Yarg覺n覺n Bug羹n “Alt覺n Devrini Yaad覺覺n覺” S繹ylemeye AKP Bile C羹ret Edememiti

Dou Perin癟ek, d羹n gece (20 Haziran 2017) Ulusal Kanal’da Rafet Ball覺 ile s繹yleisinde “bir zirveye (veya rezalete) daha imza atm覺” ve “Cumhuriyet yarg覺s覺n覺n bug羹n alt覺n devrini” yaad覺覺n覺, bug羹n i癟eride Fetullah癟覺larla PKK’lilerden baka kimsenin olmad覺覺n覺 belirttikten sonra CHP’nin balatt覺覺 “Adalet Y羹r羹y羹羹”n羹n, ABD destekli, Fetullah癟覺 ve PKK yanl覺s覺 olduunu ileri s羹rm羹t羹r. Dorusu, yarg覺n覺n “alt覺n devrini” yaad覺覺n覺 s繹ylemeye AKP’liler bile c羹ret edememiti. Ve DP bunu da s繹yledi. at覺k m覺? amad覺k. 羹nk羹 2014 y覺l覺nda balayan AKP ile ittifak politikas覺n覺n buraya varaca覺 o zamandan belliydi. Asl覺nda bu 癟izginin balang覺癟 noktas覺 1975 y覺l覺ndaki, “Sovyet sosyal emperyalizmi” politikas覺d覺r. 襤zlenen 癟izginin bir mant覺覺 vard覺r ve mant覺k daima iktidardakilere ya da g羹癟l羹 iktidar adaylar覺na yamanmakt覺r. Durumun daha iyi anla覺labilmesi i癟in, 2014 Nisan’覺nda, AKP ile ittifak politikas覺n覺n yeni balad覺覺 d繹nemde yaz覺lm覺 bir yaz覺m覺, bal覺覺yla birlikte g羹ncelliyorum.

 

G.Z.

 

***

 

Yeni kuak anaristlerde anarizmin her t羹rl羹 ittifaka kar覺 olduu gibi yanl覺 bir alg覺 vard覺r. Oysa anarizm, her t羹rl羹 ittifaka deil, sadece devleti ve halihaz覺r devlet iktidar覺n覺 g羹癟lendiren ittifaklara kar覺d覺r; devleti ve halihaz覺r devlet iktidar覺n覺 tecrit eden ittifaklara ise taraftard覺r.

Genelde bir yanl覺 alg覺 daha vard覺r. O da Mao zedungun d羹mana kar覺 birleilebilecek b羹t羹n g羹癟lerle birlemek ve d羹man覺 azami 繹l癟羹de tecrit etmek stratejisinin yanl覺 olduudur. Oysa yanl覺 olan, bu strateji deil, yanl覺 d羹man ve dolay覺s覺yla yanl覺 m羹ttefikler tespitidir.

Mao zedung, 1930-1949 y覺llar覺 aras覺nda bu stratejiyi esasen doru ve baar覺l覺 bir ekilde uygulam覺 ve sonunda kadim in devletiyle birlikte bu devletin akt羹el temsilcisi Guomintang partisini y覺km覺t覺r. Bunlar覺n y覺k覺lmas覺nda yanl覺 bir ey yoktu. Yanl覺 olan, bir devlet ve iktidar覺 y覺karken yerine bir baka devlet ve iktidar kurmakt覺.

Biraz balara d繹n羹p k覺saca bir 繹zetleme yapal覺m. in Kom羹nistleri, 1920lerde Stalin ve Komintern taraf覺ndan Guomintangla ittifaka zorland覺lar ve bizzat bu devlet partisi taraf覺ndan a覺r bir yenilgiye uray覺p k覺rsal alanlara 癟ekilmek zorunda kald覺lar. Mao zedung, 1930dan itibaren doru bir devrim stratejisi izlemeye balad覺. Ba d羹man Guomintangd覺 ve bu zorba g羹ce kar覺 birleilebilecek b羹t羹n g羹癟lerle birlemek gerekliydi. Ayn覺 d繹nemde, Arif Dirlikin in Devriminde Anaristler kitab覺nda (T羹rk癟eye 癟evrilmemitir, sadece benim bir 繹zetlemem elyap覺m覺 bro羹r olarak Londrada yay覺nlanm覺t覺r) 癟ok g羹zel anlatt覺覺 gibi, kendilerine Paris anaristleri ad覺 verilen bir k覺s覺m inli anarist, Frans覺z modernist-anaristi Elis矇e Reclusun etkisiyle, Guomintangla ibirlii 癟izgisi izlediler ve hatta anarist kimliklerini gizleyerek, ini modernletireceine ve demokratikletireceine inand覺klar覺 (bug羹nk羹 anarko-liberallerimizi hat覺rlayal覺m) Guomintanga 羹ye oldular, sonunda da bu partinin bir yan koluna d繹n羹t羹ler. S覺n覺f m羹cadelesi yanl覺s覺, anarko-kom羹nist Liu Sifu 繹leli y覺llar olmutu ve onun takip癟ileri de Guomintang taraf覺ndan a覺r bask覺 alt覺na al覺n覺p yok edilmiti. Bir k覺s覺m anarist ise, 1917 devriminin etkisiyle kom羹nist olmutu. 1917 y覺l覺na kadar indeki ana devrimci ak覺m anarizmdi.

Mao zedung, II. D羹nya Sava覺 繹ncesinde yine Stalin ve Komintern taraf覺ndan ba d羹man tespitini deitirmeye ve Japon emperyalizmine kar覺 Guomintang ile ittifaka zorland覺. O d繹nem Staline a癟覺ktan kafa tutmak kolay i deildi. Mao, ba d羹man覺 deitirmi gibi yapt覺 ama esas覺nda deitirmedi. Sadece Man癟uryay覺 igal etmi Japonlar覺 ba d羹man ve Guomintang ve onun lideri an kayeki m羹ttefik ilan etmi gibi yapt覺 ama fiiliyatta yine Guomintang覺 tecrit etmeyi birinci planda tuttu. 羹nk羹 羹lke i癟indeki esas zorba g羹c羹n Guomintang olduunu 癟ok iyi biliyordu. II. D羹nya Sava覺ndan sonra, Stalin, Bat覺l覺 emperyalistlerle ittifak politikas覺n覺n gerei olarak, Bat覺l覺lar覺n m羹ttefiki Guomingtangla KPnin ittifak yapmas覺n覺 istedi. Mao zedung, sanki bunu uyguluyormu gibi yaparak Guomintanga ittifak 癟ar覺lar覺nda bulundu ama asl覺nda onu ba d羹man almaya devam etti ve sonunda Staline ramen Guomintang覺 yenilgiye uratt覺. B繹ylece ba d羹man覺 azami 繹l癟羹de tecrit et politikas覺n覺 baar覺yla uygulam覺 oldu.

Maonun baar覺s覺 burada biter, 癟羹nk羹 bundan sonra art覺k kendisi bir iktidar g羹c羹, 羹stelik d羹nya 癟ap覺nda bir iktidar g羹c羹d羹r. Bundan sonra Maonun uygulad覺覺 b羹t羹n stratejiler, emperyalist g羹癟ler aras覺nda bir denge oyunudur. Bu denge oyunlar覺ndan, Maonun deyiiyle sadece olumsuz 繹retmen olarak bir eyler 繹renebiliriz ama devrimci strateji anlam覺nda 繹renilecek bir ey yoktur. Bu b繹yle olmakla birlikte, Maonun, inin kadim devlet ve iktidar g羹癟lerini devirmek i癟in uygulad覺覺 strateji dorudur, ondan 繹renecek 癟ok ey vard覺r, hele Guomindang ibirlik癟isi haline gelen bir k覺s覺m inli anaristin reaksiyoner 癟izgileriyle kar覺lat覺r覺ld覺覺nda kesinlikle devrimcidir ve anarizmin 繹z羹ne 癟ok daha yak覺nd覺r.

Buradan, T羹rkiyedeki Maocu harekete (ve onun ba temsilcisi konumundaki Ayd覺nl覺k hareketine) ge癟ebiliriz. Doald覺r ki, Maocu hareket T羹rkiyede ilk ortaya 癟覺kt覺覺 1970 y覺l覺nda Maonun stratejilerini biraz da dogmatik bir ekilde 繹renmeye ve izlemeye 繹nem verdi. Maoculuu bir t羹r k繹yl羹 devrimcilii olarak alg覺layan 襤brahim Kaypakkayan覺n 1972 y覺l覺nda ayr覺l覺p bir baka Maocu hareket ina etmeye girimesinden sonra da Ayd覺nl覺k癟覺-Maocu hareket, Kaypakkayan覺n bir癟ok hakl覺 eletirisine ramen, 1975 y覺l覺na kadar esasen devrimci bir hareket olarak deerlendirilebilir. 1975 y覺l覺nda bu hareketin, iki s羹per devletin ba d羹man olduu tespitinden sonra (bunun nas覺l benimsendiini Yar覺lmada ayr覺nt覺s覺 ile anlatt覺m) hareket kesinlikle sa bir 癟izgi izlemeye balad覺 ve bu sa 癟izgi bug羹nk羹 ulusalc覺-sosyalist 癟izgisine ulat覺.

Esasen Dou Perin癟ekin ahs覺nda temsil edilen bu sa 癟izginin 繹z羹 neydi ve Mao zedungun d羹man覺 azami 繹l癟羹de tecrit et stratejisi ile bir benzerlii var m覺yd覺? G繹r羹n羹te b繹yle bir benzerlikten s繹z edilebilir ama esas覺nda Maonun 1930-1949 y覺llar覺nda doru bir ekilde uygulad覺覺 bu stratejiyle taban tabana z覺tt覺r. 羹nk羹 Mao zedung, bu stratejiyi doru bir d羹mana kar覺 uygularken, Dou Perin癟ek, ayn覺 stratejiyi yanl覺 d羹manlara kar覺 uygulad覺 ve dolay覺s覺yla yanl覺 g羹癟lerle m羹ttefik oldu. 1975ten g羹n羹m羹ze kadarki bu yanl覺l覺klar silsilesinin nas覺l bir ey olduunu ve nas覺l bug羹n gelip AKP ile ittifak noktas覺na vard覺覺n覺 k覺saca a癟覺klamaya 癟al覺aca覺m.

Dou Perin癟ek (ve bir d繹nem benim de i癟inde yer ald覺覺m destekleyicileri), 1975 y覺l覺ndan itibaren, her ne kadar ba d羹man覺n iki s羹per devlet olduunu s繹ylediyseler de asl覺nda ba d羹man olarak Sovyetler Birliini ald覺lar. Bununla da kalmad覺lar, Sovyetler Birliinin ibirlik癟isi olarak g繹rd羹kleri ve o d繹nem sahte sol ad覺n覺 takt覺klar覺 T羹rkiye solunun aa覺 yukar覺 tamam覺n覺 da ba d羹man覺n i癟ine katt覺lar. Ba d羹man覺 b繹yle tan覺mlay覺nca ka癟覺n覺lmaz olarak T羹rkiye egemen s覺n覺flar覺yla ve bu s覺n覺f覺n esas vurucu g羹c羹 olan T羹rk ordusuyla m羹ttefik oldular. Dou Perin癟ek a癟覺s覺ndan bunda bir yanl覺l覺k yoktu. 羹nk羹 onun esas stratejisi (Maonun tersine) iktidar覺 y覺kmak deil, iktidar覺n yedek g羹c羹 rol羹n羹 oynayarak iktidara gelmek, en az覺ndan ona ortak olmakt覺.

12 Eyl羹l darbesi bu hesab覺 bozguna uratt覺. 羹nk羹 12 Eyl羹lc羹ler, sadece kendilerine tehdit olarak g繹rd羹kleri solu deil, sa覺 da hedef ald覺lar ve Ayd覺nl覺k hareketini de ayn覺 MHP gibi i癟eri att覺lar.

Bug羹nk羹 kuaklar pek hat覺rlamaz, 1980lerin ikinci yar覺s覺nda, Ayd覺nl覺k hareketi i癟inde, 12 Eyl羹l羹 temsilen iktidara gelen ANAP konusunda bir tart覺ma oldu. Ben, esas darbenin, o g羹n iktidar覺 y羹r羹ten ve somutta 12 Eyl羹l羹 temsil eden g羹癟 olan ANAPa indirilmesi gerektiini savundum. Dou Perin癟ek ise, ANAP覺 m羹ttefik olarak g繹rd羹 (bu tart覺malar, o d繹nemde Ayd覺nl覺k癟覺lar覺n 癟覺kard覺覺 Sa癟ak dergisinde ve 2000e Doru dergisinin okuyucu mektuplar覺na s覺k覺m覺 bir halde bulunabilir). Asl覺nda Dou Perin癟ek, 1975 y覺l覺nda benimsedii stratejiyi yeni duruma uygulamaktayd覺: 襤ktidardaki g羹癟ten yararlanarak iktidara hamle yapmak ya da ortak olmak.

ANAP devri de ge癟ti. Dou Perin癟ek ve partisi, 1990l覺 y覺llar覺n ortalar覺ndan itibaren d羹meni yeniden b羹y羹k bir iktidar g羹c羹 olan T羹rk ordusuna k覺rd覺. Eer ordunun iktidara el koyma ya da darbe planlar覺na destek olunursa pek璽l璽 iktidar覺n orta覺 ya da yedek g羹c羹 olunabilirdi. Bu stratejiyle 28 ubata kadar gelindi. 28 ubat AKP iktidar覺na yol a癟t覺 ama ordunun iktidar iddias覺 sona ermemiti. Dou Perin癟ek ve partisi ordunun iktidar iddias覺na destek vermeye devam etti. Bundan sonraki gelimeleri biliyoruz. AKP, orduyu tamamen kendi iktidar覺n覺n denetimine almaya karar verdi ve ordu destek癟ilerini Ergenekon davas覺 ad覺n覺 verdii davadan, sahte ve uyduruk su癟lamalarla i癟eri att覺. Dou Perin癟ek ve arkadalar覺 da ayn覺 davadan yarg覺land覺lar.

Be y覺l s羹ren yarg覺laman覺n ard覺ndan, AKPnin tutukluluk s羹resini 5 y覺la indiren bir yasa 癟覺karmas覺yla Dou Perin癟ek ve dier Ergenekon tutuklular覺n覺n b羹y羹k 癟ounluu d覺ar覺 癟覺kt覺lar. Asl覺nda Ergenekon tutuklular覺n覺n d覺ar覺 癟覺kmas覺, AKP iktidar覺n覺n Bonapartist bir denge oyununun sonucu olmutu. 17 Aral覺ktan sonra iki cephede birden savaamayaca覺n覺 anlayan AKP, TSK ve Ergenekon san覺klar覺n覺 serbest b覺rakarak onlara gizli bir ittifak 繹nermiti. A癟覺k癟as覺 uydu: Fetullah G羹len ve Cemaati sizin de d羹man覺n覺z. Hatta sizi i癟eri att覺ran b羹t羹n tertiplerin ve sahte delillerin imalat癟覺lar覺 da bunlar (ki bu dorudur). imdi benimle G羹len aras覺nda 癟ok 癟etin bir sava var. Ben onlar覺n inlerine gireceim. Bana yard覺mc覺 olun.

Dou Perin癟ek, daha d覺ar覺 癟覺kmadan yazd覺覺 yaz覺larda bu ittifaka olumlu cevap vermi ve inlerine girme giriimini desteklediini yazm覺t覺. D覺ar覺 癟覺k覺nca yapt覺覺 konumalarda da bu tutumunu a癟覺k癟a ortaya koydu. Recep Tayyip Erdoan覺 inlerine girsinler diye yank覺lad覺 ve h覺rs覺zl覺k propagandas覺n覺n arkas覺nda ABD var dedi. Zaten Ayd覺nl覺k gazetesinin d覺 politika sayfas覺nda, sat覺r aralar覺nda babakan覺n Avrasyac覺 olduu ilenmekte, birinci sayfada AKP h羹k羹metinin, Dou Perin癟ekin Avrupada Ermeni soyk覺r覺m覺 iddialar覺na kar覺 kazand覺覺 baar覺yla ilgili tebrik mesajlar覺 yay覺nlanmaktayd覺. Bug羹n Yeni Akit gazetesine verdii r繹portajda ise gazeteci soruyor:

O halde Tayyip Erdoanla da beraber mi olacaks覺n覺z?

Dou Perin癟ek yan覺tl覺yor:

Evet, o konuda beraber olaca覺z. Yani F rg羹t羹n羹n k繹k羹n羹n kaz覺nmas覺nda kim varsa. 羹nk羹 T羹rkiyenin T羹rkiyeden y繹netilmesi i癟in, T羹rkiyede bir halk y繹netimi, milli y繹netim olmas覺 i癟in bu art. H羹k羹metin F rg羹t羹ne kar覺 yapt覺覺 her eyde.

Bu, h羹k羹mete a癟覺k bir ittifak 癟ar覺s覺 deil, h羹k羹metin yapt覺覺 羹st羹 kapal覺 ittifak 癟ar覺s覺na a癟覺k bir kabul cevab覺d覺r. Bunun devam覺 da gelecektir.

a覺lacak hi癟bir ey yok. 1975: Sola kar覺 Ordu ile ittifak; 1985: zg羹rl羹k癟羹 g羹癟lere kar覺 ANAP ile ittifak; 1995: Demokratik g羹癟lere kar覺 Ordu ile ittifak; 2005: K羹rtlere ve sola kar覺 Ordu ile ve a覺r覺 milliyet癟i unsurlarla ittifak; 2014-(15): Diktat繹rl羹k kar覺tlar覺na kar覺 AKP diktat繹rl羹羹 ile ittifak.

Bu 癟izgi iyi incelendii zaman sonu癟 a癟覺k癟a ortaya 癟覺kacakt覺r: 襤ktidar覺 ele ge癟irmek ya da en az覺ndan ona ortak olmak i癟in iktidardaki g羹癟lere yedeklenmek ve halihaz覺r iktidarla simbiyotik bir iliki i癟inde olmak.

Bunun, Maonun d羹man覺 azami 繹l癟羹de tecrit et ve birleilebilecek b羹t羹n g羹癟lerle birle stratejisiyle hi癟bir ilikisi yoktur, hatta tam z覺dd覺r. Mao, 1930-49 aras覺nda bu stratejiyi iktidar覺 tecrit etmek i癟in baar覺l覺 bir ekilde uygulam覺t覺r. Dou Perin癟ek ise daima halk d羹man覺 devlet g羹癟lerini ya da diktat繹rl羹kleri desteklemi, onlarla birleerek devlete ve iktidara kar覺 m羹cadele eden 繹zg羹rl羹k癟羹 g羹癟leri tecrit etmek i癟in 癟abalam覺t覺r.

AKP diktat繹rl羹羹n羹n hizmetine 癟oktan girmi, eski Ayd覺nl覺k癟覺lar, Halil Berktay, Ethem Sancak, Kayahan Uygur ile 癟i癟ei burnunda m羹ttefik Dou Perin癟ek diktat繹r羹n 繹n羹nde kucaklamaktad覺r.

 

 

G羹n Zileli
7 Nisan 2014
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

Read more: http://www.gunzileli.com/2014/04/07/perincek-mao-ve-ittifaklar-sorunu-uzerine/#ixzz4kcJCv4f6

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI