Cem Akbal覺k / Paris Chatelet Metrosu Grevcisi ile S繹ylei

Bianet’ten al覺nm覺t覺r.

Ocak ay覺n覺n son haftas覺nda, Parisin en ilek metrolar覺ndan biri olan Chatelet Les Halles Metrosunun yenileme ilerinde 癟al覺an T羹rkiyeli ve Bulgaristanl覺 i癟iler, d繹rt g羹n s羹ren bir grev yapt覺lar. Grev, 癟ok h覺zl覺 bir ekilde medyatik oldu. Durum b繹yle olunca, kah se癟imler, kah B羹y羹k Paris Projesi 繹ncesi, grevlerin b羹t羹n taeron i癟ilerini harekete ge癟irmesinden 癟ekinen inaat firmas覺 VINCI, duruma hemen m羹dahale etmek zorunda kald覺. 羹nk羹 s繹zkonusu FH Service adl覺 taeron irket, VINCInin bir kolu olan SOGEA TPIye 癟al覺覺yordu ve bu taeron firman覺n i癟ileri aylard覺r maalar覺n覺 alam覺yorlard覺.

Grev boyunca en fazla inaat firmas覺 VINCI ve ona bal覺 SOGEA TPI 繹ne plana 癟覺kt覺. Bu durum VINCI gibi b羹y羹k irketlere 癟al覺an taeron firmalar覺 g繹zden ka癟覺r覺yordu. T覺pk覺 Avrupan覺n dier 羹lkelerinde olduu gibi, Pariste de binlerce irili ufakl覺 k羹癟羹k irket var. Binlerce i癟i bu irketlere 癟ok k繹t羹 koullarda ve 癟ok az 羹cretle 癟al覺t覺r覺l覺yor. al覺anlar i癟inde bir癟ou Fransada oturma ve 癟al覺ma izni olmayan m羹lteciler ve g繹癟menler olduu i癟in, 癟ok ciddi bir s繹m羹r羹ye maruz kalmalar覺na ramen gidip resmi yollarla haklar覺n覺 arayam覺yorlar.

Durum o kadar vahim ki, Paris gibi bir yerde, onlarca solcu-devrimci-yurtsever dernein olduu yerde, ka覺ts覺z olarak bilinen, deiik uyruklardan insanlar, 癟ok ciddi bir s繹m羹r羹ye maruz kal覺yor. Son y覺llarda Bangladeli, Sri Lankal覺 ya da Tamillerin 癟ou, bir d繹nem u veya bu 繹rg羹tte faaliyet y羹r羹tm羹, zaman i癟inde toplumsal bir farkl覺lama yaayarak patron olmu ve hala bir ekilde politik derneklerle ilikileri olan bu insanlar taraf覺ndan vahice s繹m羹r羹l羹yor.
Bak覺rk繹y sex shop i癟in t覺klay覺n覺z.
Bak覺rk繹y erotik shop i癟in t覺klay覺n覺z.
Etiler sex shop i癟in t覺klay覺n覺z.
Etiler erotik shop i癟in t覺klay覺n覺z.
Nianta覺 sex shop i癟in t覺klay覺n覺z.
Bu anlamda, VINCIye bal覺 bir taeron firma i癟in 癟al覺an i癟ilerin yapt覺klar覺 bu grev ve verdikleri m羹cadele, iki a癟覺dan 癟ok 繹nemli. Birincisi, taeron firmalara 癟al覺an i癟ilerin durumuna dikkat 癟ekmek, g繹r羹n羹r k覺lmak ve onlarla dayan覺ma i癟inde olmak; ikincisi, Avrupada sol 癟evrelerde yaanan ve yukar覺da a癟覺klad覺覺m toplumsal ve politik farkl覺lamay覺 g羹ndeme ta覺mak, tart覺mak ve diasporadaki sol ve devrimci cenah覺n kendisine 癟eki d羹zen vermesini, bu duruma tav覺r almas覺n覺 salamak. Bundan sonra ne olur bilemiyorum, ama her eyin eskisi gibi olmayaca覺 kesin.

Yukar覺da bahsini ettiim duruma dikkat 癟ekmek i癟in, grevci arkadalardan biriyle bir s繹ylei yapt覺m. Grevci bu arkada覺n 癟al覺ma ve oturma izni olmad覺覺ndan, kendisini zor durumda b覺rakmamak i癟in ad覺n覺 zikretmemenin daha doru olaca覺n覺 d羹羹nd羹k.

Sohbetimize seni tan覺makla balayal覺m istersen…

niversiteyi T羹rkiye’de okudum. 2010 senesinde okuldan mezun olduktan sonra askere gitmek kayg覺lar覺mdan dolay覺 kendi alan覺mda i bulamad覺m.

Askerliini yapmad覺n m覺?

Askerliimi o s羹re癟te yapmam覺t覺m, sonra yapt覺m. O s羹re癟 zarf覺nda kendi alan覺mda deil de baka alanlarda 癟al覺t覺m. 襤te sonras覺nda askerlik 繹n羹me s羹rekli engel olarak 癟覺k覺yordu. Yani kendi alan覺mda 癟al覺am覺yordum. Ailem de burada (Fransa) kald覺覺 i癟in buraya gelemiyordum. En sonunda askere gitme karar覺 ald覺m. Askere gidip geldikten sonra, kuzenimin yan覺nda bir y覺l kadar 癟al覺t覺m. Sonra Fransa’ya vizeli geldim. Turistik vize ile geldim. Geldikten sonra burada dil okuluna kayd覺m覺 yapt覺rd覺m. Yani, buradaki ilk amac覺m, kendi b繹l羹m羹mde mast覺r yapmakt覺, kendi alan覺mda 癟al覺makt覺. Alt覺 ayl覺k bir ge癟ici oturma izni ile burada iki kursa gittim. A1 ve A2’ye gittim [Avrupa Birlii taraf覺ndan belirlenmi dil seviyesi]. Sonras覺nda ge癟ici oturma iznimi uzatmad覺lar. Biz de mahkeme s羹reci balatt覺k. 襤dari Mahkemeye bavurduk turistik vizeyi 繹renci vizesine 癟evirebilmek i癟in. O da baya覺 bir zaman ald覺. Alt覺-yedi ay kadar, sonra sonu癟land覺. Ondan da tabii ret geldi. Bu s羹re zarf覺nda burada birka癟 yerde 癟al覺mak i癟in giriimlerim oldu. Bir yerde bir d繹rt ay kadar ka癟ak olarak 癟al覺t覺m.

Hangi sekt繹rde 癟al覺t覺n?

襤naatta 癟al覺t覺m yard覺mc覺 eleman… Yani amele olarak. Orada 繹demelerde s覺k覺nt覺 yaad覺覺m i癟in patronla tart覺覺p iten ayr覺ld覺m. Yani halen, belli bir miktar覺n覺 alamad覺m. Onun d覺覺nda uzun bir s羹re isizdim. Sonras覺nda f覺r覺nda ie balad覺m. Bir alt覺 ay kadar f覺r覺nda 癟al覺t覺m.

Orada da m覺 ka癟ak 癟al覺t覺n?

Evet, orada da ka癟ak 癟al覺t覺m. Bangladeli arkadalar da vard覺. Onlar覺n bir癟ou da ka癟ak 癟al覺覺yordu. Ama orada olan arkadala halen irtibat覺m devam ediyor.

Paran覺 alabildin mi oradan?

Param覺 ald覺m. Para s覺k覺nt覺s覺 yoktu orada. Arkadalar覺n 癟ou da zaten orada maa bordrosuyla 癟al覺覺yorlar. Oturumlar覺 yok, ama yine de maa bordrolar覺 yap覺lm覺. F覺r覺nda alt覺 ay 癟al覺t覺ktan sonra iten ayr覺lmak zorunda kald覺m. F覺r覺ndaki bir arkada arac覺l覺覺yla Chatelet’te (Pariste Metro dura覺n覺n ad覺) ie balad覺m. al覺t覺覺m s羹re boyunca, arkadalar, VINCIye 癟al覺alan FH Service adl覺 taeron firman覺n sahibi H羹seyin 襤manl覺’n覺n para vermediini s繹ylediler. demeler noktas覺nda 癟ok s覺k覺nt覺 yaad覺klar覺n覺 s繹ylediler. 襤te 羹癟-d繹rt ay, be ay paralar覺 i癟erde olan arkadalar vard覺. ok s覺k覺nt覺 ya覺yorlard覺. Orada olduum s羹rede, bir gece i b覺rakma eylemi yapt覺lar. Daha 繹ncesinde de bir iki defa daha yapm覺lard覺. 襤te H羹seyin 襤manl覺’da geldi o gece. Tekrar konuup arkadalar覺 ikna etti. Bir tarih verip, o tarihte paralar覺n覺z yatacak dedi. O s羹re zarf覺nda g羹nd羹z 癟al覺an arkadalar da arac覺 i bulma kurumu olan Interime ge癟tiler.

襤 bitti yani orada?

G羹nd羹zc羹lerin ii bitti, Interime ge癟tiler. Gececiler H羹seyin 襤manl覺’ya 癟al覺maya devam ettiler. Onlara da bir tarih verdi, u tarihte paran覺z yatacak diye. 襤te gel zaman git zaman, tabii yine paralar yat覺r覺lmad覺.

Sen gece 癟al覺maya devam ettin…

Ka覺d覺m olmad覺覺 i癟in Interime de ge癟emiyorum. Gecede de iki arkada s羹reci, gizli bir ekilde 繹rg羹tlediler. Sendikaya gittiler. Sendikaya dan覺覺l覺p, neler yap覺labilecei 繹renildikten sonra 24(2) arkadala birlikte greve gitme karar覺 ald覺k. O g羹n ie geldik, i, elbiselerimizi giyip i sahas覺na indik.

Tarih olarak ne zamand覺 tam olarak?

22 Ocak Pazar g羹n羹yd羹. Biz i sahas覺na indik. 襤 m羹fettii geldi. Bizim orada 癟al覺t覺覺m覺z覺 teyit ettiler. Ka覺d覺 olmayanlar olarak, ger癟ek isimlerimizi verdik ite… Dierleri de isimlerini verdiler. Ard覺ndan onlar gittikten sonra greve balad覺k. Grev s羹resince, greve gitmeyen arkadalar daha 癟ok grevi k覺rmaya 癟al覺t覺lar. FH Servicee 癟al覺an kiiler patronun ad覺na gelip paralar覺n 繹deneceini, grevi sonland覺rmalar覺n覺 s繹ylediler.

Greve gitmeyenler ka癟 kiiydi?

Interimde olan arkadalar覺n greve gitmesini sendika istemedi. S羹re癟 i癟erisinde duruma g繹re hareket edilecei s繹ylendi onlara. Onun d覺覺nda greve gitmeyen 15 kadar kii olabilir. Onlar da daha 癟ok T羹rkiyeli ve Kuzey K羹rdistan’dan gelenlerdi. Baz覺lar覺n覺n greve gidenlerle akrabal覺k ilikilerinin de olmas覺na ramen greve kat覺lmad覺lar.

Peki, Genel al覺ma Konfederasyonu (CGT) ile konumaya gidenlerle nas覺l yap覺yordunuz? Frans覺zca konuanlar var m覺yd覺?

Frans覺zca konuanlar da vard覺, ama g繹r羹melerimizi genelde CGT’de faaliyet g繹steren K羹rdistanl覺 bir arkada 羹zerinden yap覺yorduk. Zaten d繹rt arkada belirledik, o arkadalar daha 癟ok CGT ile birlikte VINCI g繹r羹melerine kat覺l覺yorlard覺. Perembe g羹n羹 de son g繹r羹me yap覺ld覺. Perembe akam覺 geldiler ve taleplerimizin b羹y羹k 癟ounluunun VINCI taraf覺ndan kabul edileceini s繹ylediler. Ama son karar i癟in, bize gelip, bizim kabul edip etmeyeceimizi sordular ve 癟ounluk kabul ederse…

Neydi mesela ilk talepler?

Talepler, 繹ncelikle ge癟mi bor癟lar覺n hepsinin 繹denmesiydi. Bu konuda sendika taraf覺ndan bize, bir irket alt覺ndaki firmalara i verdiinde, yani taeron firmaya, eer bu firmalar 繹demeleri yapmazlarsa, bu 繹demelerden ana firman覺n sorumlu oluunu belirttiler. Bunu biz daha 繹nce bilmiyorduk. 襤te bundan dolay覺 u anda Chatelet’te 癟al覺anlar i癟in VINCI 繹demeyi kabul etti. Ama bunun bir s羹rece yay覺lmas覺 gerektiini, 癟羹nk羹 resmi olarak yani bir para 癟覺k覺覺 olaca覺n覺, bunun da belli prosed羹rlere uymas覺 gerektiini s繹ylediler. Ayr覺ca Chatelet’te 癟al覺覺p da paras覺n覺 alamad覺klar覺 i癟in iten ayr覺lanlar覺n paralar覺n覺n 繹denmesi i癟in de sendikayla birlikte g繹r羹melerin s羹recei belirtildi. Ka覺d覺 olmayanlar i癟in de s羹resiz i kontrat覺 yap覺laca覺 s繹ylendi. Dierleri i癟in i bitimine kadar olacak. 癟羹nc羹s羹 ise bu irketin d覺覺nda, yine H羹seyin 襤manl覺’ya baka yerlerde 癟al覺覺p da paras覺n覺 alamayanlar i癟in hukuki s羹recin iletilecei belirtildi. Bunlar s羹rece yay覺lan eyler. Sendika bu noktada kendi fikirlerinin olumlu olduunu ve kendilerince bizlerin kabul etmemiz gerektiini, ama nihayetinde son karar覺n bizde olduunu s繹ylediler. Bizler de 癟ounluk olarak kabul ettik. Kabul edilmemesi durumunda hukuki olarak g繹r羹melerin bitmesinden dolay覺 mahkemeye gidilmesi durumunda bizlerin grev alan覺ndan polis zoruyla 癟覺kart覺lma durumumuzun olduu belirtildi

Kim mahkemeye giderse, anlayamad覺m tam olarak?

VINCI mahkemeye gidebilir. 羹nk羹 gidip VINCI ile g繹r羹羹ld羹, prosed羹rler imzaland覺. Bu grevin durdurulduu eklinde deil de “ask覺ya al覺nd覺” eklinde yap覺ld覺. Buna ramen grev devam ederse, iki g羹n i癟inde sizi 癟覺karabilirler denildi. Prosed羹r羹n b繹yle olduu belirtildi tabii ki b繹yle olsayd覺 bile, direnie devam ederdik, ama burada bana g繹re iyi bir kazan覺m覺m覺z var. Ayr覺ca bir i yerinde 癟al覺an bir i癟i 癟覺kar覺ld覺覺nda, eer onun pozisyonunda yeni biri al覺nacaksa, 繹nceliin 癟覺kar覺lacak i癟iden yana hakk覺n覺n olduu belirtildi. Yani bu arkadalar覺n da s羹resiz i s繹zlemesine ge癟me durumlar覺 olabilir ilerisi i癟in.

Peki ka癟 g羹n s羹rd羹 grev?

Pazar g羹n羹 balad覺, perembe g羹n羹 akam g繹r羹me oldu. Biz grevi tamamen bitirmedik, ask覺ya ald覺k eer s羹re癟 i癟erisinde vaat edilenler yerine getirilmezse, tekrardan grevin 繹rg羹tleneceini de belirtmi olduk. Bundan sonra grevi ask覺ya ald覺覺m覺z覺 cuma g羹n羹 yapt覺覺m覺z bas覺n a癟覺klamas覺yla duyurumuzu yapt覺k.

Bas覺n geldi mi peki?

Bas覺n geldi, baya覺 kalabal覺kt覺.

Kim bas覺na haber verdi? Sendika m覺?

Evet, sendika haber verdi. Bas覺n覺n ilgisi youn oldu. Bir癟ok televizyon ve gazetede haberler yap覺ld覺. Ayr覺ca insanlar覺n ilgisi de 癟ok iyiydi. Ziyaretler yap覺l覺yordu.

襤nsanlar derken…?

Metroda gelip ge癟enler. Zaten 癟ok stratejik bir yerdi, kalabal覺覺n olduk癟a youn olduu bir yerdi grev alan覺m覺z. Destek ve ziyaret etmek i癟in gelen onlarca kii vard覺. Ayr覺ca valilikten bir polis geldi ve sendikadan bir arkadala g繹r羹mesi oldu. “Sizi rahats覺z edenler var m覺? S羹re癟 nas覺l gidiyor?” vb. bilgi ald覺. Onun d覺覺nda T羹rkiye ve Kuzey K羹rdistanl覺 dernekler ve partiler de ziyarete geldiler. Bir grup gece kal覺yorduk. On kii gece kal覺yorduk. Yirmi kadar kii de g羹nd羹zdeydik. Destek ama癟l覺 gelip de kalanlar da oldu.

Ben Frans覺z bas覺n覺nda okudum grev haberini, ama sosyal medyada ve T羹rkiye’deki bas覺nda pek g繹remedim. Ben mi g繹remedim yoksa?

T羹rkiye bas覺n覺nda biz de g繹rmedik. Evrensel gazetesi gelmiti, L’Humanit矇’de de haber yapacaklar覺n覺 s繹ylemilerdi. R繹portaj yapt覺lar. Onun d覺覺nda r繹portaj i癟in gelenlerin 癟ou Fransa bas覺n覺yd覺. Frans覺zca bilen arkadalarla r繹portajlar yap覺ld覺. Hatta bir arkada medyada 癟ok g繹r羹nd羹羹 ve yaam覺 olduu i kazas覺nda hastanede durumu farkl覺 anlatmas覺n覺 istediklerinden dolay覺, o arkada覺n kontrat覺 esnas覺nda p羹r羹zler 癟覺kart覺ld覺, ama sonras覺nda bizlerin ve sendikan覺n kar覺 癟覺kmas覺ndan sonra sorun a覺ld覺.

Ekarte etmeye mi 癟al覺t覺lar?

Aynen. Bu tarz bir oyunlar覺 oldu, yani bizim g繹r羹羹m羹z b繹yle.

Peki ka覺ts覺z be i癟iden bahsettin, onlar覺n durumu ne olacak?

襤te be ka覺ts覺z arkada var. Bunlara oturum izni al覺nacak. Oturum izni al覺nabilmesi i癟in de kontrat ve valiliklerle g繹r羹melerin yap覺lmas覺 gerekiyor.

irket mi yap覺yor bu g繹r羹meleri?

ncelikle bu konuyla ilgilenen sendikan覺n avukat覺 bu s羹rece 繹nderlik yap覺yor. Daha sonras覺nda ise irket de devreye girerek oturumlar覺n al覺nmas覺 salanacak.

Bir g羹nd羹z grevcileri vard覺, bir de gececiler vard覺, dedin. Gece kimse gitmiyordu, bir k覺s覺m insan bekliyordu orada…

Biz d繹n羹羹ml羹 yapm覺t覺k. Yani gece bekleyenler g羹nd羹zden arkadalar gelince eve gidiyorlard覺.

Gececiler ne yap覺yorlard覺 peki?

Gece daha 癟ok grevi k覺rmaya 癟al覺an arkadalarla tart覺malar y羹r羹t羹l羹yordu. Bunlar gece 癟al覺t覺klar覺 i癟in bu tart覺malar daha 癟ok geceleri yap覺l覺yordu. Ayr覺ca akam 癟al覺覺p da greve destek veren i癟i arkadalar da vard覺, bunlar T羹rkiyeli ve K羹rdistanl覺 i癟ilerin yan覺nda yabanc覺 i癟iler de vard覺. Baz覺lar覺 “isterseniz biz de greve gidelim arkadalarla birlikte” 繹nerisini getirmilerdi.

Onlar da m覺 metroda 癟al覺覺yordu?

Metroda 癟al覺覺yorlar, ama farkl覺 bir irket. Onlar覺n 繹demeleri d羹zenli yap覺l覺yor. Yani s繹zlemeli 癟al覺anlar da var, maa bordrosu da yap覺l覺yor. Ama gelip s繹ylediler, “襤sterseniz biz de destek ama癟l覺 greve gidip ii durdurabiliriz”. Arkadalar da “襤nterimde 癟al覺an arkadalar da var, imdilik bu bir hafta ge癟sin, g繹r羹melerin seyrine g繹re. Siz imdilik 癟al覺覺n gerek olursa grevi b羹y羹tebiliriz” yan覺t覺n覺 verdi.

Siz mi b羹y羹tmek istemediniz yoksa gerek mi kalmad覺?

襤lk bata bu say覺 ile balay覺p devam edelim eer masa ba覺nda bir sorun 癟覺karsa, istediimizi alamazsak grevi b羹y羹tebiliriz. Dier arkadalarda dahil olabilir. Interimde 癟al覺an arkadalar falan. Daha da b羹y羹k eyler yap覺labilir diye d羹羹nd羹k. Ama ona da ihtiya癟 duyulmad覺. Sonu癟ta taleplerin b羹y羹k b繹l羹m羹 kabul edildi.

Ka癟 kii 癟al覺覺yor metroda?

Say覺 veremem, 癟羹nk羹 TPI’ye ayr覺 癟al覺anlar var, onun d覺覺nda TPI’nin alt覺nda H羹seyin 襤manl覺’ya 癟al覺anlar var, ite biz grevciler 24 kiiyiz. Onun d覺覺nda ka癟 kii var pek bilmiyorum. Ayr覺ca grev s羹recinde d覺ardan herhangi bir i癟i ie al覺nam覺yormu. B繹yle bir hakk覺n olduunu sendikal覺 arkadalardan 繹rendik. Bundan dolay覺 ie yeni gelenlere bu durumu anlatarak 癟al覺malar覺n覺n yasak olduunu belirttik.

Grev k覺r覺c覺l覺覺n覺 繹nlemek i癟in…

Evet, aynen. Yasal olarak grev s羹recinde d覺ar覺dan yeni i癟iler ie al覺namaz mevcuttaki i癟iler 癟al覺malar覺na devam edebilirlermi. Bu s羹re zarf覺nda birka癟 i癟i ie al覺nd覺, biz onlara 繹nce durumu anlatt覺k. Genelde de Bulgar i癟ilerdi. ncelikle bu arkadalara yapt覺klar覺n覺n grev k覺r覺c覺l覺覺 olduunu ve yasal olmad覺覺n覺 belirtik. Bir ikincisi de, bu adam覺n 繹deme yapmad覺覺n覺 ve bundan dolay覺 grevde olduumuzu belirttik. Buradaki i癟iler aylarca para almad覺klar覺 i癟in greve gittiler dedik. Gelen arkadalar da ertesi g羹n geri gidiyorlard覺. Ayn覺 g羹n gidenler de vard覺.

Dayan覺ma i癟in iyi bir 繹rnek oldu grev

Evet, dayan覺ma i癟in iyi oldu. Daha 繹nce arkadalar覺m覺z覺n 癟al覺t覺覺 T羹rkiyeli, K羹rdistanl覺 taeron firmalar, arkadalar覺m覺z覺 arayarak, sizin ad覺n覺za sevindik, ama bundan sora s羹recin bizler i癟in 癟ok zor olaca覺n覺 belirtenler oldu. Art覺k ka癟ak olarak i癟i 癟al覺t覺ramayacaklar覺n覺 ve i癟ilerin paralar覺n覺 vermeme durumlar覺n覺n olamayaca覺n覺 s繹ylediler. Sizin i癟in iyi oldu bizim i癟in de 癟ok k繹t羹 oldu diyorlar. zelikle T羹rkiyeli taeronlar覺 癟ok zorlayacaklar. Onlar da s羹recin fark覺ndalar yani art覺k VINCI gibi irketler bu konuda daha kat覺 davranacaklar.

Gece ve g羹nd羹z grev yapan i癟iler neler yap覺yordu? Siz neler yap覺yordunuz mesela grev boyunca?

Ben, gececi olduum i癟in, genelde gelen arkadalarla tart覺覺yorduk.

Ziyarete gelenlerle mi?

Ziyarete gelenlerle sohbetler edilirken, grevi k覺rmaya 癟al覺anlarla tart覺malar覺m覺z oluyordu ki onlar da gece 癟al覺覺yorlard覺. G羹nd羹zde ise daha 癟ok gelen kiilerle sohbet ediliyordu. 襤te yabanc覺lar olsun, T羹rkiyeliler olsun, s羹re癟 anlat覺l覺yordu, bas覺n 癟ok geliyordu, bas覺nla r繹portajlar yap覺l覺yordu. Sendikan覺n avukat覺 geliyordu, sendikan覺n 癟al覺anlar覺 geliyorlard覺. Baka yerlerdeki i癟iler geliyorlard覺. 襤te avukat geldiinde s羹re癟 hakk覺nda bilgilendirme yap覺l覺yordu. G羹nd羹z bu ekilde ge癟iyordu. Biz gececiler saat bete, alt覺da gidiyorduk. G羹n boyunca yaanan gelimeler hakk覺nda bilgi al覺yorduk.

imdi sana kontrat yapacaklar. Bu kontrat sana Fransada 癟al覺ma ve yaama izni de verecek. Bundan sonra sendikaya 羹ye olmay覺 d羹羹n羹yor musun? Sendikal m羹cadele hakk覺nda ne d羹羹n羹yorsun?

Sendikaya 羹ye olduk. Burada 繹rg羹tl羹 hareket edildiinde bir eylerin kazan覺ld覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Mesela sendika s羹rece m羹dahale etmeseydi, 繹rg羹tl羹 duruumuzu istenilen d羹zeyde ve s羹rede g繹steremeyebilirdik. Yani 繹nderlik boyutuyla, politik bilin癟le, bu s羹rece tecr羹benin, deneyimin m羹dahale etmesi gerekiyordu. Bu noktada iin b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 sendika y羹r羹tt羹 diyebiliriz. Yine de i癟iler olarak bir araya gelmemiz, dayan覺ma g繹stermemiz, s羹recin peinde olmam覺z olumlu, ama buna 繹nderlik eden sendikan覺n kendisi. Zaten bu yirmi d繹rt arkada da sendikaya 羹ye olduk. ye olurken, sendikadan arkadalar uzun bir konuma yapt覺lar. Kendinizde bir bor癟luluk hissi duyarak 羹ye olmay覺n, ama bunun d覺覺nda, haklar覺n覺z i癟in m羹cadele etmek istiyorsan覺z, H羹seyin 襤manl覺 gibi kiilerin bir daha haklar覺n覺z覺 gasp etmemeleri i癟in 繹rg羹tlenmek istiyorsan覺z 羹ye olun. Yani bor癟luluk duygusuyla hareket etmeyin.

Peki sence, bu yirmi d繹rt arkada bundan sonra sendikal m羹cadeleye devam eder mi?

Bence b羹y羹k bir k覺sm覺 devam eder. Etmeyenler de olur elbette. Belki de tamam覺 da devam eder. 羹nk羹 sonu癟ta bir kazan覺m elde ettiler. Arkadalar覺n sendika ile ilgili tav覺rlar覺 癟ok olumlu, 癟羹nk羹 sendika olmasayd覺 zor olurdu. ncesinde iki-羹癟 defa grev 繹rg羹tlemeye 癟al覺t覺lar hepsi de baar覺s覺z oldu. H羹seyin 襤manl覺 geldi, s羹rece dahil oldu. 襤te paran覺z u tarihte yat覺r覺lacak, bana s羹re verin ama devam ederseniz de kimse paras覺n覺 alamayacak diyerek grevi bitirebiliyordu. Sendikas覺z bu s羹recin 繹tesine gidilemiyordu.

Son bir soru. Verilen s繹zler tutulmazsa ne olacak?

S繹zler tutulmazsa tekrar grev 繹rg羹tlenebilir, bununla birlikte mahkemeye gidilebilir.

Fotoraflar: Manet LHumanit矇 gazetesi. 襤kinci fotoraf grevcilere ait..

(1) Frans覺z bas覺n覺na g繹re, toplam grevci say覺s覺 32 ve 癟ou T羹rkiyeli olmak 羹zere, 90 i癟iyi ilgilendiriyor bu durum.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI