Milat!

Avrupada ateistler, dinsizler ya da topra脹n alt脹na g旦m端lmek istemeyenler, vasiyetleri gerei krematoryumda yak脹l脹rlar. 聴ngilterede, anarko-sendikalist Albert Meltzer, Haringey Solidarity Grouptan (HSG) Phill ve baka anaristlerin keramatoryumdaki uurlama t旦renlerine kat脹lm脹t脹m. Ayr脹ca T端rkiyeli kom端nistlerden Nihat Akseymenin naa脹 da krematorumda yak脹ld脹. Orada da bulunmutum da baz脹 solcular脹n eletirilerine maruz kalm脹t脹m. Avrupada yak脹lmak ya da dini t旦rensiz g旦m端lmek son derece doal kabul edilen bir hakt脹r.

Asl脹nda, eer devrimciler bu konuda ilkeli bir tutum tak脹nm脹 olsalard脹 bu, T端rkiyede de 巽oktan ger巽eklemi bir hak olurdu. Bence bu gecikmeden dolay脹 聴slami bask脹y脹 su巽lamadan 旦nce kendimizi su巽lasak daha iyi olur. Kimisinin ailesi, anas脹, babas脹, kimisinin kar脹s脹, kocas脹, kimisinin olu k脹z脹, belki bazen 旦lenin s旦zl端 ya da yaz脹l脹 vasiyetini de kulak arkas脹 ederek cenazenin dini rit端ellere g旦re kald脹r脹lmas脹na 旦n ayak olurlar. Ama 巽ounlukla kiinin kendisi, daha sal脹脹nda, halka yabanc脹 d端memek mesaj脹 verir ve 旦yle de yap脹l脹r. 聴mam脹n 旦nc端l端端nde cenaze namaz脹 k脹l脹n脹r, eller kulaklara g旦t端r端l端r, dualar okunur vb., b旦ylece din, hayat脹 boyunca zaten yenilmi olan devrimcinin 端zerinde 旦ld端kten sonra bile, hem de o devrimcinin r脹zas脹yla, mutlak zaferini ilan eder. 聴mam脹n dualar脹 aras脹nda acaba 旦yle bir dua da var m脹d脹r: Bakmay脹n siz bunlar脹n gen巽liklerinde esip 端f端rmelerine, sonunda cenaze namazlar脹n脹 k脹lacak olan, g旦rd端端n端z gibi yine biziz. Hatta baz脹lar脹 bu konuda daha da ileri gider, hi巽 kimsenin hat脹r脹 kalmas脹n diye cenaze namazlar脹n脹 hem camide hem de cemevinde k脹ld脹r脹rlar. Tabii, bu dinsel geni g旦r端l端l端端n havra, kilise ve Budist tap脹naklar脹na kadar neden uzanmad脹脹 ayr脹 bir merak konusudur. Yoksa bu, pop端lizmin vard脹脹 zirve midir?

聴te Tayfun G旦n端l b端t端n bunlara son verdi. Bu topraklarda yeni bir uygulamay脹 bizzat, kendi bedeniyle balatt脹. Evet, krematoryum yoktu ama dini t旦ren gibi bir zorunluluk da yoktu. Dini t旦ren istemeyen birilerine zorla dini t旦ren uygulanamazd脹. Daha 旦nce, Aziz Nesin gibi, vasiyetleri gerei dini t旦rensiz g旦m端lenler olmutur bu 端lkede. Tayfun G旦n端l端n yapt脹脹 bu temelde at脹lm脹 daha da net bir ad脹md脹r. Tayfun G旦n端l, Aziz Nesin 旦rneini izleyerek, inanmad脹脹 halde halk ne der kayg脹s脹yla, yani siyasi kayg脹larla yap脹lan ikiy端zl端l端e meydan vermedii gibi, bir ad脹m daha atarak imam脹n dualar脹 yerine gen巽lerden oluan bir m端zik grubunun klarnetlerini, keman脹n脹 vb. koymutur. Bu dorudan Tayfunun vasiyeti miydi, yoksa d端zenlemeyi yapan anarist arkadalar脹n d端端ncesi miydi bilmiyorum ama imam duas脹 yerine m端zikli t旦ren yap脹lan 1 Austos 2012 bu a巽脹dan bir milatt脹r.

Ne kadar g端zeldi Tayfun G旦n端l端n kara bayraa sar脹lm脹 tabunun 旦n端ndeki o m端zik grubunun, sevgili Kaz脹m Koyuncu’dan 巽ald脹脹 o “Gelevera Deresi” t端rk端s端. Ne kadar uygundu Tayfun G旦n端l gibi, d端nyan脹n kap脹s脹ndan eilmeden ge巽en bir anaristin uurlanma t旦renine. Ve o ince h端z端n ne kadar yak脹m脹t脹, hayat arkada脹 Nazmiye Zencir, olu Toprak ve k脹z脹 Irmak脹n da i巽inde bulunduu o toplulua.

Ya ortalamas脹 olduk巽a y端ksekti. Tayfun G旦n端l端n okuldan vefal脹 arkadalar脹 ve anarist yoldalar脹yd脹 巽ounluu oluturanlar. 聴stanbul zg端r niversite 巽al脹anlar脹 da oradayd脹. Gen巽ler bir hayli azd脹. 端nk端 旦rg端tler kat脹lmam脹lard脹. Demek oraya gelenlere g端巽 g旦sterisi yaparak taraftar toplayamayacaklar脹n脹 anlam脹lar.

Sonuna kadar d端r端st bir topluluktu. Hi巽 kimse 端z端nt端l端 y端z ifadesi tak脹nma zorunluluunu duymam脹t脹, hi巽 kimse kara g旦zl端klerle alamayan g旦zlerini gizleme gerei de duymam脹t脹. 聴nsan脹n en g端zel hasletlerinden g端lmek otosans端re tabi deildi. Ama alayanlar da vard脹. G旦z端me 巽arpanlar, Zelha ang脹, Defne Sandalc脹… 聴巽ten bir g旦zya脹 kadar insan脹 ar脹tan bir ey var m脹d脹r?

Haber ajanslar脹, uurlamaya kat脹lanlar脹n ad脹n脹 sayarken 端nl端 veya 端ns端z gazetecilerin ve vicdani ret巽ilerin adlar脹n脹 saymakla yetinmiler. Oysa Tayfun G旦n端l, vicdani ret巽iden 旦nce anaristti. Onun ad脹n脹n hemen yan脹 ba脹na, sokak dergisinden arkada脹 Nadire Materden 旦nce, 巽ok daha yak脹n anarist dava arkadalar脹 Ahmet Kurt, Ufuk Ah脹ska, Gazi Bertal, Defne Sandalc脹, Zelha ang脹, Aytek zel, G端n Zileli, Yavuz Atan, K端rat K脹z脹ltuun vb. adlar脹 yaz脹lmal脹yd脹 ama ben zaten gazete muhabirlerinden bu kadar y端ksek bir performans beklemediim i巽in (CNN T端rk端n haberini tenzih ederim) hayal k脹r脹kl脹脹na uram脹 say脹lmam.

Oral al脹lar, d端nk端 Radikalde g端zel bir anma yaz脹s脹 yazm脹 ve uurlamaya da gelmiti. 聴zmirden, Ayval脹ktan, anakkaleden ve Ankaradan gelen arkadalar da vard脹. u anda adlar脹n脹 hat脹rlad脹klar脹m, Ahmet Erkan, Aytek zel, Niyazi, Abdullah zt端rk, G端lderen Y脹ld脹z, 聴lke, Erkan, Engin, Marko, Muharrem, Tayfuna son g端nlerinde yoldal脹k yapan Serkan, Kemal… Adlar脹n脹 anamad脹klar脹m kusuruma bakmas脹nlar.

Benim bildiim, 旦l端 evine taziyeye gelindiinde cenaze sahibine bir ba脹n sa olsun denir. Diyelim ki, arada bir k脹rg脹nl脹k varsa o anda o k脹rg脹nl脹k unutulur ya da geri plana at脹l脹r. Oral al脹larla aram脹zda yirmi y脹l脹 ak脹n bir zaman 旦ncesinden gelen bir k脹rg脹nl脹k ve soukluk olduunu ink但r etmem sa巽ma olur. Buna ramen, rastlat脹脹m脹z yerde bir merhabay脹 esirgemeyiz birbirimizden. Ge巽en y脹l K脹nal脹adada yapt脹klar脹 bir anayasa toplant脹s脹na Cerenle birlikte 旦zel olarak gitmi ve ho geldin demitik. Bu sene B端y端kadada, Lefterin cenazesinde kar脹lat脹脹m脹zda ayak端st端 birka巽 laf etmitik. D端nk端 uurlamada ba脹n脹 巽evirip bir ba脹n sa olsun bile demeyi 巽ok g旦rd端. Oysa ben 旦l端 evinin mensuplar脹ndan biri say脹l脹rd脹m. Geleneklere pek d端k端n biri say脹lmam ama Tayfun G旦n端l i巽in o g端zel yaz脹y脹 yazandan, onun anarist arkadalar脹ndan birinden de bir ba sal脹脹n脹 esirgememesi beklenirdi. Ne yapal脹m, o da 旦yle olsun.

G端n Zileli
2 Austos 2012
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

Sonradan akla gelen bir not: Oral al脹lar’脹n annesi vefat etti ge巽enlerde. Asl脹nda benim de ona bir basal脹脹 borcum vard脹. stelik annesini tan脹rd脹m. Belki de Oral’脹n tutumu buradan kaynaklanm脹 olabilir. imdi hat脹rlad脹m. Gecikmi de olsa buradan kendisine ba sal脹脹 dileyeyim. ayr脹ca eer davran脹脹 benim bu hatamdan kaynaklanm脹sa kendisinden 旦z端r dilerim yukar脹da yazd脹klar脹mdan dolay脹.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI