t端n emperyalist ibirlik巽isi devletlerin y脹k脹lmas脹n脹 istemeniz gerekir. Ger巽ek anti-emperyalizmin 旦z端 olan anti-kapitalizmden kopart脹lan ve yay脹lmac脹 devletlerin kaa脹s脹 haline getirilen anti-emperyalizm s旦ylemleri bug端n faistlerin devlet yalakal脹脹ndan baka bir anlama gelmemektedir.

Ortadouda yeni bir devlet mi? Bana soracak olursan脹z, yeni bir devlet demek yeni bir zorbal脹k merkezi demektir ve bir halk a巽脹s脹ndan yeni bir yan脹lg脹 anlam脹na gelir. Bununla birlikte, b脹rak脹n da bu yan脹lg脹y脹 ezilen bir halk kendi deneyleriyle kavras脹n. Zaten milliyet巽ilerin, ulusalc脹lar脹n ve devletlerin derdi de bir halk脹n yan脹lmas脹n脹 旦nlemek deil, o halk脹 ilelebet kendi zorbal脹klar脹 alt脹nda tutmakt脹r.

Devlet kurmak yan脹lg脹 olduu kadar hakt脹r da.

 

G端n Zileli

19 Eyl端l 2017

gunzileli68@gmail.com

gunzileli@hotmail.com

www.gunzileli.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI