Kirov Cinayeti ve Stalin

Kirov_Cinayeti_ve_Stalin_KAPAK_200

Kirov Cinayeti ve Stalin
Robert Conquest
eviren – G端n Zileli

 

1 Aral脹k 1934, Sergey Mironovi巽 Kirov, Smolninin 端巽端nc端 kat脹nda bulunan 巽al脹ma odas脹na gitmek 端zere koridorda y端r端rken, Leonid Nikolayev adl脹 biri taraf脹ndan ensesinden vurularak 旦ld端r端l端r. Partinin bu g旦zde isminin 旦ld端r端lmesi s脹radan bir cinayet deildir ve sonraki y脹llar devrimi yapan Bolevik kua脹n t端m端yle katline sahne olacakt脹r.

Sovyetler Birliinin 1930lu y脹llar脹n脹 kas脹p kavuran ve 巽ou parti 端yesi veya y旦neticisi olan y端z binlerce insan脹n 旦l端m端yle sonu巽lanan B端y端k Temizlik, bu suikast脹n ard脹ndan gelen NKVD (gizli polis) operasyonlar脹 ve kitlesel tutuklamalarla balam脹t脹r.

Tutuklamalar, ikenceler, tehdit ve zorla al脹nan itiraflar ve idamlar. Ard脹ndan ilk itiraflar脹 alanlar脹n itiraflar脹 al脹n脹r ve idam edilirler. Sonra onlar脹 idama g旦t端renler de idam edilir.

Suikast脹n, o zamanki NKVD efi Yagodan脹n emirleriyle, NKVD g旦revlileri taraf脹ndan d端zenlendii, 1937 y脹l脹nda ortaya 巽脹km脹 ve Yagoda bata olmak 端zere, suikast脹n 旦rg端tlenmesine kar脹an NKVD g旦revlilerinin hepsi idam edilmitir. Fakat Yagodan脹n bu suikast emrini kimden ald脹脹, kuvvetli kukulara ramen hi巽bir zaman kesin bir ekilde ortaya 巽脹kmam脹 ve kan脹tlanamam脹t脹r.

Ak脹l y端r端tmeler, kukular ve hatta kan脹tlar bir tek kiiyi iaret etmektedir.

The Great Terror adl脹 kapsaml脹 巽al脹man脹n yazar脹 olan Robert Conquest, 1934-1938 y脹llar脹n脹n olaylar脹n脹, 1950lerde Kru巽ev taraf脹ndan Kirov cinayetiyle ilgili balat脹lan soruturman脹n sonu巽lar脹n脹 ayr脹nt脹lar脹yla, son derece tarafs脹z ve nesnel bir ekilde inceleyerek katilin izini s端r端yor.

Bir cinayet roman脹 gibi de soluk solua okunabilecek kitap, Stalin d旦neminin karanl脹脹na g端巽l端 bir 脹脹k tutuyor.

 

 

h20 kitap: www.h2okitap.com/portfolio/kirov-cinayeti-ve-stalin-robert-conquest/
Yazan: Robert Conquest, eviren: G端n Zileli
Yay脹na Haz脹rlayan: zcan zen, Kapak : Sevil Tarla
ISBN :978-605-4906-10-3, Barkod : 97860549060109, Dizi : Toplumsal Hareketler veSiyaset 9
Sayfa : 224 sf., Boyut : 13,519,5 cm., Bask脹 Tarihi : Nisan 2015, Fiyat : 16,90 TL

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI