HDP YENİDEN YAPILANMA KONFERANSLARINA KOCAELİ YEREL SUNUŞ

HDP’yi destekleyen biriyim, ancak HDP’li değilim. Bu yüzden de bu partinin iç işleyişine ilişkin bir tutumum yok. Ancak Kocaeli’nden Sinan Odabaş arkadaş, kendi yerel görüşlerini Duyurular bölümünde yayınlamamı istediği için burada yayınlıyorum.

G.Z.

Geç de olsa ilk defa HDP yerel dinamiklerden beslenerek yapısal sorunlarına yeni çözümler üreterek giderek bürokratlaşma ve dar kadro partisine oturan örgüt ve çalışma tarzını olumlu tüketme çabası olarak konferans çalışması başlatması olumlu olmuştur.Sistemin alternatifi Toplumsal muhalefetin Politik Partisi olma iddiasındaki HDP nin bütün yetmezlik ve sorunlarına rağmen siyasi hayatımızda düzene alternatif ilk defa politik bir seçenek olabilmesi siyaseten DEVRİM olduğunu HDP den önceki durumumuzu hatırlayınca daha iyi anlıyoruz.Geldiğimiz olumlu yerin bilincinde olup yapısal sorunlarımıza yeni çözümler yerelden bizzat hayatın yaşanıp siyasetin üretildiği pratiklerden üretebilirsek HDP olması gereken zemine oturup öncelikle üyelerin,program,yerel dinamiklerin,etik demokratik değerlerin,evrensel özgürlükçü devrimci birikimlerin ve geleceğin iktidar partisi yapabilmemiz mümkündür.Bunun birinci koşulu bütün pratiklerimizin oturduğu yukardan aşağıya en devrimci öncü anlayışına oturan kadro partisi geleneksel tarzımızı kırıp dökmeden olumlu tüketip yüzleşebilmemizden geçeceği çok açıktır.Kendi iktidarıyla yüzleşemeyip olumlu tüketemeyenlerin iktidar güç hegemonyanın sorunlu olduğunu sorunsuz güç ve iktidarın asıl sahibi halkın seçmenin kendisinde olduğunu bilmeyen anlayışların bunları yapamayacağı giderek daha katı merkezi örgüt anlayışı ile var olan demokratik işleyişleri de engelleyip yerelden yani halktan beslenmeyi engelleyeceği bilinmekte dir.Açıkça tek cümle ile bütün pratikler aslında ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini göstermiştir.Kendi örgütünü kendiliğinden işleyen kişilerin grupların iyi yada kötü niyetine bağlı olmayan kurumlar kurallar işleyişlerle doğrudan demokratik işleyişlerin kurumsallaştığı başarı siyaset pratiği ile yönetemeyenlerin gelecekte de halkıda demokratik işleyişlerle yönetemeyeceği gerçeğinden kabül görüp başarması mümkün değildir.
Böyle bir perspektif beklerken genelgede yapısal sorunlarımızı açığa çıkarması ve geleceğin alternatif başarı siyasetinin kural kurum ve işleyişlerinin yerelden üretilmesini teşvik yerine konferansların işleyiş ve perspektifini nicel ve nitelik olarak daraltan bildik eski anlayışla merkezci kontrolcü endişeli dille bilinenlerin tekrarı yerllerde kabül görmeyip asıl yapısal sorunlarımıza odaklanıp yeni yaratıcı çözüm ve önerilerle alternatif başarı siyasetinin katkıları açığa çıkacağından eminim.
İlk önce yaptığımız iş olan Demokratik Siyasetin tek cümle ile tanımını yapmalıyız.Siyaseti nasıl algıladığımız parti programı gibi temel metinlerde tanımlanmalı.HDK 2012 Mayıs genel kuruluna Kocaeli raporuylu bir cümlede verdiğimiz tanımın en uygun tanım olduğunda ısrarcıyız.

ÇÖZMEYİP AĞIR BEDELLER ÖDEDİĞİMİZ SORUNLARIN SORUNU YAŞAYAN HALKIN İRADESİ BELİRLEYİCİLİĞİNDE ÇÖZÜMÜ VE GELECEK BEKLENTİLERİNİN YÖNETİLMESİ Başarı siyasetinin tek cümlede tanımı olarak programa girmesini tartışmaya sunuyoruz.Zaten şu anda konuştuğumuz yapısal sorunları bu tanıma yaptığımız işlerin ne kadar uyduğunu irdelediğimizde daha iyi anlayacağız.Başarı hedefleyen partinin ilk yapacağı iş yaptığı işi siyaseti tanımlamak olmalıdır.Bu verimli tanımın oturduğu iki kriter vardır biri halkın seçmenin iradesini temel alan DEMOKRATİKLİK ikincisi ise ağır bedeller ödediğimiz yapısal sorunlarımıza kilitlenme anlayışı dır ki bu iki kriter başarı siyaset teori ve pratiğinin temel anlayışıdır buna oturmayan siyaset pratiklerinin başarması mümkün değildir.
HDK-HDP sürecinde toplumsal muhalefetin örgütünün inşasında sistemin mağdurlarını temel alıp birlikte iş yapma yeteneklerini geliştirip bu geniş toplumsal muhalefet dinamiğinden TOPLUMSAL MUHALEFETİN POLİTİK PARTİSİ (HDP) ni inşa etmeye çalışmıştık içinde toplumsal yerel politik bütün kimlik inanç çevre cinsiyet sitemin mağduru dinamikleri barındırdiğini biliriz.Bunların sadece biri yada bir kaçının örgütüne dönüşmemiz daralma riskini engellemek için partiyi de HDP nedire cevap bulmalıyız 2. Önemli önerimiz HDP nedirin cevabı TOPLUMSAL MUHALEFETİN POLİTİK PARTİSİ dir tek cevabı olmalıdır.Bu önerimizin nedeni genellikle eski devrimci ağırlıklı sosyalist gelenek ve bileşenlerin programlarında sosyalist parti yazması HDP ye taşınıp HDP yi daraltma ihtimalini ortadan kaldırmak için temel metinlere bu şekilde tek cümlede HDP nedir in cevabı olmalıdır.
3.Temel önerimiz geleneksel çalışma tarzı ve örgütlenme anlayışı tümüyle sorunlu ve ihtiyaca cevap olmayan tarzı tümden değiştirmek yerine alternatif başarı siyasetinin teori ve pratiği örneklerine oturan yeni tarzı öneriyoruz.HDP de temel özne parti üyesi olmalıdır.Bileşen partiler HDK da bileşen olabilir ama HDP de bileşen parti temsiliyetine son verip temel temsiliyet parti üyeliği ile olmalı ve üyenin hukuğu özne olduğu kendini bütün yaratıcılığı ile gerçekleştirmesinin önünü açacak yeni bir hukuk tanımlanmalıdır.Şu anda HDP nin oturduğu anlayış ve refleksler kadro partisi olduğundan bütün süreçler 200-300 kişilik bir birini tanıyan dar kadro ile yönetilmesinin nedeni budur.Kadro partisine oturan anlayışla geldiğimiz yer bu kadardır bundan ileri gidemeyiz dikkat edersek kadro partileri genellikle kendi kadrolarını yönetimlere temsile taşır bunu yapabilmek için yerinde doğrudan demokrasiyi ve siyasetin merkezi değil yerel aktivite olduğunu unutan bir yönetim tarzımız olması bundandır.Bu işleyişin tam tersi bütün çalışmalar ilgili alanın yerelin yada yerellerin toplamı genelin bütün dinamiklerine üye temel hukuku ile açık katılımcı doğrudan demokratik işleyişlerle üretilecek geçici süreç yönetim programlarını üretmek üretilen bu programı uygulayacakları aşağıdan yukarıya demokratik işleyişlerle seçip yönetimler oluşturmak işleyişiyle olabilmelidir.Son dönemde basında da tartışılan HDP parti meclisini yönetimleri vekilleri delegeleri kim seçti??sorusuna yanıt verememek bu sorunlu örgüt ve kadro partisine oturan çalışma tarzından kaynaklı olup bununla yüzleşip olumlu tüketmeden başarmamız mümkün değildir.
Tam bu noktada yeniye dair alternatif başarı siyaseti teori ve pratiğinin yeni çalışma tarzının kurumlarına ve işleyişlerine ilişkin önerimiz olacak ironiktir HDK2012 mayıs genel kuruluna sunulan Kocaeli metninde de vermiştik ya okuyan olmadı ya da okunduysa en devrimci öncülerce dikkate alınmadı metni verirken eleştiri beklediğimizi söyleyip yazdık geri dönüş metne eleştiri de almadık.Önerimiz HDK-HDP bütün örgüt birimleri yerlelden genele hepsi için uygulanması gereken nerde HDP varsa ilk yapmamız gereken kurumlardır.Eski emek hukuk komisyonları yerine bütün birimlerde olması gereken kurumlar olarak…
1-Bilgi toplama Envanter Komisyonu
Bütün bilgilerin güncellenip arşivlendiği en yeni teknolojide mutfağın ve bütün katılımcıların hizmetine sunulduğu partini birikim ve hafızasını oluşturan çalışma grubu.
2-Program proje mutfak komisyonu
Yukardaki biriktirilen bilgilerle ilgili yerel ve genelin süreç yönetim programlarını özgün projeleri üreten fikir seviyesindeki çalışmaları bütünlüklü proje program seviyesine yükselten mutfak komisyonu.
3-Tanıtım organizasyon basın yayın ajitasyon komisyonu
Parti programı ve çalışmalarının organizasyonu tanıtımı iletişimi ajitasyonu yerel genel saha ve bütün çalışmaların yapıldığı çalışma grubu.
4-Ölçme değerlendirme komisyonu
Uygulanan süreç yönetim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirli zaman aralığında yapıp yapamadıklarımızı ölçüp değerlendirip yetmezlik ve eksiklerimizi açığa çıkarıp bulunduğumuz yeri anlayıp görünür geleceği önümüze koyan çalışma grubu.
Basit gibi görünen bu önerilerimiz bütün birimlerde temel alınıp uygulanması yaşadığımız hayatın pratiğini kavramamız giderek bu hayatı değiştirip dönüştürmenin programlarına ulaşıp bunları nasıl ve kimlerle gerçekleştirebileceğimiz yeni ve dinamik örgütlere bizi taşıyıp en çok ihtiyacımız olan halkımızın gelecek beklentilerini bizzat halkımızla birlikte gerçekleştirmenin yeni olanaklarını bize sunabilen model olabileceği umudundayız.
HDP merkezi mutfağının bizce ilk yapması gereken bütün yerellerin önüne süreli iş olarak önümüzdeki 5-10 yılı kapsayan kendi yerel süreç yönetim programlarını üretmeleri işi koymalıdır.Bu yerel programların toplamından genel parti Süreç Yönetim Programına aşağıdan yukarıya ulaşmalıdır.Üretilen Büyük insanlık programı en iyisi olsa bile sorunludur merkezde yazılmıştır en mükemmel merkezi program bile bizzat sorunu yaşayan halkın cümlesinden tarzından beslenemedikçe yetersizdir aşağıdan gelen yerellerin dinamizmini pratiğini ve çözümlerini taşıyan dan beslenen en kötü program bile yukardan yapılandan daha verimli başarılı sonuçlar üretir.Bu çalışmalarda güncel konumuz Öz Yönetim Demokratik Özerklik olarak fikir seviyesini aşamayan eklektik tartışmaları bütünlüklü program seviyesine yükseltip parti programına taşımak ihtiyacı acildir.Şu ana kadar DTK nın 14 maddelik açılımı olumlu olsada yetersizdir. Konunun aslında halkın yerelde kendi kendini yönetmesi olup aslında merkezi ve yerel iktidarı dağıtıp kent yaşayanı yerel halk meclislerine egemenliği verdiği perspektiften tartışılmaması politik mutfağın en büyük eksiği olmuştur.Öz yönetim iktidarı iktidarcı anlayışı olumlu tüketip program ve karar yetkisini yerel halka veren yerinde doğrudan demokrasi olduğunu neden söyleyemiyoruz.
Bu metni okuyanlardan tek isteğim yukarda bir cümlede yaptığım alternatif başarı siyaset tanımına yaptığımız işlerin ne kadar uyup uymadığını kontrol edersek aslında başarı siyaseti diye ne yaptığımızda açığa çıkar.Merkezi mutfağın bu metne eleştirilerini öğrenmek isteriz ama şimdiye kadar verdiğimiz siyasi katkı metinlerine uygulananları hatırlayınca umutsuz olduğumu söylemeliyim.Tek umudum kendi pratiklerimizle el yordamı ile ulaştığımız başarı siyaseti pratiğini Haziran seçimlerinde bir miktar kendi pratimde ilçelerimizde uygulamaya çalıştık bu çalışmalara katılan yerel ilçe örgütlerimizin yönetici ve aktivistleri bildik edilgen siyaset pratiği ile benim önerdiğim başarı siyaset pratiği farkını halktaki ilgi ve etkisini fark etmemeleri mümkün değil düşüncesiyle çalışmalarda ilçelerin aktivistlerinden faydalanırsa daha verimli konferans sonuçları alınacağı düşüncesindeyim.Bu yeni pratiğin başarısıda bizden kaynaklı olmadığını dürüstçe söylemeliyim bu önerilerin hepsi tek cümlede gizli olan siyaset tanımındaki temel alınan sorunu yaşayan halkımızdan öğrendiklerimizdir.Bizim yaptığımız sadece eski ezberimizi tüketip halkımızdan öğrendiğimizi pratikleştirmek olmuştur umarım halkımızın HDP den neyi isteyip neyi istemediğini kedisinden öğrenmeyi tercih ederiz.Hala bizden istenenin ne olduğunu zaten en iyi biz biliyoruz diyeceksek bu çalışmalarında beklenen sonuçları vermeyeceği açıktır.Kocaeli HDK-HDP bütün pratiklerinde bulunmuş özgürlükçü toplumsal devrimci olmaya çalışan Toplumsal Ekolojik Kömünalist HDP üyesi olarak bunca bedelle bu günlere gelen HDP nin sistemin mağduru gariban halkımızın biricik seçeneği tek alternatifinin başarması dileklerimizle konferans çalışmalarını selamlıyorum.
Aralık 2015 KOCAELİ SİNAN ODABAŞ

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI