Tek Yol Devrim!

1970li y脹llarda Dev-Yolcular脹n att脹脹, duvarlar脹 dolduran, meydanlar脹 inleten bir slogan vard脹: Tek yol devrim.

Bu slogan, nihai hedefin en 旦nemli kilometre ta脹na iaret etmesi bak脹m脹ndan (o zaman hen端z, devrim, bug端n, imdi ya da devrim olmak anlay脹lar脹 ufukta g旦z端km端yordu) 旦nemli ve yerindeydi ama somut pratikte 巽ok fazla bir ey ifade etmiyordu. 端nk端, T端rkiyede i巽 savaa benzer bir ortam olsa da, ufukta devrim falan g旦r端nm端yordu. Ufukta g旦r端nen asl脹nda bask脹c脹 bir askeri y旦netimdi.

Bug端n ise, ufukta hen端z g旦r端nmese de, devrimin, AKP-devlet rejiminden kurtuluun tek yolu olarak yolumuzun 端zerinde durduunu s旦yleyebilirim.

端nk端 AKP-devlet rejimi, devrim d脹脹ndaki t端m h端k端met ve rejim alternatiflerini kendi elleriyle kapatm脹 bulunuyor.

Kriz, kapitalizmin normal halidir. Dolay脹s脹yla, ekonomisi nispeten g端巽l端 merkez kapitalist 端lkelerde krizler parlamenter alanda partilerin g旦rev devri yoluyla 巽旦z端l端r. Kriz derinleir ve doal olarak h端k端metteki parti y脹pran脹r; bunun 端zerine muhalefetteki partinin h端k端meti devralmas脹 gerekir. Sistem b旦ylece y端r端r. Periferideki kapitalist 端lkelerde de parlamentolar vard脹r ve krizin 巽ok iddetli olmad脹脹 durumlarda, buralarda da sistem, partilerin g旦rev deiimi ile y端r端r ama bu 端lkelerde kapitalist sistem merkezdeki kapitalist 端lkeler kadar salam olmad脹脹ndan, krizin iyice derinletii noktada parlamenter rejim i巽indeki g旦rev deiimi yeterli olmaz ve o zaman devreye ordu darbeleri girer. Yani asl脹nda, bu 端lkelerde (旦rnein Latin Amerika 端lkelerinde ve bir anlamda Latin Amerika 端lkesi say脹labilecek T端rkiyede) kapitalist sistem, yar脹-parlamentarist, yar脹-askeri rejim eklinde y端r端r. Yani, merkez kapitalist 端lkelerdeki partiler aras脹 g旦rev devri, bu t端r 端lkelerde parlamentoyla ordu aras脹ndaki bir g旦rev devri ekline b端r端nebilir: Krize parlamenter rejim i巽inde 巽旦z端m bulunamay脹nca g旦revi ordu al脹r; belli bir s端re (duruma g旦re, 2-5-10 y脹ll脹k periyodlarla) 端lkeyi y旦nettikten sonra yeniden parlamentoya devreder.

T端rkiyede de b旦yle olmutur. T端rkiyede yakla脹k on y脹ll脹k aralarla ordunun duruma m端dahale edip, sonra yeniden parlamentoya devretmesinin anlam脹 budur.

Cumhuriyetin kurulmas脹ndan bu yana, 2000li y脹llar脹n balar脹na kadar, yani yakla脹k 80 y脹l rejim bu ekilde y端r端m端t端r. Ne var ki, 2002 y脹l脹nda AKPnin iktidara gelmesiyle birlikte rejimde k旦kl端 bir deiiklik meydana geldi.

AKP h端k端meti, ilk kez, o zamana kadarki parlamenter iktidarlar脹n yapamad脹脹 bir eyi yapt脹 ve yar脹-askeri rejime son vermeye karar verdi. Ordu temelli olarak k脹las脹na sokulacak ve krizin younlat脹脹 anda iktidara el koyma ans脹na sahip olamayacakt脹. Vesayet rejiminin ortadan kald脹r脹lmas脹 denen ey buydu.

Evet ama ortada 巽elikili bir durum vard脹. AKPnin orduyu tamamen k脹las脹na sokmas脹 i巽in parlamentoda mutlak iktidara sahip olmas脹 tek ba脹na yetmezdi. Ayn脹 zamanda bu mutlak iktidar脹n 巽ok g端巽l端 olmas脹 ve olduk巽a uzun bir s端re rakip bir muhalefet partisine iktidar脹 kapt脹rmamas脹 gerekiyordu. AKP, sonunda y端zde 50lik bir oy potansiyeline sahip olarak bu noktaya ulat脹. Ama ite 巽eliki de bu noktada ortaya 巽脹kt脹. Merkezdeki kapitalist 端lkelerde olduu gibi bir parlamenter sistemin yaayabilmesi i巽in, alternatif bir muhalefet partisinin, kapitalist krizin iyice younlat脹脹 ve iktidar partisinin y脹prand脹脹 koullarda se巽im yoluyla iktidara gelebilmesinin koullar脹n脹n varl脹脹, ger巽ek bir parlamenter sistemin olmazsa olmaz kouluydu. Evet ama, b旦yle bir koul, en az脹ndan belli bir gelecekte (diyelim ki, bir dahaki se巽imde ya da ondan sonraki se巽imde) iktidar partisinin mutlak 巽ounluunu kaybetmesini gerektirirdi. O zaman, diyelim ki, CHP, y脹pranan AKPnin yerine se巽imle g旦revi ondan devralabilirdi. Ama AKPnin mutlak oy 巽ounluu ve parlamentodaki mutlak 巽ounluu, buna izin vermeyecekti. 端nk端 AKP, daha 旦nce hi巽bir partinin yapamad脹脹 bir ekilde, yasal d端zenlemelerle, orduyu rejimin deimez bileeni olmaktan 巽脹kart脹rken, ayn脹 zamanda muhalefet partilerini de parlamenter rejimin bileenleri olmaktan 巽脹kart脹yor, parlamentodaki mutlak 巽ounluuna dayanarak yapt脹脹 yasal d端zenlemelerle mutlak tek parti diktat旦rl端端ne doru ilerliyordu.

Bug端nk端 durum, muhalefet partilerinin sadece bir parlamenter sistem varm脹 gibi g旦z端kmesi i巽in s端s olarak kullan脹ld脹脹, parlamenter yoldan kurulmu bir tek parti diktat旦rl端端d端r. Bu tek parti diktat旦rl端端, yine mutlak 巽ounluuna dayanarak rejimi dizayn etmeye devam etmekte, ter旦r yasas脹 yoluyla herkesin su巽lanabilecei bir ortam yaratmakta, yine yasal d端zenlemelerle yarg脹-polis rejimi oluturmakta ve sonu巽 olarak se巽im ve parlamento yoluyla deitirilmesinin yollar脹n脹 birer birer t脹kamaktad脹r. Hitler kadar zorbaca yollarla olmasa da, sonu巽ta parlamenter yoldan kurulan bir tek parti diktat旦rl端端d端r bu.

Kriz derinleiyor ve bir yandan Avrupadan, dier yandan Ortadoudan T端rkiyenin kap脹s脹na dayanm脹 durumda. 聴巽erde K端rt sorunu 巽旦z端ms端z bir noktada ve ekonomik koullar da (salam bir ekonomimiz var propagandas脹na bakmay脹n siz) g端n be g端n k旦t端ye gidiyor.

Eer 2000li y脹llara kadar olduu gibi yar脹-askeri bir parlamentolu rejim olsayd脹, krizin iyice derinletii bir noktada ordu bir kez daha duruma m端dahale edip krizin atlat脹lmas脹na 巽al脹abilir ya da atlat脹yormu gibi yapabilirdi. AKP, rejimin 巽er巽evesini deitirerek bu alternatifi ortadan kald脹rm脹t脹r. Yine AKP, yasal d端zenlemeleriyle parlamenter bir g旦rev deiimi ihtimalinin de 旦n端n端 kapatm脹t脹r. Yani kriz iyice derinletiinde AKPnin yerine bir baka partinin (旦rnein CHPnin) se巽imleri kazanmas脹 ihtimali s脹f脹rd脹r.

O zaman? Geriye tek bir yol kal脹yor. Kapitalizmin krizinden en b端y端k zarar脹 g旦ren halk kesimlerinin aa脹dan hareketi. Yani devrim. Bu devrimin nas脹l bir sonuca ulaaca脹 elbette ayr脹 bir tart脹ma konusudur ama AKP-devlet rejimine kar脹 hayata ge巽irilebilecek tek alternatifinin devrim olduu net bir ekilde g旦r端l端yor.

 

G端n Zileli

20 ubat 2012

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI