Devlete Kar覺

EER DEVLET襤N TUTARLI DMANIYSAN
ANAR襤STS襤N

Soru 1: Devlete ger癟ekten kar覺 m覺s覺n覺z?

Eer cevap evetse ikinci soruya ge癟iniz:

Soru 2: yleyse neden yeni bir devlet kurmaktan s繹z ediyorsunuz?

襤te en 繹nemli sorunlardan biri burada d羹羹mlenmektedir. Bir癟ok ihtilalci arkada覺m覺z覺n devlete samimiyetle kar覺 olduklar覺n覺 biliyoruz. Y羹reklerindeki 繹zg羹rl羹k ateiyle devletin ezici hantal makinas覺 aras覺nda uzlamaz bir 癟elime olduunun fark覺nday覺z. Onlar覺n d羹r羹stl羹klerine ve samimiyetlerine inan覺yoruz. Ama y羹reklerinde olmasa bile, kafalar覺nda 癟ok 繹nemli bir badamazl覺覺 uzun s羹redir bar覺nd覺rd覺klar覺n覺 da bilmelidirler. Devleti y覺karken yeni bir devlet kurmaya kalk覺malar覺 tutars覺zl覺覺n en b羹y羹羹d羹r. 羹nk羹 kurduklar覺 devlet, onlar ne kadar eskisinden farkl覺 olaca覺n覺 iddia ederlerse etsinler, eskisinin benzeri, hatta belki baz覺 bak覺mlardan daha bile zorbas覺 olacakt覺r.

羹nk羹; ezilenlerin devleti olamaz. Devlet yaln覺zca ezenlerin bask覺 arac覺d覺r. Ezilenlerin ad覺na kurulduu iddia edilen devletler bile k覺sa s羹rede yine k羹癟羹k bir ezen az覺nl覺覺n arac覺na d繹n羹mek zorundad覺rlar. Marxist terminolojide “geri d繹n羹” ya da “yozlama” diye ifade edilen olay bundan baka bir ey deildir. Y羹z kere de devlet kursan覺z y羹z keresinde de bu devlet yozlaacak ve k羹癟羹k bir az覺nl覺覺n arac覺na d繹n羹ecektir.

羹nk羹; devlet makinas覺n覺n ileyii, ka癟覺n覺lmaz olarak s羹rekli devlet g繹revlilerini gerektirir. retimdeki halk覺n, uzmanl覺k isteyen devlet ilerinin gerektirdii uzmanl覺覺 kazanmas覺 olanaks覺zd覺r. Ezilenler i癟inden b繹yle uzmanlaan insanlar 癟覺ksa bile, ka癟覺n覺lmaz olarak 羹retimden kopacaklar, kendi kitlelerinden kopacaklar ve devlet makinas覺n覺n bir unsuruna d繹n羹eceklerdir.

羹nk羹; uzmanlam覺 devlet g繹revlileri uzmanl覺k ve sorumluluk, hatta gereinde yorucu bir 癟al覺ma isteyen devlet ilerini babalar覺n覺n hayr覺na yapmazlar.

Kar覺l覺覺nda, kitlelerin yaam standart覺n覺n 羹st羹nde ayr覺cal覺klar isterler doal olarak. Hele hele ellerinin alt覺nda, itiraz eden kitlelere kar覺 kullanabilecekleri silahl覺 g羹癟ler de olunca bu imtiyazlar覺 rahatl覺kla kabul ettirirler. Denecektir ki, yeni devletin g繹revlileri i癟i s覺n覺f覺n覺n ideolojisine bal覺d覺rlar. Hadi buna da Marxist bir arg羹manla yan覺t verelim. 襤nsanlar覺n bilincini sosyal 癟evreleri belirler. Uzmanlam覺 devlet g繹revlileri ideolojik planda ne kadar halka bal覺 olduklar覺n覺 s繹ylerlerse s繹ylesinler maddi 癟evreleri, olanaklar覺 ele ge癟irme anslar覺n覺n olmas覺, onlar覺 ka癟覺n覺lmaz olarak halktan kopartacak ve ayr覺cal覺kl覺 bir z羹mre haline getirecektir. Denecektir ki, halk onlar覺 denetler.
Demokratik denetime tabi tutar. Biz de diyeceiz ki, 羹ste 癟覺kanlar覺 altta kalanlar tarihin hi癟 bir d繹neminde denetleyememilerdir. Denetim laflar覺, bat覺 demokrasilerinde olduu gibi bo bir tekerlemenin 繹tesine gitmeyecektir. Bir aldatmacaya d繹n羹ecektir. Y繹netenleri denetlediini sanan halka, bir de bu aldatmaca yoluyla boyun edirilecektir. Bat覺 demokrasilerinde “milletin temsilcileri” yutturmacas覺 gibi.

羹nk羹; devlet denen makina, her zaman halktan ayr覺lm覺 silahl覺 g羹癟leri, orduyu ve polisi gerektirir. Bir kez, halk ad覺na bile olsa, devletin denetiminde polis, jandarma ve ordu g羹c羹 kuruldu mu, silahs覺z halk silahl覺 g羹癟lerin bask覺s覺 alt覺na al覺nm覺 demektir. Her ordu, her polis, asl覺nda d覺 d羹mana kar覺 deil, i癟 d羹mana, yani halka kar覺 kurulur. D羹nyan覺n hi癟bir devrinde ve hi癟bir yerinde halktan yana polis olamaz. Bir kez, polis g羹c羹 kurdunuz mu, ya siz de imtiyazl覺 bir z羹mrenin yan覺nda yer al覺yorsunuz demektir ya da d羹man覺n覺za kendi elinizle silah veriyorsunuz demektir. Polislik her yerde ve her zaman halk d羹man覺 olmay覺 gerektirir. Bu y羹zdendir ki, devrimlerden sonra kurulan yeni devlet rejimlerinde k覺sa s羹re i癟inde, yeni kurulan polis tekilatlar覺na eski rejimin halk d羹man覺 unsurlar覺 dolumutur. Yar覺n ayn覺 ey sizin de ba覺n覺za gelirse hi癟 a覺rmay覺n.

羹nk羹; devlet olmayan devlet kuraca覺z s繹ylemlerinin hi癟bir ge癟erlilii yoktur. Devlet her yerde devlettir. Devlet olmayan devlet olmaz. Her devlet, isterseniz ad覺n覺 deitirin ger癟ek anlamda devlettir.

yleyse; devlete, onun polisine ve ordusuna derinden bir kar覺tl覺k i癟inde olan bir ihtilalci eer tutarl覺 olmak istiyorsa, her t羹rl羹 devlete kar覺 olmak zorundad覺r. Tutarl覺 bir ihtilalci, isterse kendi kendine bunun ad覺n覺 koymaktan ka癟覺ns覺n, asl覺nda, her t羹rl羹 devletin amans覺z d羹man覺 anarizmin yolunu tutmu demektir. 襤htilalciliin tutarl覺 sonucu anarist olmakt覺r!

G羹n Zileli

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI