Bir Y脹l 旦nceden: K端rt M端cadelesinde Durum Nedir?

Bir y脹l 旦nce yay脹nlanan “K端rt M端cadelesinde Durum Nedir?” yaz脹s脹ndaki 旦ng旦r端leri bug端n yeniden tart脹脹lmak 端zere yeniden yay脹nl脹yorum.

 

G.Z.

K端rt siyasi hareketi (PKK-BDP) Abdullah calan脹n 旦nderliinde yol al脹rken, AKP h端k端metinin keskin viraj脹yla bir yol kazas脹na urad脹 denilebilir.

K端rt siyasal hareketi Abdullah calan脹n 旦nderliinde nereye doru yol al脹yordu? Bence K端rt burjuvazisinin siyasal g端c端 olmaya ve AKP iktidar脹yla ibirliine doru. zellikle K端rt siyasal hareketi i巽indeki Leyla Zana, Ahmet T端rk, Altan Tan, S脹rr脹 Sak脹k (aralar脹nda baz脹 n端anslar olmakla birlikte) gibi isimler bu eilimin ba脹n脹 巽ekiyordu.

ng旦r端len yol haritas脹 uydu: M聴Tle Abdullah calan脹n anlat脹脹 端zere, bar脹 s端reci hassasiyetle y端r端t端lecek, ateke dadaki gerillalar脹n 端lke d脹脹na 巽脹kmas脹yla s端rd端r端lecek, ard脹ndan BDPnin arac脹l脹脹yla calan ve Kandil ile bar脹 g旦r端meleri balat脹lacak, dadakilere ve i巽eridekilere af 巽脹kar脹lacak, silahl脹 m端cadele tamamen sona erdirilecek, PKKn脹n legal siyaset yapmas脹n脹n 旦n端ndeki engeller kald脹r脹lacak, hatta Abdullah calan s端re巽 i巽inde hapisten 巽脹kar脹lacak ve legal K端rt siyasal partisinin ba脹na ge巽ecekti. Elbette b端t端n bu s端re巽 i巽inde, PKKn脹n plebyen y旦n端 tamamen ortadan kald脹r脹lacak ve hareket legal siyasete tabi olduu 旦l巽端de, AKP ile ibirlii halindeki K端rt burjuvazisinin denetimine ge巽ecekti. Bana soracak olursan脹z, calan脹n bu sonuncusuna da bir itiraz脹 yoktu ama bir artla: B端t端n bunlar onun mutlak 旦nderlii alt脹nda y端r端t端l端rse.

Yol haritas脹 istenilen ekilde y端r端medi. 端nk端 bu plan脹 aksatan baka fakt旦rler girdi iin i巽ine. Bu fakt旦rlerin en ba脹nda Suriye ve Rojava geliyor. AKP iktidar脹n脹n y端r端tt端端 Suriye politikas脹 Rojavada ar脹za yapt脹. 端nk端 Rojava Suriye K端rtlerinin b旦lgesiydi ve burada PKKn脹n Suriye kesimi olan PYD 旦nderlii h但kimdi. PYD, halk脹n 旦zy旦netimine a脹rl脹k veren bir politika y端r端tmenin yan脹 s脹ra ve bundan da daha 旦nemli olarak, AKP iktidar脹n脹n m端ttefiki Suriyedeki silahl脹 g端巽lerin (el-kaide 旦rnein) tekerine 巽omak sokuyordu. Bu durum, AKP iktidar脹 ile Kandili kar脹 kar脹ya getirdi. Bunun 端zerine AKP iktidar脹, satran巽 tahtas脹nda iki oyuna bavurdu: Birincisi, Rojava kalesini piyonlar脹yla sarmak ve hareket edemez hale getirmek, ikincisi de Barzani Vezirini T端rkiye, Irak ve Suriye y旦n端nde ileri s端rmek.

Barzani, AKP iktidar脹 a巽脹s脹ndan 巽ok uygun bir m端ttefikti u andaki konj旦nkt端rel durumda. Barzani ile ittifak sayesinde Irakla yeniden temas kurulabilecek, Suriye K端rtleri yine K端rt kart脹yla tecrit edilecek ve en 旦nemlisi, T端rkiyedeki K端rt a巽脹l脹m脹nda, AKP iktidar脹n脹n (ve geleneksel T端rk devletinin) eskiden beri aray脹 i巽inde bulunduu yeni bir akt旦r devreye sokulmu olacakt脹. AKP iktidar脹 kan脹mca 旦yle d端端nd端: Bar脹 s端reciyle calan脹n ve Kandilin eli kolu bal脹 hale getirilmiti, isteseler bile 巽ok fazla k脹p脹rdayamazlard脹. Tam b旦yle bir aamada (zaten petrol ortakl脹脹 kurduklar脹) Barzani devreye sokulursa, K端rt halk kitlelerine iyi bir mesaj verilmi olur, K端rt burjuvazisiyle 巽oktan beri var olan kaynama s端reci, b旦yle bir T端rk-K端rt dostluu g旦sterisiyle ileri bir aamaya vard脹r脹l脹r ve b旦ylece K端rt hareketinin 旦nderlii bile deitirilebilirdi. M聴T calanla ne kadar ileri d端zeylerde iliki kurmu olursa olsun, AKP iktidar脹, arzulad脹脹 AKP-K端rt burjuvazisi ittifak脹n脹 calan arac脹l脹脹yla ger巽ekletirebileceinden kukuluydu. 端nk端 calan sonu巽 olarak bir 旦rg端t adam脹yd脹, 旦rg端tle var olan, onunla nefes al脹p veren biriydi. K脹sa vadede bu 旦rg端t端 K端rt burjuvazisine tamamen tabi hale getirmek pek m端mk端n g旦r端lm端yordu. Bunun en b端y端k nedeni, bat脹 kesimlerinde ve politik arenadaki PKK aleyhtar脹 milliyet巽i tepkiydi. Bu milliyet巽i tepkiyi alt etmek zordu ama T端rkiyenin d脹脹ndaki bir K端rt lideriyle pek但l但 samimi ilikiler gelitirilebilir ve bu sayede K端rtler iktidar脹n denetimi alt脹na al脹nabilirdi. Hatta zaman i巽inde PKK 旦nderliine alternatif bir liderlik de 巽脹kar脹labilirdi. Barzani ile yak脹n ilikilere sahip bir Leyla Zana neden b旦yle bir liderlie aday olmas脹nd脹.

Babakan脹n son b端y端k manevras脹yla 旦zellikle BDPliler olduk巽a zor bir durumda kald脹lar. Barzanili, ivan Perverli yeni t端r K端rt a巽脹l脹m脹n脹n PKK-BDPyi a巽脹a d端端rd端端n端n ve hatta bir anlamda b旦ld端端n端n fark脹ndalar, ancak bu manevraya a巽脹k巽a kar脹 巽脹kt脹klar脹 zaman tertiplenen b端y端k T端rk-K端rt dostluu ovuna kar脹 bir konuma d端eceklerinden seslerini fazla y端kseltemiyorlar. Ancak, sitemk但r itirazlarla yetinmeye 巽al脹脹yorlar imdilik.

Burada 旦nemli olan Abdullah calan脹n ne tutum alaca脹d脹r. Barzani kart脹na oynayan AKP, calan脹n 旦nderliine kar脹 a脹r bir sald脹r脹 yapm脹 bulunuyor. Bence calan her t端rl端 taktik oyuna girer, her t端rl端 dans脹 rahatl脹kla yapar ama 旦nderliine sald脹r脹lmas脹n脹 asla affetmez.

Bu y端zden, ne yaz脹k ki, yak脹n bir zamanda K端rt b旦lgelerinde silahl脹 m端cadelenin yeniden alevleneceini tahmin etmek kehanet olmayacakt脹r.

 

G端n Zileli

17 Kas脹m 2013

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI