Yemin!!!

Yeminkiilii par巽alar, riyak但rl脹脹 tevik eder. Kendisi de en b端y端k yabanc脹lama unsuru ve riyak但rl脹k 端zerine kurulu devletin yemin t端r端 rit端elleri tevik etmesinde, 旦zellikle Meclisin a巽脹l脹脹 gibi rit端ellerde bu toplu ayini zorunlu k脹lmas脹nda a脹lacak bir ey yoktur. Ama sadece bu kadar m脹? Her rit端el ve riya, ayn脹 zamanda kat脹 bir ger巽ekliin dayatmas脹d脹r da.

Bundan yakla脹k yirmi y脹l kadar 旦nce Mecliste meydana gelen ve daha sonras脹nda K端rt vekillerinintutuklan脹p y脹llarca hapse at脹lmalar脹na neden olan yemin rezaletini bir kere daha ac脹yla seyrettim ge巽enlerde. Bir Meclis d端端n端n ki, milletin en 端st y旦netici organ脹 ve temsilcisi olduunu iddia ediyor ve d端zenledii yemin ayininde bu meclisin 端yelerini zorla riyak但rl脹a tevik ediyor. Hatip Dicle, bu riyak但rl脹a alet olmamak i巽in ben ve arkadalar脹m bu yemini Anayasan脹n bask脹s脹 alt脹nda okuyoruz diyor. Bata o anl脹 anl脹 devlet adam脹 S端leyman Demirel olmak 端zere, o zamanki Meclis kalabal脹脹n脹n 巽ounluu uzuvlar脹n脹 s脹ralara vurarak protestoda bulunuyor. O zamanki Meclis Bakan脹 her kimse (ismi laz脹m da deil, l端zumlu da deil, 旦renmek i巽in 巽aba bile g旦stermedim) bu g端r端lt端c端ler korosunun arzular脹na uyarak Hatip Dicleye bir kere bir kere daha okutuyor yemini. Olmad脹, bir daha, olmad脹 bir daha. S旦z端m端 geri ald脹m de. Tam d旦rt kere. Sonra Leyla Zana geliyor k端rs端ye. G端zel ve onurlu bir kad脹n. Gencecik, p脹r脹l p脹r脹l. Ve en 旦nemlisi dimdik. O g端r端lt端c端ler kalabal脹脹 kurban olsun bu gen巽 kad脹na. Onun ba脹rt脹c脹lar kar脹s脹ndaki gururlu duruu yeter. Sa巽脹na bayrak takm脹 diye ba脹r脹yor birisi, Leyla Zanan脹n k脹rm脹z脹, sar脹, yeil renklerden oluan tokas脹n脹 kastederek. Her t端rl端 ulusal bayraa kar脹y脹m ama o an Leyla Zanan脹n yan脹nday脹m. Yemini, K端rt aksan脹n脹 iyice vurgulu hale getirerek okuyor ve ard脹ndan K端rt巽e bir slogan at脹yor. Birinizin g旦端s kafesinde ger巽ekten 巽arpan bir y端rek olsayd脹, bu gen巽 kad脹na zorla boyun edirmeye 巽al脹man脹n insanl脹k onurunu 巽inemek demek olduunu g旦r端r ve bu rezalete kar脹 巽脹kard脹n脹z. Bunlar m脹ym脹 端lkeyi y旦netecek olanlar? Zaten nas脹l y旦nettiklerini de g旦rd端k. lkenin kana bulanmas脹ndan sorumludurlar. Sadece 旦ld端r端len gerillalardan ya da faili me巽hullerden deil, devlet g旦revlisi asker, subay ve polislerin 旦l端m端nden de.

imdibir yemin t旦reni daha var. San脹r脹m bug端n. Ya da bir iki g端n i巽inde. Yabanc脹lama ve iki y端zl端l端端 kendilerine temel alanlara deil s旦z端m. Bu yabanc脹lama ve riyak但rl脹k rit端elini uymak zorunda b脹rak脹lacak blok milletvekillerine.

Belkide yalanc脹ktan birka巽 s旦z s旦ylendiinde, yemin edildiinde kimse yalanc脹 olmaz diye d端端n端yorsunuzdur. Mesele yalanc脹 olmak deil ki ama. Mesele kamuoyu 旦n端nde bir s旦z vermek. Keke s旦z端n端z yalan olsayd脹. Ne yaz脹k ki, yalan olmayacak. O yemini ettiiniz an ger巽ekten de art脹k devletin b旦l端nmez b端t端nl端端n端n 巽emberi i巽ine girmisiniz demektir. San脹yor musunuz ki, devletin
bu yemin rit端elinde bunca 脹srarl脹 olmas脹 sebepsizdir.

Enyak脹ndan kendisini tan脹d脹脹m i巽in 旦nce Erturul K端rk巽端 geliyor g旦zlerimin 旦n端ne. 1968in Erturulu. Sa巽lar脹 uzun, dalga dalga, g旦zleri ate sa巽an bir gen巽. Biz o zamanki Dev-Gen巽lilerin hippylerin T端rkiye ubesi diye k端巽端msediimiz 旦l巽端de hepimizden ileri, hepimizden isyanc脹. Sonradan sa巽lar脹n脹 kesip bir militan oldu, k脹sa s端re sonra da Dev-Gen巽in en son Genel Bakan脹. Militan olmak i巽in berberin 旦n端ne mi oturmak gerekiyordu ill但? ok sa巽ma ama 旦yleydi, evet. Militan m端cadele, ne kadar 旦zg端rl端k巽端 olduunu s旦ylerse s旦ylesin daha o zamandan bir askeri kamp g旦r端nt端s端n端 dayatmaya balam脹t脹.

Neyse,konumuz bu deil imdi. O g旦zlerinden ate sa巽an, uzun sa巽l脹 gen巽, imdi sa巽lar脹n脹 kesmekten daha ac脹 verici bir eylemi ger巽ekletirmek zorunda. Bu sefer sa巽lar脹n脹 deil, dilini kesecek. Baz脹lar脹n脹z belki amma da abartt脹n diyecektir Bunu diyenlerin hakl脹 巽脹kmas脹n脹 ger巽ekten isterim ama bence Mecliste una buna bal脹 kalaca脹 and脹 i巽menin bir devrimci a巽脹s脹ndan dilini kesmekten fark脹 yoktur. Art脹k o noktadan sonra mecliste irad edecei devrimci nutuklar脹n bir deeri de.
A巽脹ka巽脹k konuman脹n zaman脹d脹r. K端rt hareketinin tamamen yanl脹 bir y旦nelim i巽ine girdiini ve girdii bu mecrada h脹zla ilerlediini d端端n端yorum. Egemenler, K端rt hareketini meclis kapan脹n脹n i巽ine almaktan ne kadar memnunlar, g旦rm端yor musunuz? Ve tabii ki, 聴mral脹y脹 da.

Bunlar脹s旦ylerken sava taraftar脹 olduum san脹lmas脹n. Savaa kesinlikle kar脹y脹m. H端lya Tarman脹n Peime Verdi (Kibele Yay脹nlar脹, 2011) kitab脹 巽ocuk gerillalar trajedisini ve sava脹n halk 端zerindeki olumsuz etkilerini 巽ok g端zel anlatmaktad脹r. Bu kitaba yazd脹脹m 旦ns旦z端n son c端mlesinde 旦yle diyorum: Bu sorumluluk duygusudur, i巽 kolonyalizmi de, yeni egemenlik heveslilerini de, sonunda, hem de silahs脹z yenip insanlar脹m脹z脹, insanl脹脹m脹z脹 var edecek, toplumu bir arada tutup yaanmaya deer k脹lacak. (s.11)

Parlamentoyolu, sava脹 bitirmiyor, anti-kolonyalist K端rt hareketini bitiriyor, K端rtler bunun ne kadar fark脹nda bilmiyorum. K端rt k旦yl端 kad脹nlar脹n脹n o g端zel cokusu hepimizin g旦s端n端 kabart脹yor, sokak hareketi g端zel ama bunlar脹n K端rtlerin parlamento kapan脹na k脹st脹r脹lmas脹na hizmet etmesi gerekmez ki.

Nedirpeki? Bir baka yol, 端巽端nc端 bir yol var. 聴te BDPnin 旦zerklik program脹 bu yolu g旦steriyor. Yerel kom端nal birliklerin 旦zy旦netimi. K端rtleri ger巽ekten t端m d端nyaya da 旦rnek k脹lacak yol budur. Ama hem parlamento hem 旦zerk y旦netim olmaz. Merkezi devletin merkezi ayg脹t脹na tabi olduunuz an 旦zerk y旦netimi falan unutun. Bu noktadan sonra K端rt burjuvazisinin T端rk burjuvazisi ile merkezi d端zeyde kaynamas脹 balayacakt脹r. O parlamento s脹ralar脹nda ezilen, sokaklarda lo lo 巽eken K端rt kad脹nlar脹n脹n ve 巽ocuklar脹n脹n deil, palazlanan K端rt burjuvazisinin temsilcileri oturacakt脹r.

O zaman yeminin bir riyak但rl脹a bile izin vermeyip tamamen ger巽ei, K端rt halk kitlelerinin istismar脹 ger巽eini ifade ettii daha iyi anla脹lacakt脹r.

 

G端n Zileli

11 Temmuz 2011

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI