Fikret Bakaya / Yalan

Toplumun s覺n覺flara b繹l羹n羹p, devletin ortaya 癟覺kt覺覺 d繹nemden sonra, yalan, hile, dalavere, aldatma, yan覺ltma, sinizm, egemen s覺n覺flar覺n etkin bir egemenlik arac覺na d繹n羹t羹. L璽kin, hi癟 bir zaman iletiim teknolojilerinin “harikalar yaratt覺覺” son d繹nemdeki boyutlara 癟覺kmam覺t覺. imdilerde enformasyon-kom羹nikasyon-dijital teknolojiler, yalan 羹retmeyi ve yaymay覺 iyice kolaylat覺rd覺. Art覺k, belirli mahfillerde 羹retilen yalanlar an覺nda d羹nyan覺n d繹rt-bir buca覺na ulat覺r覺l覺yor. Teknolojik gelimeyle yalan da h覺zla geliti. O kadar ki, medyatik yalanlar akl覺 ba覺nda, muhakeme yeteneine sahip insan覺 utand覺racak, 癟ileden 癟覺karacak, isyan ettirecek boyutlara ulat覺.

imdilerde insanl覺覺n nas覺l bir yalan denizinde y羹zd羹羹n羹 hat覺rlatmak i癟in sadece iki 繹rnek vereceim: 1.”Ter繹rle m羹cadele” retorii; ve 2. Suriye’ye “demokrasi ihrac覺” yalan覺.

1. Bir kere ter繹r羹n ne olduuna, ter繹ristin kim olduuna, ter繹r羹n ve ter繹ristin as覺l yarat覺c覺s覺 devletler karar veriyor. Zira, as覺l ter繹r devlet ter繹r羹d羹r. Eer ter繹r羹n, ter繹ristin peine d羹mek, izini s羹rmek gibi samimi bir niyet ta覺yorsan覺z, y羹z羹n羹z羹 egemenler kat覺na, devlete, devletlere 癟evirmeniz gerekir… Hepsinden 繹nce de ABD’ ye bakmak gerekiyor… Zira ter繹r, bata ABD olmak 羹zere, emperyalist, kolonyalist devletlerin elinde etkin bir jeostratejik ve jeopolitik hakimiyet arac覺 haline gelmi bulunuyor. Ter繹r, ezilen-s繹m羹r羹len s覺n覺flar覺n m羹cadelesini etkisizletirmenin, p羹sk羹rtmenin son derecede etkin ara癟lar覺ndan biridir. Bir istisna deil, kurald覺r. nce ter繹risti ve ter繹r羹 peydahlamak, sonra da onunla m羹cadele etmek hayli zamand覺r bir emperyalizm klasii haline geldi… Dolay覺s覺yla ter繹r羹 yaratan da, onunla m羹cadele ettiini s繹yleyen de ayn覺 g羹癟 ve iktidar odaklar覺… Mesela s覺radan insanlar ABD ve M羹ttefiklerinin 襤襤D’le m羹cadele ettiini san覺yor. Oysa, bata ABD ve NATOcu m羹ttefikleri ve onlar覺n eteine yap覺arak var olabilen uydu devletlerin ter繹rle m羹cadele ettiini s繹ylemek abesle itigal etmektir…

Asl覺nda emperyalist odaklar ter繹rle deil, reel ve muhtemel rakipleriyle (Rusya Federasyonu, in, 襤ran, vb.) m羹cadele ediyorlar ve imdilerde ter繹r, o m羹cadelenin etkin bir arac覺. K覺tlaan enerji kaynaklar覺, madenler ve biyolojik 癟eitlilie el koymak amac覺yla devletleri 癟繹kertmenin, toplumlar覺n dokusunu par癟alaman覺n, insanlar覺n geleceini karartman覺n bir arac覺… Eer ger癟ek durum b繹yleyse, ‘ter繹rle m羹cadele’ retoriinin reel bir kar覺l覺覺 olabilir mi? ABD ve NATO’cu cephe elindeki o etkin kozu b覺rak覺r m覺? Onca zahmet edip, Taliban’覺, El- Kaideyi, t羹revlerini, 襤襤D’i, vb. yaratanlar, eitenler, donatanlar, finanse edenler, silahland覺ranlar, ama癟 has覺l olmadan onlardan vazge癟erler mi? Eer ger癟ekten 襤襤D’le m羹cadele niyetleri olsayd覺, koskoca ABD, NATO’cu ortaklar覺, T羹rkiye ve Suudi Arabistan gibi ahin m羹ttefikleri, vb. onca zamanda bir ka癟 on bin kiiden oluan bir dinci ter繹r 癟etesini etkisizletiremezler miydi?

imdilerde dinci ter繹r sadece Orta-Dou denilen b繹lgeyi hedef alm覺yor. Nerdeyse d羹nyan覺n her yerini hedef al覺yor. Zira, kapitalist sistem ‘s覺k覺t覺’, patinaj yap覺yor, 癟繹zd羹羹nden daha 癟ok sorun yarat覺yor. Ellerinde her ‘yap覺sal kriz’ durumunda olduu gibi, iddeti, ter繹r羹,sava覺 seferber etmekten baka 癟are yok… Onun i癟in yap覺lanlara ve yap覺lmak istenenlere “ter繹r” deyip ge癟mek, ger癟ek durumu hafife almak olur. Birinci ve 襤kinci emperyalist savalarda yap覺lan覺n bir benzeri g羹ndemde. “B羹y羹k 襤nsanl覺a” a癟覺lm覺 bir sava s繹z konusu… Ekseri g繹zden ka癟an bir ey de u: Asl覺nda dayat覺lan savalara emperyalistler aras覺 sava dense de, dorusu kapitalist-emperyalist-kolonyalist devletlerin d羹nya i癟i s覺n覺f覺na (k羹resel proleteryaya) kar覺 sava覺d覺r. Bunun 繹yle olduunu g繹rmek i癟in savalarda kimin 繹ld羹羹n羹 bilmek yeter… Amerikan, Alman, Frans覺z, Japon, vb. kapitalistleri, b羹y羹k burjuvazileri birbirleriyle savamazlar, bir 羹lkenin i癟ileri, k繹yl羹leri, yoksullar覺 dier 羹lkeninkilerle savat覺r覺l覺r… Nitekim, harika Frans覺z air Paul Valery: “Sava, birbirlerini tan覺yan ama birbirlerini katletmeyenler ad覺na, birbirlerini tan覺mayanlar覺n birbirlerini katletmesidir” derken s繹ylemek istedii bu… (La guerre, c’est le massacre de gensqui ne se connaissentpas, au profit de gensqui se connaissent et ne se massacrent pas)StanleyKubrick’in, barolde Kirk Douglas’覺n olduu Les Sentiers de la Gloire filmi, Birinci emperyalist sava覺n asl覺nda kimler aras覺nda ge癟tiini 癟ok iyi anlat覺yor. XX. y羹zy覺l savalar覺n覺n 羹nl羹 tarih癟isi JacquesPauwels, Birinci D羹nya Sava覺na “B羹y羹k S覺n覺f Sava覺” diyor, Yukar覺 s覺n覺f覺n aa覺 s覺n覺fla(proletaryayla) sava覺 olduunu s繹yl羹yor…

Dolay覺s覺yla, ter繹rle m羹cadele s繹ylemi ahmaklar覺 aldatmaya yar覺yor ve yalan覺n nas覺l bir ideolojik egemenlik arac覺 haline getirildiini de g繹steriyor…

2. Suriye’ye “demokrasi ihrac覺”.

ABD ve NATO’cu m羹ttefikleri Orta-Doudaki devletleri 癟繹kertmek istiyorlar. Bunun i癟in de bahaneler 羹retiyorlar. Bahanelerden biri oradaki halklar覺 “diktat繹rlerin zulm羹nden kurtarmak”, oralar覺 “繹zg羹rl羹k ve demokrasiyle” donatmak. Sanki demokrasi, Koka-Kola, silah, cep telefonu, parf羹m gibi bir ey de, bir 羹lkeden dierine ihra癟 edilecek… Oysa demokrasi, m羹cadeleyle kazan覺lan, yaanan ve korunan bir eydir! Asl覺nda oralarda demokratik standartlar覺n gelimesi, halklar覺n kendi kaderine sahip 癟覺kmas覺, kaynaklar覺n覺 kendi refahlar覺 i癟in kullanmalar覺, emperyalistlerin asla istemeyecei bir eydir. Emperyalistler, bir b羹t羹n olarak yery羹z羹n羹n egemenleri, kendi kaynaklar覺na sahip 癟覺kabilen, d覺 s繹m羹r羹ye ve talana izin vermeyen, ger癟ekten egemen, ger癟ekten demokratik rejimlere tahamm羹l ederler mi?

Emperyalist sald覺r覺n覺n balad覺覺 2011 y覺l覺ndan beri, Suriye’ye dair s繹ylenen her ey yaland覺. Asl覺nda orada s繹z konusu olan, ‘kurtla-kuzu’ meselini hat覺rlat覺yor. Sald覺r覺 b羹y羹k bir yalanla balad覺 ve h覺z kesmeden devam etti, ediyor. Bir t羹rl羹 yalana doymuyorlar. 2013’de bir kimyasal silah sald覺r覺s覺 oldu. An覺nda Esad’覺 su癟lad覺lar. Oysa ba覺ms覺z kiilerce bir rapor haz覺rlanmadan hi癟bir taraf覺 su癟lamamak gerekiyordu. Ge癟tiimiz g羹nlerde 襤dlip’de kimyasal silah yeniden kullan覺ld覺, an覺nda “Suriye ordusunun marifeti” dendi. 襤ki savaan taraf覺n s繹z konusu olduu yerde nas覺l oluyor da kimyasal gaz ortal覺a sa癟覺l覺r sa癟覺lmaz hemen bir taraf su癟lan覺yor ve yalan an覺nda t羹m d羹nyaya yay覺l覺yor? Geride kalan 6 y覺lda kimyasal silah覺 kullanan覺n Cihat癟覺 katiller olduu anla覺ld覺 ama yalan bir kere hedefe ulam覺t覺. Kald覺 ki, Suriye devletinin elindeki kimyasal silahlar覺n tamam覺n覺n 2013 de imha edildii de biliniyordu…

Suriye ordusu ad覺m ad覺m 羹lkeyi Cihat癟覺 katillerden temizlerken, savata kesin 羹st羹nl羹羹 salam覺ken, neden kimyasal silah kullanmak gibi aptalca bir yanl覺 yaps覺n? Eer 繹yleyse b繹ylesi bir provokasyon kimin iine yarar? Sorunun cevab覺 belli… K繹eye s覺k覺an emperyalist destekli katiller g羹ruhuna… Bir d覺 m羹dahaleye ihtiyac覺 olanlar onlar olduuna g繹re… ABD bakan覺 neden 癟ark etti, se癟imler 繹ncesinde vadettiinin, s繹z verdiinin tersini yapt覺 ve bir yalan覺 f覺rsat bilip, Suriye’deki El ayrat hava 羹ss羹ne sald覺r覺 emri verdi? ABD’de bakanlar, b羹y羹k sermaye tekellerinin, oligarinin sekreteridir sadece, onlar覺n memurudurlar. Tabii Kendi sekreterleri de(bakanlar覺) vard覺r ama o eylerin seyrini deitirmez… Kanada babakan覺 JustinTrudeau, kimyasal silah kullan覺ld覺覺 haberi 羹zerine, tarafs覺z-ba覺ms覺z bir komisyon kurulmadan bir ey yap覺lmamal覺 dedikten 羹癟 g羹n sonra ABD sald覺r覺s覺na tam destek verdi. Emperyalist kampta, NATO’cu cephede sald覺r覺ya kar覺 癟覺kan olmad覺 ama hi癟biri Tayyip Erdoan ve Ekibi kadar sald覺r覺y覺 ehvetle desteklemedi… Tabii Suudileri de unutmamak gerekir…

Modern zamanlarda tek bir sava yoktur ki, onu bir medya yalan覺 繹ncelemesin! T羹m savalar hep b羹y羹k bir medya (bas覺n) yalan覺n覺n ard覺ndan balat覺ld覺. Uzaa gitmeye gerek yok, Vietnam sava覺, Panama, Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya, Suriye, Filistin ve daha niceleri medyatik yalanlar覺n ard覺ndan geldi.

Lakin ABD’nin ba覺n覺 癟ektii emperyalist sald覺r覺 cephesi kan kaybetmeye devam ediyor ve edecek. Art覺k “k繹peksiz k繹yde deneksiz gezme” devri kapand覺. Asl覺nda ABD, NATOcu vasalleri, Siyonist 襤srail ve Suudi Arabistan gibi kat覺ks覺z destek癟ilerinin nihai hedefi Suriye deil, 襤ran ve tabii Rusya Federasyonu ve in… Lakin Suriye, 襤ran, Rusya, in “kar覺 ittifak覺” art覺k kolay yutulur lokma deil. ABD, bu “kar覺 cepheyle” cepheden bir hesaplamay覺 g繹ze almadan bir 癟羹nc羹 D羹nya Sava覺n覺 balatamaz, bu 覺mar覺kl覺覺 ve k羹stahl覺覺 s羹rd羹remez… Art覺k ‘k繹pr羹lerin alt覺ndan 癟ok sular akt覺… Elbette bu bildik anlamda bir 癟羹nc羹 D羹nya Sava覺n覺 g繹ze alamazlar demek deil ama 繹yle bir sava覺n kazanan覺 olmayaca覺 da bir s覺r deil. Tabii as覺l kaybedenin kim olaca覺 belli: “B羹y羹k 襤nsanl覺k” ve Canl覺 doa… Elbette olup-bitenlerin ‘say覺n seyircisi’ olmamak m羹mk羹n ama bu gazeteleri okuyarak, bu televizyonlar覺 izleyerek, bu ‘uzmanlar覺’ ve bu kaarlanm覺 profesyonel politikac覺lar覺 dinleyerek asla m羹mk羹n deil…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI