Galatasaray!

photo

200px-Tevfik_Fikret

indir

Elbette Galatasaray Kul端b端n端n tarihiyle ilgili 巽ok deerli kitaplar yaz脹lm脹t脹r bug端ne kadar. Ben sadece kendi 旦zel tarihimdeki izleriyle ilgili birka巽 an脹mdan s旦z edeceim.

Aabeyim Can 旦nceleri koyu Galatasarayl脹yd脹. Ben Vefal脹 olduum halde, s脹rf dayan脹ma olsun diye Galatasaray ma巽lar脹na onunla birlikte gidip Galatasaray脹 desteklerdim. Sebebini bug端n bile tam bilmem, nedense ortak d端man脹m脹z Fenerbah巽eydi. Galiba 1950lerin sonlar脹 ve 1960lar脹n balar脹nda Fenerbah巽enin 端巽 b端y端klerin en b端y端端 olarak g旦r端lmesiydi bunun nedeni. Can daha sonra ne olduysa, tak脹m deitirip Beiktal脹 oldu. Cana 旦zg端 bir orijinallikti bu da!

Galatasarayl脹 Metin Oktay, hepimizin sevdii santrforuydu Galatasaray脹n. Birka巽 y脹l sonra T聴Pi desteklediini ve solcu olduunu duyduumuzda daha da sevmitik onu. Kaleci Turgay erene de sempatimiz vard脹. nl端 Galatasaray taraftar脹 Kar脹ncaezmez evki o zamanlar Galatasarayl脹 olsun olmas脹n herkesin sevgilisiydi. Ma巽 balamadan on be dakika 旦nce Teknik niversitenin yan脹ndaki Tal脹k脹n duvar脹na 巽脹k脹p sar脹-k脹rm脹z脹 bayra脹n脹 sallayarak seyircileri selamlard脹. Taksi of旦r端yd端. Ara s脹ra batan aa脹 sar脹-k脹rm脹z脹 renklere boyanm脹 k端巽端k taksini g旦r端rd端m yollarda. Kendisi de sar脹-k脹rm脹z脹 formayla dola脹rd脹.

Galatasaray seyircisi 旦zel ve se巽kin bir seyirciydi. Daha 巽ok Galatasaray liseliler ve bu liseden mezun olanlar olutururdu seyircisini. Kapal脹 tr端b端nlerin a巽脹k tr端b端nlere bakan sol 端st taraf脹 Galatasaray trib端n端 olarak bilinirdi. Galatasaray taraftar脹n脹n bu se巽kin ve tahsilli hali a巽脹k tr端b端nlerin kalabal脹klar脹 taraf脹ndan z端ppeler, han脹m evlatlar脹 deyileriyle taltif edilirdi!

Yar脹lmada Galatasaray futbol tak脹m脹yla deil ama onunla i巽 i巽e ge巽mi Galatasaray Lisesiyle ilgili bir an脹m var:

Bu arada kalabal脹k (yeni kurulan, Rag脹p G端m端pala liderliindeki Adalet Partisi (AP)nin 1961 se巽imleri 旦ncesi mitinginden s旦z ediliyor. G.Z.), Galatasaray Lisesi’nin 旦n端ne gelmiti. Lisenin demir parmakl脹klar脹 arkas脹nda toplanm脹 Galatasaray Lisesi’nden gen巽ler, CHP lehinde tezah端rat yap脹nca, yoksul kalabal脹k iyice gemi az脹ya ald脹. Galatasarayl脹lara sald脹rmaya kalkt脹lar. Aralar脹ndan baz脹lar脹, zengin pi巽leri diye ba脹r脹yordu. 聴yiden iyiye 巽elikili bir konumda kalm脹, hangi taraf脹 tutaca脹m脹 a脹rm脹t脹m. Ben de kalabal脹k gibi, zengin pi巽lerine g脹c脹k oluyordum. Ama 旦te yandan, ben de bu gen巽lerin savunduu partinin, CHP’nin sempatizan脹yd脹m.

Bu arada, kalabal脹k, Galatasaray postanesinin 旦n端nde bir zengin pi巽ini eline ge巽irdi. Aa脹 yukar脹 bir lin巽 giriimiydi bu. 脹k bir pard端s端 giymi, eli 巽antal脹 bir gen巽, kalabal脹k taraf脹ndan feci ekilde d旦v端l端yordu. Baz脹lar脹 genci kurtarmaya 巽al脹脹yordu. Kurtarmaya 巽al脹anlar aras脹nda bir resmi polis de vard脹. Art脹k dayanamad脹m, ben de gencin savunmas脹na kotum. Neyse, genci sonunda kurtard脹k. Az脹 burnu kan i巽indeydi. (Yar脹lma, s. 109-110)

Galatasarayl脹lara sempati beslememe yol a巽an iki ey daha vard脹r hayat脹mda. Biri, hayran脹 olduum b端y端k air Tevfik Fikretin vaktiyle Galatasaray Lisesinin m端d端rl端端n端 yapm脹 olmas脹d脹r. 聴kincisi ise, 1990l脹 y脹llar脹n ortalar脹nda, siyasi g旦巽men olduum i巽in pasaport alma hakk脹m脹 uzun s端re engelleyen Londradaki T端rkiye Konsolosluunun bu olumsuz tutumuna ramen, beni 巽a脹r脹p sohbet eden ve sonunda bireysel inisiyatifle bana 5 y脹l sureyle pasaport alma hakk脹m olduunu bildiren, Galatasaray mezunu olduunu sohbetimiz s脹ras脹nda 旦rendiim Konsolos yard脹mc脹s脹yd脹. Evrak脹 o kadar arad脹脹m halde bulamad脹m, san脹r脹m ad脹 veya soyad脹 Oktayd脹. Konsolos yard脹mc脹s脹 Oktay bey, o sohbetimizde bana uzun uzad脹ya Galatasarayl脹lar aras脹ndaki dayan脹ma ruhundan s旦z etmiti. (S脹脹nmac脹lar – 1990/2000, Londra, s. 241-243)

nceki g端n, Galatasaray Kongresinde, Galatasaray脹n eski futbolcular脹 Hakan 端k端r ve Arif Erdemle ilgili ihra巽 oylamas脹 haberini izledim. 聴hraca el kald脹ranlar az脹nl脹kta kald脹 ve orada bulunanlar脹n 巽ounluu, iktidar脹n bask脹s脹na ramen ihrac脹n aleyhinde oy verdi. Tabii h端k端met 巽evreleri hop oturup hop kalkt脹 ve bu sefer y旦netim kurulu, h端k端metin bask脹s脹 kar脹s脹nda, bu iki futbolcuyu aidatlar脹n脹 旦demedikleri gerek巽esiyle kul端pten ihra巽 etme karar脹 ald脹. Ger巽i y旦netim kurulu bu haks脹z karar脹yla (polis taraf脹ndan av hayvan脹 gibi kovalanan insanlar脹n aidatlar脹n脹 旦demedikleri gerek巽esiyle ihrac脹 ger巽ekten komikti) h端k端mete yaranamad脹 ve bizzat cumhurbakan脹 taraf脹ndan bir televizyon program脹nda azarland脹. Ger巽i tarih kar脹s脹nda bunun bir 旦nemi yok. Bu olay sadece, geni kurullar脹n (kongrenin) dar kurullara g旦re (y旦netim kurulu) daha doru ve vicdanl脹 karar verebildiini g旦stermesi bak脹m脹ndan 旦nemlidir.

Tarih sadece, bu iki futbolcunun iktidar脹n bask脹s脹yla ihra巽 edilmelerine kar脹 kalkan elleri yazacakt脹r. Konsolos yard脹mc脹s脹 Oktay Beyin bana yirmi y脹ldan fazla bir zaman 旦nce s旦z端n端 ettii Galatasarayl脹l脹脹n dayan脹ma ruhuna uygun olan onurlu davran脹 buydu!

G端n Zileli
28 Mart 2017
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI