Yeni Tüzük (İbrahim Özkurt)

Madde 1. HAREKETİN ADI :………………………………….

Madde 2. HAREKETİN TANIMI VE AMACI :

……………………………………. Dünya proleterlerinin, ezilen halkların ve kapitalist-emperyalizmin kar adına yok etmekte tereddüt etmediği tüm canlı yaşamın nihai kurtuluşlarının; Sınırsız, sömürüsüz, eşit, özgürlükçü ve tüm canlıların uyumlu bir dünyasında gerçekleşebileceğinden hareketle; Üzerinde yaşadığımız toprakların işçi sınıfı ile tüm ezilenlerin, çevreci, feminist, barış vb. güçlerin bu amacın gerçekleşmesi için oluşturdukları    ortak mücadele hareketidir.

3. HAREKETİN NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞ İLKELERİ :

Hareketin niteliğini; Dayandığı sınıf ve yandaşı güçler ile birlikte kısa, orta ve nihai hedef için yaratacağı mücadele, oluşturacağı kültür ve kurguladığı iç demokrasisi ve enternasyonalist karakteri tayin eder. İç işleyişini de; Geçmişin yöneten-yönetilen ilişkisine dayalı iç işleyişinde, yöneteninde yönetileninde özgür olamadığı tespitinden hareketle DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ iç işleyiş olarak benimser.

4. ÜYELİK :

Hareketin amacını ve iç işleyişini benimseyen, maddi ve manevi işlevliliği kabul eden herkes harekete üye olabilir.

5. ÜYELİK YÖNTEMİ :

Harekete üyelik başvurusu kişinin yaşadığı ya da çalıştığı alanın ÇALIŞMA GRUBUNA yapılır. Üyelik başvurusu; 4 nüsha olan üyelik fişi doldurularak ve imzalanarak yapılır. Başvurana alındı belgesi verilir. Üyeliğin kabulü ya da reddi çalışma grubunun çoğunluğunun katıldığı ilk toplantısında kararlaştırılır. Bu karar kesindir. Üyeliği kesinleşen kişiye fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Üyenin kayıt fişinin bir nüshası ilçe koordinasyon kuruluna, bir nüshası il koordinasyon kuruluna, bir nüshası da merkez koordinasyon kuruluna gönderilir.

6. HAREKETİN ORGANLARI :

1. BÜYÜK KONGRE

2. HAREKET SÖZCÜLERİ

3. GENEL KOORDİNASYON KURUMU

4. İL KONGRESİ

5. İL KOORDİNASYON KURUMU

6. İL SÖZCÜLERİ

7. İLÇE KONGRESİ

8. İLÇE KOORDİNASYON KURUMU

9. İLÇE SÖZCÜLERİ

10. BELDE KONGRESİ

11. BELDE KOORDİNASYON KURUMU

12. BELDE SÖZCÜLERİ

7. BÜYÜK KONGRE

A. Büyük kongre, kongrenin yapılacağı salonun kapasitesi kaç kişilik ise o sayıda görevli sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir.

B. Sözcüler, illerin üye sayılarına oranına göre tespit edilir.

C. Hareketin sözcüleri ve Genel koordinasyon kurulu üyeleri dışında ki doğal sözcülüğü hareketimiz reddeder.

D. Büyük kongre ……. yılda bir toplanır.

E. KONGRENİN İŞLEVİ

a. Uluslar arası, bölge ve ulusal sınırların sınıf mücadelelerinin deney ve bilgi aktarımları yapılır. İl, ilçe ve özellikle çalışma gruplarına yönelik bağlayıcı olmayan TAVSİYE kararları oluşturulur. Tavsiye kararlarının dışında hiçbir bağlayıcı karar alamaz.

b. Hareketin hesaplarını inceleyerek yasal şartları yerine getirir.

8. HAREKET SÖZCÜLERİ (

Hareket sözcüsü, hareketin tüm üyelerinin katılımı ile elektronik posta aracılığı ile gönüllü adaylar içinden bir kadın bir erkek olmak üzere dönemsel olarak seçilirler. Ya da gönüllüler arasından kura ile oluşturulur. ( Tartışmaya açık)

Görev ve sorumlulukları:

a. Hareketin ulusal ve uluslararası sözcülüğünü yaparlar. Sözcülük esnasında kişisel görüşlerini hareketin görüşleri diyerek dillendiremezler. Özellikle basına ve kamuoyuna karşı hareketin genel ideolojisi ve çizgisi dahilinde inisiyatif kullanabilirler. Hareketin güvenini yitirmeleri söz konusu olursa her an geri çağırılırlar. Geri çağırmanın işleyişi, doğrudan demokrasi işletilerek belirlenir.

9. GENEL KOORDİNASYON KURUMU

Hareketin ihtiyaçları oranında gönüllülerin içinden seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi: Hareketin tüm üyelerinin katılımı ile hareket sözcüsünün seçildiği gün elektronik posta aracılığı ile seçilirler.

Görev ve sorumlulukları:

a.Genel Koordinasyon Kurumu, hareketin ulusal ve uluslar arası çapta koordinasyonunun sağlanmasından sorumludurlar. Karar organı değildir. Diledikleri her kurum ve çalışma gruplarına tavsiyelerde bulunurlar. Özellikle her hangi bir yerdeki hareketin başarısı ya da başarısızlığı örnekleri ile harekete ulaştırılır. Başka ulusların hareketlerinin deneyleri aktarılır.

b.GKK, Teknik ve uzmanlık isteyen konular için kendi içinden birer sözcünün sorumluluğunda komisyonlar oluşturur. Her komisyonun GKK sözcüsü, hareketin gönüllüleri arasından ihtiyacını özgürce karşılar.

c. GKK hangi aralıklarla toplanacağını kendileri tartışarak belirler ve harekete bildirirler.

d. Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılırlar. Toplantılara kimlerin katılacağını GKK belirler.

10. İL KONGRESİ

İl kongresi de, kongrenin yapılacağı salonun kapasitesine göre ilçe kongrelerinden görevlendirilecek sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir. Üye sayısı az olan illerde, salonun kapasitesi elverirse ilin tüm üyelerinin katılımı sağlanır.

KONGRENİN İŞLEVİ

a. İldeki hareketin her konuda geçmiş muhasebesi yapılır. Tavsiye nitelikli kararlar alınır.

b. Hesaplar vs. yasal şartların yerine getirilmesi sağlanır.

11. İL SÖZCÜLERİ

İl sözcüleri gönüllü adaylar arasından, ildeki hareketin tüm üyeleri tarafından bir kadın bir erkek olmak üzere elektronik posta aracılığı ile seçilir. ( Ya da kura ile )

Görev ve sorumlulukları:

Sözcülüğün ve koordinasyonun ötesinde hiçbir yetkileri yoktur.

Hareket sözcülüğüne benzer işlevleri yerine getirirler.

12. İL KOORDİNASYON KURUMU

Her ilin ihtiyacı oranında ve gönüllüler arasından seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi: İldeki tüm üyelerin katılımı ile ve elektronik posta aracılığı ile oluşturulur.

Görev ve sorumlulukları:

a.Adından da anlaşılacağı üzere karar organı değillerdir. İldeki ve ile bağlı ilçelerdeki hareketin koordinasyonunu sağlarlar. İlçelerdeki hareketin özellikle teknik ve uzmanlık konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar.  Diğer illerdeki çalışmaların takibini yaparlar. İlçelerdeki harekete tavsiyelerde bulunurlar.

b. Özellikle büyük şehirlerde ihtiyaç duyarlarsa Teknik ve uzmanlık komisyonları oluştururlar.

c. Hangi aralıklarla toplanacaklarına kendileri karar verir ve ildeki hareketin tamamına bildirirler.

13. İLÇE KONGRESİ

İlçeda ki salonun kapasitesi oranında ve çalışma gruplarının sayıları oranında çalışma gruplarınca görevlendirilen sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir. Sayıları az olan ilçelerde yine salonun elvermesi halinde tüm üyelerin katılımı sağlanır.

KONGRENİN İŞLEVİ

 1. İlçedeki hareketin her konuda geçmiş muhasebesi yapılır. Tavsiye nitelikli kararlar alır.
 2. Hesaplar vs. yasal şartların yerine getirilmesini sağlar.

14. İLÇE SÖZCÜLERİ

İlçe sözcüleri de salon yeterli ise tüm üyelerin katılımı ile bir kadın bir erkek olmak üzere iki kişi olarak gönüllü adaylar arasından seçilirler. Salon yeterli değilse ilçedeki hareketin tüm üyelerince elektronik posta aracılığıyla seçilirler. ( Ya da kura ile )

Görev ve sorumlulukları:

Sözcülüğün ve koordinasyonun ötesinde hiçbir yetkileri yoktur.

15. İLÇE KOORDİNASYON KURUMU

Her ilçenin ihtiyacı oranında gönüllüler arasından seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi: İlçedeki tüm üyelerin doğrudan katılımı ile seçilirler.

Görev ve sorumlulukları:

 1. Adından da anlaşılacağı üzere karar organı değildir. İlçedeki hareketin koordinasyonundan sorumludurlar.
 2. İlçedeki ÇALIŞMA GRUPLARININ her tür ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar.
 3. Çalışma gruplarına tavsiyelerde bulunurlar.
 4. Çalışma gruplarının her türlü teknik ve uzmanlık konularına ilişkin ihtiyaçlarının     karşılanmasından sorumludurlar.
 5. Hangi aralıklarla toplanacaklarına kendileri karar verirler. Olağan ya da olağanüstü toplantılarını tüm çalışma gruplarına gündemi ile birlikte duyururlar.

16.   BELDE KONGRESİ

Belde kongresi, sözcüleri ve koordinasyonu da ilçe gibi aynı şekilde değerlendirilmeli

17.  ÇALIŞMA GRUPLARI ( Komünler )

İlçe ve beldelerdeki çalışma ve yaşam alanlarında bir araya gelen hareketin üyeleri kendi aralarında ÇALIŞMA GRUPLARI oluştururlar.

Her üye mutlaka bir çalışma grubunun üyesidir. ( Merkez, il ve ilçe kurumlarında görev alanlar dahil) Çalışma alnındaki grup üyeleri verimli olacaklarına inanırlar ve yeterli

zamanları da varsa yaşam alanındaki çalışma grubuna da üye olurlar.

Çalışma grupları sayı ve hangi alnı kapsayacağına kendileri karar verirler. Kendi aralarında oluşturdukları çalışma grubunu derhal belde ve ilçe koordinasyon kurumuna bildirirler. Yer değişimleri yine anında koordinasyonlara bildirilir.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Çalışma grupları hareketin can damarlarıdır. Sosyal, kültürel, demokratik, ekonomik; Kısacası yaşamın her alanı için, kurulu düzenle mücadeleyi günün 24 saatinde işletirler. Çalışma grupları sadece mücadele örgütleri değil aynı zamanda komünal bir düzenin çalışma ve yaşam alanlarında ki ilk nüveleridirler. İçinde yaşanılan kapitalist sistemi bir yandan işlevsizleştirmek için mücadele ederlerken diğer yandan kendi yaşam ve çalışma alanlarında kalıcı ve işlevsel komünal yapıları da oluştururlar.

Çalışma grupları kapitalist sistemden rahatsız olan herkesi kapsayacak şekilde oluşturulur. Geçmiş pratiğimizdeki dar örgütlenme anlayışı yerine en geniş kesimleri bir arada tutmak için uğraşır. Kendi içinde DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ işletir. İşçiler, emekçiler, çevreciler, feministler, farklı cinsel tercihi olanlar, barış güçleri vb. toplumun tüm güçleri çalışma gruplarında buluşturulur. Bu buluşma aynı zamanda ortak bir kültürün inşası için zorunluluk olarak ele alınır.

Her çalışma grubu kendi alanı için kurumsallaşmasını doğrudan demokrasiyi işleterek kendisi kararlaştırır. Çünkü her çalışma ve yaşam alanı birbirinden farklıdır. Her çalışma grubu kurumsallaşmasını belde ve ilçe koordinasyonuna gerekçeleri ile bildirir.

Çalışma grupları sistemden bağımsızlaşmak ve kendi yaşam tercihi için ÜRETİM ve TÜKETİM kooperatifleri kurar. Bu kooperatifler öylesine kapsayıcı ele alınır ki dünyanın diğer uluslarındaki benzer kooperatifler ile ilişki içine girerler. Enternasyonal dayanışmayı sadece ortak mücadele olarak ele almaz. Aynı zamanda ekonomide de dayanışma içine girer.

Merkezi olarak örgütlenen kooperatifler uluslar arası değiş tokuş ekonomisini yeniden canlandırmaya çalışırlar.

18. MALİ HÜKÜMLER

Yasaların öngördüğü şekilde belirlenir.

 1. DİSİPLİN İŞLERİ

Her kurum ve kurul kendi iç disiplinini kendisi sağlar.

 1. Tutulacak defterler vs. yasaların ön gördüğü şekilde yapılır.
 1. SEÇİMLERE GİRME

Genel ve yerel seçimlere girilip girilmemesi hareket doğrudan demokrasiyi işleterek karar verir.

İbrahim Özkurt

 • Soru sor

 • YAZI DETAYLARI