Mezbahalardaki zul端m, T端rkiye’de ilk defa belgelendi

T端rkiye’nin 巽eitli illerindeki mezbahalarda kaydedilen g旦r端nt端lerde
hayvanlar脹n nas脹l kesildii, kesimden sonra hayvanlar脹n dakikalarca nas脹lk脹vranarak can verdii 巽arp脹c脹 bir ekilde g旦zler 旦n端ne seriliyor.

Kimin taraf脹ndan 巽ekilip internet ortam脹na y端klendii belli olmayan ve
“Zulm端 G旦r端nt端le” logosuyla servis edilen g旦r端nt端lerde, kesime sevk edilenb端y端kba ve k端巽端kba hayvanlar脹n, kesim 旦ncesinde, esnas脹nda vesonras脹ndaki i巽ler ac脹s脹 hali kay脹t alt脹na al脹nm脹.

Herhangi bir uyuturma, bay脹ltma, oklama ya da buna benzer bir uygulamayatabi tutulmayan kasapl脹k hayvanlar, dakikalarca 巽脹rp脹narak can veriyor.

Kan ve iddet dolu g旦r端nt端ler…

B端y端k bir 巽ounluu kan revan i巽indeki mezbahalarda 巽ekilen g旦r端nt端lerde,kesim yapan kiinin, hayvanlar脹 keserken zaman zaman g端ld端端 de g旦r端l端yor.
Kesim 旦ncesinde hayvanlara uygulanan iddete de g旦r端nt端lerde rastlamakm端mk端n: Koyunlar kesim 旦ncesinde yerlerde s端r端kleniyor, darp ediliyor,bacaklar脹ndan yukar脹 as脹lan koyunlar ac脹mas脹zca kesiliyor, s脹脹rlardakikalarca boynu kesik bir ekilde havada bekletiliyor.

T端rkiye’deki kesim sistemi bu…

T端rkiye’nin her yerinde ayn脹 kesim y旦ntemi uygulan脹yor. T端rkiye’deki
mezbahalarda kesilen hayvanlar脹n, 聴slami usule g旦re kesilmesi zorunluolduu i巽in kesime sevk edilen hayvanlara ac脹y脹 hafifleten herhangi birm端dahalede bulunmak m端mk端n deil.

D端nyada durum nas脹l?

“Ac脹s脹z kesim” diye de bilinen kesim 旦ncesi oklama, bir巽ok 端lkede
uygulanmakta. Zaman zaman “helal et”in yol a巽t脹脹 hayvan haklar脹 ihlalitart脹malar脹n脹n yaand脹脹 bir巽ok Avrupa 端lkesi mevcut. Hayvanlar脹n kesimesnas脹nda ac脹 巽ekmemesi i巽in diri kesimin yasaklanmas脹n脹 isteyenhayvanseverlerle M端sl端manlar ve Museviler s脹k s脹k kar脹 kar脹ya geliyor.D端nyada 50 milyar hayvan ise g旦r端nt端lerdekine benzeyen mezbahalardange巽erek sofralar脹m脹za, tabaklar脹m脹za ula脹yor.

Hayvan haklar脹 savunucular脹 da ikiye ayr脹lm脹

Hayvanseverler, hayvan haklar脹 savunucular脹 ve aktivistleri, “hayvanrefah脹” ad脹 alt脹nda uygulanan “ac脹s脹z/ar脹s脹z kesim” m端dahaleleri hakk脹ndafikir birliine varabilmi deil. Ac脹s脹z kesimi destekleyenhayvanseverler, bunu, hayvan haklar脹na ve yaam脹na sayg脹 olaraktan脹mlarken baz脹 radikal hayvan haklar脹 gruplar脹 ise hayvanlar脹 eziyetle端rettikten sonra kesmenin, yemenin hi巽bir ekilde savunulamayaca脹g旦r端端nde.

“K旦lelik mi 旦zg端rl端k m端?”

“K旦lelik mi 旦zg端rl端k m端?” sorusu kar脹s脹nda 旦zg端rl端端 se巽en aktivistlerin巽ou, insanlar脹n zaten hayvanlar脹 t端ketirken hi巽 d端端nmediini ve onlar脹yemekte hi巽bir sak脹nca g旦rmediini ifade ediyor ve “ac脹s脹z kesim”inhayvanlara uygulanan ikenceyi daha da merulat脹raca脹n脹 g旦r端端n端savunuyor. Bu g旦r端te olan hayvan haklar脹 savunucular脹, insan脹n, “ac脹s脹zkesim”i tart脹mak ya da bunu, hayvanlara bir sayg脹 veya l端tuf eklindetan脹tma hakk脹na sahip olamayaca脹n脹 d端端n端yor. Onlara g旦re, hayvanlar脹nac脹 巽ekmemesi kesinlikle 旦nemli, ancak hayvanlara ikence etmek, ac脹vermek, hayvanlar脹 yemek ya da hayvanlardan yararlanmak, zaten bal脹
ba脹na etik d脹脹 bir durum.

Video linki:http://youtu.be/Ws2BsCoyloA

聴lgili link:http://tinyurl.com/6kfdqvc

Bas脹n b端lteni i巽in iletiim:hayvan@riseup.net

Zulm端 G旦r端nt端le web sitesi:http://zulmugoruntule.wordpress.com

NOT: G旦r端nt端lerin tamam脹na ulamak isteyen bas脹n mensuplar脹 e-mail yoluylaZulm端 G旦r端nt端le ile irtibata ge巽ebilir.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI