AKP Devletle PKK Devlet, zg羹rl羹羹n ve Halk覺n Kar覺s覺nda

 

Asl覺nda her silahl覺 繹rg羹t potansiyel bir devlet aday覺d覺r. Belli alanlarda egemenlik kurmu, vergi toplayan, kendi ekonomik ilikilerini (ka癟ak癟覺l覺k da dahil) s羹rd羹ren, egemen olduu b繹lgede halka kendi iradesini dayatan bir 繹rg羹t ise, resmen ilan edilmemi bir devlettir. Bu anlamda PKKnin ve b羹t羹n yan kurulular覺n覺n (KCK vb.) ad覺 konmam覺 bir devlet olduunu s繹yleyebiliriz. K覺saca ifade edecek olursak, ad覺 konmam覺 bu devlete PKK-Devlet diyebiliriz. imdilik bunu bir yana koyal覺m.

 

Dier yandan, devlet, esasen y羹r羹tme erkidir. Devletin y羹r羹tme erkiyle dier kurumlar覺, 繹zellikle silahl覺 kuvvetleri aras覺nda her zaman 癟elikiler vard覺r, zaman zaman bu 癟elikiler iddetlenebilir, hatta kritik d繹nemlerde devletin silahl覺 g羹癟leri devletin bek璽s覺 ad覺na bir darbeyle ya da muht覺rayla y羹r羹tme erkine el koyabilir. Bununla birlikte, bunlar 繹zel durumlard覺r. Genelde devletin 繹z羹, silahl覺 kuvvetleri denetimi alt覺nda tutan y羹r羹tme erkidir. AKP iktidar覺n覺n kimi d繹nemlerinde devletin y羹r羹tme erkiyle silahl覺 g羹c羹 (TSK) aras覺nda 癟elikiler iddetlenmi, fakat AKP iktidar覺, a癟t覺覺 davalarla (Ergenekon, Balyoz vb.) devletin silahl覺 g羹c羹n羹 denetimi alt覺na alman覺n 羹stesinden gelebilmitir. AKP, bunu baard覺覺 andan itibaren h覺zla bir parti-devlete d繹n羹m羹t羹r. Dolay覺s覺yla bug羹n g繹r羹nen odur ki, T羹rk devleti, bir AKP-Devlettir.

 

AKP-Devlet, 2012 y覺l覺nda PKK-Devleti m羹zakere s羹reci yoluyla T羹rkiye i癟inde silahl覺 m羹cadele veren PKK-devletten, baz覺 legal haklar verilen bir yasal 繹rg羹te d繹n羹t羹rmeyi denedi. Uzun y覺llar verdii silahl覺 m羹cadelenin g羹c羹yle yasallaaca覺n覺 d羹羹nen PKK-devlet, m羹zakere s羹recine g繹n羹ll羹yd羹, bu denemeye olumlu cevap verdi. Bununla birlikte, unutulmamas覺 gereken bir nokta vard覺. Devletler kendi egemenlik alanlar覺nda asla ikili iktidara izin vermezler. AKP-Devletin hesab覺, m羹zakere s羹recinin sonunda verdii 繹d羹nlerle PKK-Devlete silah b覺rakt覺rmak ve b繹ylece bu fiili devleti yasall覺覺n alan覺na 癟ekip silahl覺 bir devlet olmaktan 癟覺kartmakt覺. PKK-Devletin hesab覺 ise, T羹rk devletine yasall覺覺n覺 ve K羹rt 繹zerkliini kabul ettirip kendi egemenlik alanlar覺n覺n yasal temsilcisi olmak, bir anlamda PKK-Devleti, genelde T羹rkiye Cumhuriyeti i癟inde 繹zerk ve yasal bir alt-devlet haline getirmekti. Bu iki projenin badamas覺 olduk癟a zor olsa da, Bat覺da 繹rneklerini g繹rd羹羹m羹z gibi tamamen olanaks覺z deildi. AKP-Devletin merkezi iktidar tekelciliinden vazge癟ip federal bir yap覺ya yaklamas覺, PKK-Devletin de genel olarak T羹rkiye Cumhuriyeti genel formuna tabi bir federal-繹zerk yap覺y覺 benimsemesi halinde, bu iki devlet ortak bir noktada, bar覺癟覺 bir ekilde buluabilirlerdi. Ne var ki, bir yandan d羹nyadaki ve Ortadoudaki, dier yandan T羹rkiyenin i癟indeki siyasal gelimeler, ayn覺 zamanda banaz T羹rk milliyet癟iliini besleyen muhafazak璽r ve 羹niter devlet癟i yap覺 ve anlay覺lar ile ezilen K羹rt milliyet癟iliini besleyen k羹lt羹rel yap覺lar bunun ger癟eklemesine ya da 羹癟 y覺l s羹ren bar覺 s羹recinin s羹rmesine izin vermedi. B繹ylece AKP-Devlet ile PKK-Devlet aras覺nda, 2015 y覺l覺n覺n Temmuzunda, eskisinden bile iddetli ve kanl覺 bir sava balad覺.

 

Burada, sava覺 besleyen muhafazak璽r ya da 羹niter devlet癟i yap覺 ve anlay覺lar, milliyet癟ilii besleyen k羹lt羹rel yap覺lar 羹zerinde durmayaca覺m. Bu belki baka bir yaz覺 konusu olabilir. Ben burada, m羹zakere s羹recini bitiren ve ge癟en y覺l覺n Temmuz ay覺nda sava覺 balatan siyasal gelimeler 羹zerinde duraca覺m k覺saca.

 

Dolmabah癟ede HDP ve AKP temsilcilerinin mutabakat覺 ilan etmesinden sonra ne oldu da, bundan 癟ok k覺sa s羹re sonra Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, masay覺 devirdi, hatta bununla da kalmay覺p, b繹yle bir mutabakattan haberi olmad覺覺 t羹r羹nden, kendi bakanlar覺n覺 bile i癟ten i癟e g羹l羹mseten laflar etti. Burada bence iki fakt繹r rol oynad覺: Birincisi, RTE覺n, yaklaan se癟imlerde milliyet癟i oylar覺 MHPye ve hatta k覺smen CHPye kapt覺raca覺 korkusuna kap覺lmas覺; ikincisi ise, K羹rt kamuoyundan bekledii destei bulamamas覺, tam tersine, ayn覺 g羹nlerde K羹rt hareketinin yasal temsilcisi konumundaki HDPnin, E Genel Bakan覺 Selahattin Demirta arac覺l覺覺yla, Seni bakan yapt覺rmayaca覺z slogan覺n覺 y羹kseltmesiydi. Hem T羹rk milliyet癟iliini, hem de K羹rt milliyet癟iliini kendi bakanl覺k hevesleri i癟in ayn覺 anda kullanmaya kalk覺an RTEnin durumu, z覺t y繹nlere doru uzaklaan gerili iki ipe de ayaklar覺n覺 dayayarak y羹r羹yen bir cambaza benziyordu. Cambaz覺n d羹mesi ka癟覺n覺lmazd覺.

 

Nitekim d羹t羹 de. 7 Haziran se癟imlerinde, T羹rk muhafazak璽r-milliyet癟i oylar覺 MHPye ve k覺smen de CHPye kayd覺; daha 繹nce AKPye oy veren K羹rt muhafazak璽r oylar覺yla bat覺 b繹lgelerindeki 繹zg羹rl羹k癟羹 oylar ise HDPye. AKPnin oylar覺 %40da kalm覺, Meclisteki 癟ounluunu, dolay覺s覺yla tek ba覺na iktidar olma ans覺n覺 kaybetmiti. Bu, AKP-Devlet i癟in 繹l羹mden beter bir durumdu. Devletle 繹zdeleen bir parti, bir darbe veya devrim olmad覺k癟a iktidar覺 se癟im yoluyla asla b覺rakmazd覺, b覺rakamazd覺.

 

B繹ylece, hepimizin bildii s羹re癟 bizzat RTE ve kurmaylar覺 taraf覺ndan balat覺ld覺. nce muhalefetin beceriksizliinden yararlan覺larak Meclis bakanl覺覺 ele ge癟irildi. Meclis kitlendi ve koalisyon h羹k羹meti kurma 癟al覺malar覺 yokua s羹r羹ld羹, se癟imlerin yenilenmesi saland覺. Evet ama herkesin sorduu bir soru vard覺: 癟 ayda ne deiecekti de AKP tek ba覺na iktidar olabilecekti. Hesaba kat覺lmayan uydu: Normal insan akl覺n覺n d羹羹nemeyecei komplolar覺 AKP-Devlet k覺sa s羹rede d羹羹nm羹t羹.

 

Burada birka癟 saniye durup PKK-Devletin 羹zerinde dural覺m bir paragrafla. Dolmabah癟e Mutabakat覺yla otuz y覺l覺 ak覺n bir sava覺n 羹r羹nlerini toplayaca覺 noktaya geldiini d羹羹nen PKK, masan覺n aniden devrildiini g繹r羹nce b羹y羹k bir hayal k覺r覺kl覺覺na urad覺 ve daha se癟imden 繹nce, sava覺 yeniden balataca覺n覺 ilan etmeye balad覺. 繹yle d羹羹n羹yorlard覺: Biz devleti Dolmabah癟e Mutabakat覺 noktas覺na silah zoruyla getirmitik. Son anda vazge癟tiler. 襤yi ya, o zaman onlara yeniden silah zorunu uygularsak bir kere daha masaya oturmaya raz覺 edebiliriz. PKK-Devletin b繹yle d羹羹nmesine, 7 Haziran se癟imlerinin sonu癟lar覺, yani HDPnin T羹rkiyenin her yerinden %13,5 oy alarak ve AKPnin tek ba覺na iktidar olmas覺na son veren parti olarak b羹y羹k prestij salamas覺, hatta PKK-Devletin fiili merkezi durumundaki Kandili g繹lgede b覺rakmas覺 da yol a癟t覺. 襤ktidar tekelcidir. HDP, Kandille AKP-Devlet aras覺nda arac覺l覺k rol羹 oynarken ve K羹rt ulusal hareketinin fikirlerini legal alanda yayarken iyiydi de, Kandilin elinden siyasi temsilcilii almas覺na ve Kandilden daha fazla prestije sahip olmas覺na izin verilemezdi. Kandilin HDPye kar覺 duyduu k覺skan癟l覺k, sava覺 yeniden balatma karar覺nda 繹nemli bir fakt繹r oldu.

 

AKP-Devlet ise, kaybettii oylar覺 geri al覺p yeniden tek ba覺na iktidar olmak i癟in sava覺 balatmaya karar vermiti. Bir ter繹r ortam覺 yarat覺lacak, toplumda dehet hissi yayg覺nlat覺r覺lacak, K羹rt b繹lgelerinde sava k繹r羹klenecek, b繹ylece bat覺da AKPden MHPye kaym覺 muhafazak璽r-milliyet癟i oylar, K羹rt b繹lgelerinde de sava覺n yeniden balamas覺ndan 羹rken, AKPden HDPye kaym覺 orta s覺n覺f a覺rl覺kl覺 muhafazak璽r K羹rt oylar覺 yeniden kazan覺lacakt覺. Hesap tuttu, 癟羹nk羹 yukarda belirttiimiz gibi, PKK-Devlet savaa savala kar覺l覺k vermeye 癟oktan karar vermiti. AKP-Devletin oyununun bolukta kalmas覺n覺n tek koulu PKKnin bu sava 癟ar覺s覺na cevap vermeyip geri 癟ekilii 繹rg羹tlemesiydi. Herhalde AKPliler o g羹nlerde PKK b繹yle akl覺 ba覺nda bir taktik uygulamas覺n diye sava duas覺na 癟覺km覺lard覺r. Ne yaz覺k ki, Kandil, neredeyse AKP-Devletle anlam覺 izlenimi verecek 繹l癟羹de AKPnin balatt覺覺 sald覺r覺ya bal覺klama atlad覺.

 

nce 20 Temmuzda M襤T-襤ID ibirliiyle otuz be gen癟 insan覺 katleden bomba patlat覺ld覺. Hemen ertesi g羹n, Ceylanp覺narda iki polis evlerinde uyurken, M襤T-TAK izlenimi veren provokatif bir cinayete kurban gitti. Provokasyon 癟ok a癟覺k olmas覺na ramen Kandil cinayete dolayl覺 bir ekilde sahip 癟覺kt覺. Gelen tepkiler 羹zerine bir hafta sonra biz yapmad覺k dedi ama cinayeti de a癟覺k癟a k覺namad覺. Bu iki katliam ve cinayet, h羹k羹metin K羹rt b繹lgelerindeki sava覺 balatmas覺 i癟in yetti de artt覺.

 

Tuhaf olan, PKK-Devletin AKP-Devlete sava覺 bundan sonra iddetlendirerek s羹rd羹rmesi i癟in gereken gerek癟eleri tepsi i癟inde ball覺 b繹rek halinde sunmas覺yd覺. G羹neydoudeki baz覺 il癟e ve illerde, oradaki mahalli K羹rt unsurlar覺n覺n 癟覺k覺p a癟覺k癟a 繹zy繹netim ilan etmeleri asl覺nda gel beni tutukla ve gel buradaki halk覺 ez 癟ar覺s覺ndan baka bir ey deildi. D羹nyan覺n hi癟bir yerinde 繹zy繹netim, ilan edilerek ger癟eklememitir. Eer o mahalde g羹c羹n varsa 繹zy繹netimi fiilen uygulars覺n. B覺rak ilan etmeyi, kar覺 taraftan gelecek bu t羹r iddialar覺 bile reddedersin ki, 羹st羹ne gelmesinler. Kandil bu salak癟a uygulamay覺 neden yapt覺? Bence kendisi a癟覺s覺ndan salak癟a deildi. 羹nk羹 Kandilin niyeti ger癟ekten 繹zy繹netim falan deil, AKP-Devleti sava alan覺na daha fazla 癟ekmekti. 襤te hendekler siyaseti denen ucube siyaset b繹yle balat覺ld覺.

 

AKP-Devlet, K羹rt b繹lgelerindeki militanlar覺 da, onlara destek verdiini d羹羹nd羹羹 halk覺 da ezmeye zaten teneydi. Hendekler ve 繹zy繹netim ilanlar覺 ona bu f覺rsat覺 fazlas覺yla verdi. B繹ylece G羹neydounun ehir ve kasabalar覺, buralardaki binalar delik deik edildi, buralarda yaayan halk g繹癟e zorland覺, ka癟amayanlar 癟ounlukla 繹ld羹r羹ld羹. Bu katliamlar sadece o b繹lgelerde yaayan K羹rtlerin ezilmesine ve paralize olmas覺na deil, bat覺da yaayan halk覺 ve 繹zg羹rl羹k癟羹 kamuoyunu da paralize etti, insanlar katliamlardan b羹y羹k ac覺 癟ekmelerine ramen bir araya gelip bir direni ortaya koyamad覺lar. H羹k羹met, sava覺 s羹rd羹r羹rken, kendi g羹venlik g羹癟lerinin a覺r kay覺plar vermesine bile ald覺r覺 etmedi. Devletin bek璽s覺 uruna hem g羹venlik g羹癟lerinin mensuplar覺, hem de o b繹lgede yaayan insanlar g繹z g繹re g繹re atee at覺ld覺. K羹rt b繹lgelerinde sava hukukuna bile s覺mayacak uygulamalar yap覺ld覺. zel kuvvetlerin duvarlara yazd覺klar覺 iren癟 yaz覺lar bile oralarda nas覺l bir k覺y覺m yaand覺覺n覺 anlamaya yeter.

 

AKP-Devlet, bunlarla da yetinmedi. Se癟imlere az kala, durumu iyice pekitirmek i癟in, 10 Ekimde, Ankara Gar覺nda yine M襤T-襤ID ibirliiyle, HDPlilerin youn olarak kat覺ld覺覺 Bar覺 Mitingine gelenlere iki intihar bombac覺s覺 yollad覺 ve y羹z羹n 羹st羹nde bar覺sever insan覺 katletti. Art覺k AKP-Devleti hi癟bir ey durduramazd覺. S羹rd羹羹 araban覺n fren pedal覺n覺n yerinde bile ikinci bir gaz pedal覺 vard覺: Savaa savala kar覺l覺k veren beyinsizler.

 

B繹ylece AKP-Devlet, PKK-Devletin yard覺m覺yla s羹rd羹rd羹羹 savatan 1 Kas覺mda b羹y羹k bir se癟im baar覺s覺 elde etti ve kazand覺覺 bu baar覺dan da g羹癟 alarak G羹neydouda kasaba ve ehirlere kar覺 sava覺n覺n dozunu artt覺rd覺.

 

PKK-Devletin ise umurunda deildi orada 繹ld羹r羹len militanlar ve s覺radan insanlar. Ayn覺 AKP gibi onlar da kan ve ateten nemalan覺yordu. Yapt覺klar覺, gerilla sava覺n覺n mant覺覺na bile ayk覺r覺yd覺. Gerilla sava覺nda gerillan覺n ka癟aca覺 bir k覺rsal alan vard覺r. ok s覺k覺t覺覺 zaman oralara s覺覺n覺r. O kasaba ve k繹ylerde savaa s羹r羹len militanlar覺n ise ka癟abilecei hi癟bir yer yoktu. Ne Vietnamda, ne K羹bada, ne herhangi bir gerilla sava覺nda gerilla efleri gerillalar覺n覺, sonu kesin 繹l羹m, hem de vahice bir 繹l羹m olan b繹yle bir savaa s羹rm羹lerdir. Kandilin efleri, hi癟 merak etmesinler, gerilla sava覺n覺n tarihinde bu a癟覺dan birinci s覺raya yerlemi bulunmaktad覺rlar. Yaln覺z ge癟erken unu s繹yleyeyim ki, onlar覺n bu tavr覺ndan en 癟ok memnun olan AKP-Devlet ve bu devletin ba覺d覺r. 襤stedikleri kadar onu devireceklerinden s繹z etsinler. Yapt覺klar覺 her ey ona hizmet ediyor.

 

Gelelim son iki intihar sald覺r覺s覺na. Dorusunu s繹yleyeyim, ubat ay覺ndaki, astsubaylar覺n servis otob羹s羹n羹 hedef alan sald覺r覺dan sonra bunun PKK taraf覺ndan yap覺ld覺覺na ihtimal vermemitim. Yan覺lm覺覺m. Askeri hedef olarak bula bula evine giden astsubaylar覺 ve sivil memurlar覺 bulmular. Her neyse, doru hedefi bulmu olsalard覺 da yanl覺 bir eylemdi. Her eyden 繹nce toplumda dehet duygusunu yayg覺nlat覺ran her eylem kar覺devrimcidir ve yanl覺t覺r. Benim a癟覺mdan sava denen ey toptan yanl覺 olmakla birlikte, s覺rf sava覺n mant覺覺 a癟覺s覺ndan bakacak olursak, sava覺 sava alanlar覺n覺n d覺覺na ta覺mak da tamamen yanl覺, sava hukukuna bile ayk覺r覺 ve toplumu ter繹rize eden bir eylemdir. Ne devrime ne de 繹zg羹rl羹e veya kitle hareketinin gelimesine bir faydas覺 vard覺r. Tam tersine.

 

Bu b繹yle olduu halde, art覺k bir toplumsal mevtadan baka bir ey olmayan bir tak覺m 繹rg羹tlerin PKK-Devlete yaman覺p onunla ortak cepheler ilan ettikleri bildirilerindeki, 繹zy繹netim devrimleri gibi kal覺plar sadece g羹l羹n癟t羹r. Bu 繹rg羹tlerin beygirin s覺rt覺ndan ge癟imlerini salayan at sineklerinden farklar覺 yoktur.

 

Son K覺z覺lay bombalamas覺 art覺k, AKP-Devlete nas覺l dur diyorsak PKKn覺n kar覺s覺na da ayn覺 ekilde dikilmemiz gerektiini g繹steren bir katliamd覺r. Ne o efendim, asl覺nda 癟evik kuvvete doru gidiyormu da araba, son anda kar覺s覺na bir otob羹s 癟覺km覺 da falan filan yaveleri duyuyoruz. Ben bu t羹r eylere inanm覺yorum, zaten PKKden de 繹z羹r dileyen bir a癟覺klama gelmedi ama diyelim ki 繹yle olsun. Yahu kardeim, bu kadar b羹y羹k bir patlay覺c覺yla sivil halk覺n youn olarak bulunduu bir yerde dola覺l覺r m覺? B繹yle bir kazan覺n olmas覺n覺n y羹ksek olas覺l覺k olduunu insan hesaba katmaz m覺? Kald覺 ki, diyelim ki 癟evik kuvvet polisi hedef al覺nm覺 olsun. Meslei sadece polislik olan ve o anda sava alan覺nda bulunmayan insanlar覺 s覺rf polis diye kitlesel olarak hedef alman覺n ne devrimcilikle ne de insanl覺kla bir ilgisi vard覺r. K覺sacas覺 bu, sadece ve sadece k繹r milliyet癟ilikle g繹z羹 d繹nm羹, art覺k 襤IDdan farks覺z bir hale gelmi olanlar覺n ii olabilir.

 

PKK-Devletle ilgili s繹yleyeceim son s繹z udur: Bundan sonra K羹rt halk覺n覺n 癟覺karlar覺 ad覺na 繹zg羹rl羹k癟羹 kamuoyundan, devrimcilerden en ufak bir olumlu ses beklemesinler. AKP-Devlet nas覺l halk ve 繹zg羹rl羹k d羹man覺ysa, PKK-Devlet de halk ve 繹zg羹rl羹k d羹man覺d覺r. 襤kisine kar覺 ayn覺 uzakl覺kta durmak K羹rt halk覺n覺n 癟覺karlar覺 a癟覺s覺ndan da elzemdir. Bir halk覺 bu kadar sorumsuzca atee s羹renler bunun hesab覺n覺 繹ncelikle K羹rtlere vereceklerdir. Tabii b羹y羹k ehirlerdeki konformist beyaz K羹rtlerden s繹z etmiyorum. Onlar, kendilerini g羹venlie alm覺 bir ekilde, K羹rt halk覺n覺n ac覺lar覺ndan bol bol nemalanabilirler.

 

Son olarak HDPye geliyorum. HDP bu noktadan sonra k覺nama a癟覺klamalar覺yla yetinemez. Eer katliamc覺larla b羹t羹n balar覺n覺 kopart覺p ba覺ms覺z bir K羹rt 繹zg羹rl羹k癟羹 g羹c羹 olarak kendini ilan etmezse o da PKK-Devletle birlikte batacakt覺r. Temmuzda balayan savatan sonra Selahattin Demirta bir s羹re doru bir 癟izgiyi s羹rd羹rmeye 癟al覺t覺 ama iki ate aras覺nda kal覺p tutarl覺 癟izgisini s羹rd羹remedi. En son, Demokratik B繹lgeler Partisi (DBP) kongresinde a癟覺k癟a markaja al覺nd覺覺n覺 ve hendekleri savunmak zorunda b覺rak覺ld覺覺n覺 g繹rd羹k. Bundan sonraki b羹t羹n bas覺n a癟覺klamalar覺nda DBP E Bakan覺 Kamuran Y羹ksek, adeta bir parti komiseri gibi Demirta覺n yan覺nda yer ald覺. Ben olsam Demirta覺n yerinde, iler bu noktaya geldiinde istifa eder ve DBPnin 癟izgisini uygulayacak olana yerimi b覺rak覺rd覺m. Sandalyeye sar覺lmak 癟irkin politikac覺l覺k ser羹veninin balang覺c覺d覺r.

 

Yine de bu son patlamadan sonra son bir ans var. HDP bu son ans覺 kullan覺p PKK-Devlete kar覺 a癟覺k tav覺r m覺 alacak, yoksa halk ve 繹zg羹rl羹k d羹man覺 癟izgide 覺srar edenlerle birlikte diplere doru mu batacak?

 

 

G羹n Zileli

16 Mart 2016

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI