Tek Yol Devrim!

1970li y覺llarda Dev-Yolcular覺n att覺覺, duvarlar覺 dolduran, meydanlar覺 inleten bir slogan vard覺: Tek yol devrim.

Bu slogan, nihai hedefin en 繹nemli kilometre ta覺na iaret etmesi bak覺m覺ndan (o zaman hen羹z, devrim, bug羹n, imdi ya da devrim olmak anlay覺lar覺 ufukta g繹z羹km羹yordu) 繹nemli ve yerindeydi ama somut pratikte 癟ok fazla bir ey ifade etmiyordu. 羹nk羹, T羹rkiyede i癟 savaa benzer bir ortam olsa da, ufukta devrim falan g繹r羹nm羹yordu. Ufukta g繹r羹nen asl覺nda bask覺c覺 bir askeri y繹netimdi.

Bug羹n ise, ufukta hen羹z g繹r羹nmese de, devrimin, AKP-devlet rejiminden kurtuluun tek yolu olarak yolumuzun 羹zerinde durduunu s繹yleyebilirim.

羹nk羹 AKP-devlet rejimi, devrim d覺覺ndaki t羹m h羹k羹met ve rejim alternatiflerini kendi elleriyle kapatm覺 bulunuyor.

Kriz, kapitalizmin normal halidir. Dolay覺s覺yla, ekonomisi nispeten g羹癟l羹 merkez kapitalist 羹lkelerde krizler parlamenter alanda partilerin g繹rev devri yoluyla 癟繹z羹l羹r. Kriz derinleir ve doal olarak h羹k羹metteki parti y覺pran覺r; bunun 羹zerine muhalefetteki partinin h羹k羹meti devralmas覺 gerekir. Sistem b繹ylece y羹r羹r. Periferideki kapitalist 羹lkelerde de parlamentolar vard覺r ve krizin 癟ok iddetli olmad覺覺 durumlarda, buralarda da sistem, partilerin g繹rev deiimi ile y羹r羹r ama bu 羹lkelerde kapitalist sistem merkezdeki kapitalist 羹lkeler kadar salam olmad覺覺ndan, krizin iyice derinletii noktada parlamenter rejim i癟indeki g繹rev deiimi yeterli olmaz ve o zaman devreye ordu darbeleri girer. Yani asl覺nda, bu 羹lkelerde (繹rnein Latin Amerika 羹lkelerinde ve bir anlamda Latin Amerika 羹lkesi say覺labilecek T羹rkiyede) kapitalist sistem, yar覺-parlamentarist, yar覺-askeri rejim eklinde y羹r羹r. Yani, merkez kapitalist 羹lkelerdeki partiler aras覺 g繹rev devri, bu t羹r 羹lkelerde parlamentoyla ordu aras覺ndaki bir g繹rev devri ekline b羹r羹nebilir: Krize parlamenter rejim i癟inde 癟繹z羹m bulunamay覺nca g繹revi ordu al覺r; belli bir s羹re (duruma g繹re, 2-5-10 y覺ll覺k periyodlarla) 羹lkeyi y繹nettikten sonra yeniden parlamentoya devreder.

T羹rkiyede de b繹yle olmutur. T羹rkiyede yakla覺k on y覺ll覺k aralarla ordunun duruma m羹dahale edip, sonra yeniden parlamentoya devretmesinin anlam覺 budur.

Cumhuriyetin kurulmas覺ndan bu yana, 2000li y覺llar覺n balar覺na kadar, yani yakla覺k 80 y覺l rejim bu ekilde y羹r羹m羹t羹r. Ne var ki, 2002 y覺l覺nda AKPnin iktidara gelmesiyle birlikte rejimde k繹kl羹 bir deiiklik meydana geldi.

AKP h羹k羹meti, ilk kez, o zamana kadarki parlamenter iktidarlar覺n yapamad覺覺 bir eyi yapt覺 ve yar覺-askeri rejime son vermeye karar verdi. Ordu temelli olarak k覺las覺na sokulacak ve krizin younlat覺覺 anda iktidara el koyma ans覺na sahip olamayacakt覺. Vesayet rejiminin ortadan kald覺r覺lmas覺 denen ey buydu.

Evet ama ortada 癟elikili bir durum vard覺. AKPnin orduyu tamamen k覺las覺na sokmas覺 i癟in parlamentoda mutlak iktidara sahip olmas覺 tek ba覺na yetmezdi. Ayn覺 zamanda bu mutlak iktidar覺n 癟ok g羹癟l羹 olmas覺 ve olduk癟a uzun bir s羹re rakip bir muhalefet partisine iktidar覺 kapt覺rmamas覺 gerekiyordu. AKP, sonunda y羹zde 50lik bir oy potansiyeline sahip olarak bu noktaya ulat覺. Ama ite 癟eliki de bu noktada ortaya 癟覺kt覺. Merkezdeki kapitalist 羹lkelerde olduu gibi bir parlamenter sistemin yaayabilmesi i癟in, alternatif bir muhalefet partisinin, kapitalist krizin iyice younlat覺覺 ve iktidar partisinin y覺prand覺覺 koullarda se癟im yoluyla iktidara gelebilmesinin koullar覺n覺n varl覺覺, ger癟ek bir parlamenter sistemin olmazsa olmaz kouluydu. Evet ama, b繹yle bir koul, en az覺ndan belli bir gelecekte (diyelim ki, bir dahaki se癟imde ya da ondan sonraki se癟imde) iktidar partisinin mutlak 癟ounluunu kaybetmesini gerektirirdi. O zaman, diyelim ki, CHP, y覺pranan AKPnin yerine se癟imle g繹revi ondan devralabilirdi. Ama AKPnin mutlak oy 癟ounluu ve parlamentodaki mutlak 癟ounluu, buna izin vermeyecekti. 羹nk羹 AKP, daha 繹nce hi癟bir partinin yapamad覺覺 bir ekilde, yasal d羹zenlemelerle, orduyu rejimin deimez bileeni olmaktan 癟覺kart覺rken, ayn覺 zamanda muhalefet partilerini de parlamenter rejimin bileenleri olmaktan 癟覺kart覺yor, parlamentodaki mutlak 癟ounluuna dayanarak yapt覺覺 yasal d羹zenlemelerle mutlak tek parti diktat繹rl羹羹ne doru ilerliyordu.

Bug羹nk羹 durum, muhalefet partilerinin sadece bir parlamenter sistem varm覺 gibi g繹z羹kmesi i癟in s羹s olarak kullan覺ld覺覺, parlamenter yoldan kurulmu bir tek parti diktat繹rl羹羹d羹r. Bu tek parti diktat繹rl羹羹, yine mutlak 癟ounluuna dayanarak rejimi dizayn etmeye devam etmekte, ter繹r yasas覺 yoluyla herkesin su癟lanabilecei bir ortam yaratmakta, yine yasal d羹zenlemelerle yarg覺-polis rejimi oluturmakta ve sonu癟 olarak se癟im ve parlamento yoluyla deitirilmesinin yollar覺n覺 birer birer t覺kamaktad覺r. Hitler kadar zorbaca yollarla olmasa da, sonu癟ta parlamenter yoldan kurulan bir tek parti diktat繹rl羹羹d羹r bu.

Kriz derinleiyor ve bir yandan Avrupadan, dier yandan Ortadoudan T羹rkiyenin kap覺s覺na dayanm覺 durumda. 襤癟erde K羹rt sorunu 癟繹z羹ms羹z bir noktada ve ekonomik koullar da (salam bir ekonomimiz var propagandas覺na bakmay覺n siz) g羹n be g羹n k繹t羹ye gidiyor.

Eer 2000li y覺llara kadar olduu gibi yar覺-askeri bir parlamentolu rejim olsayd覺, krizin iyice derinletii bir noktada ordu bir kez daha duruma m羹dahale edip krizin atlat覺lmas覺na 癟al覺abilir ya da atlat覺yormu gibi yapabilirdi. AKP, rejimin 癟er癟evesini deitirerek bu alternatifi ortadan kald覺rm覺t覺r. Yine AKP, yasal d羹zenlemeleriyle parlamenter bir g繹rev deiimi ihtimalinin de 繹n羹n羹 kapatm覺t覺r. Yani kriz iyice derinletiinde AKPnin yerine bir baka partinin (繹rnein CHPnin) se癟imleri kazanmas覺 ihtimali s覺f覺rd覺r.

O zaman? Geriye tek bir yol kal覺yor. Kapitalizmin krizinden en b羹y羹k zarar覺 g繹ren halk kesimlerinin aa覺dan hareketi. Yani devrim. Bu devrimin nas覺l bir sonuca ulaaca覺 elbette ayr覺 bir tart覺ma konusudur ama AKP-devlet rejimine kar覺 hayata ge癟irilebilecek tek alternatifinin devrim olduu net bir ekilde g繹r羹l羹yor.

 

G羹n Zileli

20 ubat 2012

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI